Hoppa till huvudinnehåll

Buller

Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller.

Vad som uppfattas som buller kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet vilket kan variera från person till person.

När man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar utgår man dock främst utifrån gällande riktvärden. Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Vem kan göra en mätning?

Sök efter ”akustikkonsulter” på till exempel Eniro eller annan söktjänst på internet. Där hittar du företag som kan hjälpa dig att göra en mätning. Miljöavdelningen gör inte mätningar.

Höga ljudnivåer

På många ställen i samhället utsätts vi för höga ljudnivåer som kan resultera i hörselskador. Det är ofta ställen som vi frivilligt besöker som till exempel konserter (både inomhus och utomhus), diskotek, gym och biografer.

Hörselskador
Det kan vara gradvis försämring av hörseln såsom tinnitus, som vanligen uppkommer efter en längre tids exponering. Antingen efter en längre sammanhängande period eller efter många kortare upprepade exponeringar. Men det kan också vara akuta skador såsom direkta hörselskador.

Vem är ansvarig?
Det är alltid verksamhetsutövaren som har det yttersta ansvaret för att se till att riktvärdet för höga ljudnivåer inte överskrids. I vissa fall kan det vara oklart om det är evenemangsplatsen eller arrangören som har det yttersta ansvaret. Men normalt hålls arrangören som ansvarig. Det är inte föräldrars ansvar att se till att barn under 13 år har hörselskydd, varför arrangören kan neka dem inträde trots föräldrarnas närvaro. På diskotek, pubar och restauranger är det ägaren som har det yttersta ansvaret.

Riktvärden och lagstiftning

Buller i och i anslutning till bostaden
Beroende på var man upplever sig störd av bullret används olika bedömningsgrunder och riktvärden. Riktvärden finns för buller inomhus såväl som utomhus.

Naturvårdsverkets riktvärden
Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller tillämpas när man är störd av buller utomhus. Det kan vara tillfällen när man upplever sig störd på uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster.

Folkhälsomyndighetens riktvärden
Är man störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus (se länk till höger). Riktvärden inomhus anges för kontinuerligt buller (dBA eq), maximala ljudnivåer (dBA max) samt för kontinuerligt buller på låga frekvenser (dB).

Folkhälsomyndigheten har utfärdat riktlinjer för höga ljudnivåer. Se länk till höger.

Lagstiftning
Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare ha den kunskap som krävs för att den egna verksamheten inte ska ge upphov till störningar i någon form till människor och natur. Detta gäller både buller som stör nattsömnen och höga ljudnivåer som kan skada hörseln.

Verksamhetsutövaren är också skyldig att vidta de försiktighetsmått och skyddsåtgärder som kan krävas för att åtgärda eller förhindra uppkomst av störning.

Buller från grannar

Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen samt ordningslagen.

Ljudisolering
Är fastigheten godkänd enligt den byggnorm som gällde vid uppförande eller ombyggnation, ställs normalt inte hårdare krav i efterhand, även om kraven har ökat på byggnader som byggts senare. I de fall fastigheten inte har avsevärt sämre ljudisolering än vad som kan förväntas från en fastighet av samma ålder och uppförande – eller om inga ombyggnationer eller ominstallationer utförts under senare tid – driver miljöavdelningen inga ärenden med avseende på fastighetens ljudisolering.

I de fall fastigheten är nybyggd ska man vända sig till samhällsbyggnadsförvaltningens byggnadsinspektörer som är den myndighet som har tillsyn över fastigheternas konstruktion och beskaffenhet.

Vem har ansvaret?
Oavsett om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt får man inte utsätta sina grannar för buller eller andra störningar i för hög grad. Fastighetsägaren är ansvarig för att de boende brukar bostaden på ett ”normalt” sätt och inte orsakar störningar till andra grannar.

  • Om någon klagar på störande grannar är bostadsrättsföreningen respektive fastighetsägaren skyldig att undersöka om klagomålen är befogade, dvs. avgöra om hyresgästen eller företeelsen som man klagar på är onormalt störande.
  • Om föreningen/fastighetsägaren bedömer en hyresgäst som störande ska tillsägelser ske om att störningarna måste upphöra.
  • Om störningarna fortsätter i en bostadsrätt kan föreningen säga upp innehavaren som tvingas att flytta.
  • Om störningarna fortsätter i en hyresfastighet kan fastighetsägaren säga upp hyresgästen som tvingas att flytta.

Hyresnämnden är den myndighet som slutligen prövar juridiska frågor kring störningar/uppsägningar och så vidare.

Vad kan jag själv göra?
Vid störande buller från grannar kontakta i första hand de berörda grannarna. Ta upp frågan med styrelsen i din bostadsrättsförening eller din hyresvärd om du bor i en hyresfastighet. Det är sedan deras ansvar att utreda ärendet. Om de inte tar sitt ansvar vänder du dig till hyresnämnden eller miljöavdelningen.

Vid akuta situationer kontakta störningsjouren eller Polisen på 11414.

Buller från fläktar

Vem har ansvaret?
Det är alltid den som äger och använder fläkten som har det yttersta ansvaret att boende inte störs av bullret. Den ansvarige kan bli tvungen att utreda bullret om någon närboende upplever sig bullerstörd. Det kan vara i form av bullermätningar i och/eller utanför en boendes bostad. Visar utredningarna att riktvärden överskrids kan nästa steg bli att den ansvarige tvingas vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna. Allt på dennes bekostnad.

Vad kan jag själv göra?

Störs du av buller från fläkt eller liknande börja med att försöka ta reda på vart bullret kommer ifrån. Det kan vara olika bullerkällor förutom fläktar såsom installationer, kylanläggningar, kompressorer, värmepumpar och liknande.

När du upptäckt källan till bullret prata med den verksamhet eller fastighetsägare som äger störningskällan. Då har du informerat om problemet och ger den ansvarige en chans till att åtgärda problemet. Om du inte får något gehör för dina synpunkter efter en tid, så kan du vända dig till miljöavdelningen.

Buller från trafiken

Buller från vägtrafik, men även i vissa fall spår-, flyg- och till och med båttrafik, orsakar höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Det är Trafikverket som har ansvar för spår- och flygtrafik. Har du synpunkter på buller från spår- och flygtrafik ska du vända dig till Trafikverkets kundtjänst på telefon 0771-921 921 de har öppet dygnet runt.

Buller från byggarbetsplatser

Normalt brukar byggarbetsplatser generera ljudnivåer som är så pass höga att de sällan klarar riktvärdena som gäller utöver kl. 07.00-19.00 (vardagar)

Eftersom byggarbetsplatser är begränsade i tiden anses dessa bullerstörningar normalt som tillfälliga vilket medför att miljöavdelningen i de flesta fall inte driver sådana ärenden. Innan kommuniceringar och krav på utredningar, samt svarstider passerat, har byggena oftast färdigställts eller närmat sig färdigställandet.

Vem har ansvaret?
Normalt är det byggherren som har ansvaret för bygget. På större byggarbetsplatser kan det finnas flera underleverantörer och då är ansvaret inte lika tydligt.

Samhällsbyggnadsnämnden är den myndighet som främst har tillsyn över bygget. Det är den myndighet som utfärdar bygglov och har en etablerad kontakt med entreprenören.

Vad kan jag själv göra?
Kontakta byggherren och framför dina synpunkter. När det gäller byggarbetsplatser är det ofta flera grannar som störs av samma problem. Gå gärna ihop några stycken och tala om för byggherren vad ni störs av. Om du inte får något gehör för dina synpunkter efter en tid, så vänder du dig till samhällsbyggnadsförvaltningens byggnadsinspektörer. De framför klagomålen till den kvalitetsansvarige på bygget. Om detta inte medför någon förbättring vänder du dig till miljöavdelningen.

 

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-21 14:30:27