Hoppa till huvudinnehåll

Skolor och Förskolor

Tänker du starta en verksamhet som innefattar någon form av skola eller förskola ska du anmäla verksamheten till kommunens bygg- och miljöavdelning.

Anmälan

Anmälan ska skickas till bygg- och miljöavdelningen sex (6) veckor innan verksamheten ska påbörjas. Anmälningsblankett finns på hemsidan under självservice eller under fliken mer information här till höger.

Om miljöavdelningen inte anser att en anmälan uppfyller kraven på en anmälan kan myndigheten begära komplettering.

Egenkontroll för skolor och förskolor

I förordning om verksamhetsutövares egenkontroll kan man utläsa vad egenkontrollen för skolor och förskolor ska innehålla. Syftet med egenkontrollen är att arbeta förebyggande
för att kunna skapa förutsättningar för en sund vistelsemiljö på skolor och förskolor.

För alla verksamheter gäller att tillsynsmyndigheten kan förelägga om åtgärder om en verksamhet medför risk för människors hälsa eller miljön. Du ska på begäran från tillsynsmyndigheten kunna visa upp en dokumenterad egenkontroll, samt att den ska finnas tillgänglig vid tillsyn.

Förslag på punkter för utformningen av egenkontroll för skolor och förskolor:

  • Ansvarsfördelning
  • Gällande lagstiftning samt utbildning av personal
  • Riskbedömning av verksamheten
  • Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad
  • Kontroll av inredning och utrustning, underhåll och reparationer
  • Ventilation
  • Hantering av avfall och kemikalier
  • Rapportering av avvikelser till tillsynsmyndigheten och andra myndigheter
  • Städning, smittskydd och hygien samt klagomålshantering

Avgift

Alla avgifter betalas av verksamhetsutövaren enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

En avgift tas ut för anmälan.

Tillsyn kommer att utföras av bygg- och miljöavdelningen, hur många timmar det rör sig om beror på verksamhetens storlek och omfattning.

Om en verksamhet startas utan anmälan kommer beslut om miljösanktionsavgift att fattas. Denna avgift tillfaller staten.