Hoppa till huvudinnehåll
En brasa i skogen

Eldning

Att elda avfall som sopor, plast, impregnerat virke och liknande är förbjudet eftersom det ger utsläpp av giftiga ämnen som skadar miljön och människors hälsa. Bor du inom detaljplanelagt område (tätorter och fritidshusområden) får du elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall endast under veckorna 17 och 40. Denna bestämmelse har kommit till för att undvika olägenhet för människor.

Om du bor inom detaljplanelagt område och vill elda utanför ovanför nämnda eldningsveckor behöver du ansöka om dispens från de lokala föreskrifterna hos samhällsbyggnadsnämnden. För handläggning av dispensansökan utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Detta görs i enlighet med Flen kommuns “Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde”. Handläggningen brukar ta ett par timmar och debiteras den som inkommer med ansökan.

Ur miljö- och hälsosynpunkt är det alltid olämpligt att elda nyavverkade grenar, löv och gräs eftersom de avger stora mängder rök. Det är alltid den som eldar som har ansvar för att eldningen inte orsakar problem för grannar och miljö. För att undvika besvärande eldningsrök ska trädgårdsavfall i första hand komposteras på den egna tomten eller lämnas till Frutorps Återvinningscentral. När eldning ändå sker förutsätts du elda på ett sådant sätt att närboende inte besväras. Upplever omgivningen eldningen som störande kan den komma att förbjudas.

OBS – Glöm inte brandfaran!

Vår- och sommarsolen kan göra markerna torra och ibland görs bedömningen att markerna är så torra att eldningsförbud råder. Om du ska elda utomhus är det ditt ansvar att ta reda på om det råder eldningsförbud eller inte. För att veta vad som gäller den dag du ska elda eller grilla kan du ringa räddningstjänsten 0157-430315 för att kolla om det är risk för brandfara.

Eldning får aldrig ske så att brandrisk uppstår. Ha därför alltid vatten till hands och tänd aldrig en eld om det blåser för mycket. Det är även bra att ha krattor och liknande tillhands. En eld ska vara ordentligt släckt innan du lämnar den. Eldning får endast ske när det är ljust ute och det är alltid du som eldar som ansvarar för eldningen.