Hoppa till huvudinnehåll

Vedeldning

Tänk på grannarna och elda på rätt sätt
Att elda med ved är miljövänligt och en del av det naturliga kretsloppet, men felaktig eldningsteknik kan orsaka allvarliga hälsoeffekter. Genom röken från en dåligt skött pannanläggning kan höga halter av cancerframkallande ämnen nå ut till omgivningen.

Vedeldningsrök påverkar även människor med astma, luftrörs- och andningsbesvär. Fel eldningsteknik kan dessutom orsaka sotbrand i skorstenen, med allvarliga skador som följd. Det är viktigt att vedeldning sker på bästa möjliga sätt. Om eldningen inte sker på ett godtagbart sätt kan rätten till att elda komma att begränsas.
Här nedan följer några tips för att bli en god vedeldare.

Rätt vedeldningsteknik

 • Elda uteslutande med torr ved. Veden bör ha torkat minst ett år och ha förvaras under tak eller skyddas från fukt på annat sätt.
 • Avfall, behandlat virke eller virke med målarfärg samt stora mängder papper får ej eldas.
 • Elda med full effekt, det vill säga – håll tillufts- och rökgasspjäll öppna hela tiden.
  Använd finhuggen torr ved för att skapa ett bra drag och en snabb upptändning av pannan/eldstaden.
 • Stryp inte draget. Det leder till ökade utsläpp, ökad risk för sotbrand och sämre verkningsgrad. Om det inte går att elda utan att strypa draget bör man överväga andra åtgärder som installation av motdragslucka, ackumulatortank och/eller pannbyte.

Röken från skorstenen visar på förbränningens kvalitet.
Om röken är:

 • Svagt vit och genomskinlig, kommer det nästan enbart vattenånga ur skorstenen och förbränningen är bra.
 • Kompakt vit, är förbränningen bra men veden är allt för fuktig.
 • Mörk och illaluktande, är förbränningen ofullständig, troligen beroende på för liten lufttillförsel.
 • Gul, innehåller den tjära. Förbränningen är ofullständig, troligen beroende på för låg temperatur och för lite luft.

Tänk på att…

 • Du måste göra en bygganmälan för att installera en ny eldstad.
 • Öppna spisar och kaminer är enbart avsedda för trivseleldning och inte för uppvärmning av ett helt hus.
 • Vid byte av panna, välj en miljögodkänd panna med ackumulatortank och goda prestanda. Här finns förutom miljövinster även pengar att tjäna!
 • Följ noga tillverkarens, sotarens och bygg- och miljöavdelningens anvisningar vid byte eller nyinstallation av pannanläggning.
 • Om din vedeldning medför olägenhet för människors hälsa kan det leda till eldningsförbud.

Ta hänsyn till dina grannar

 • Prata med grannarna och försäkra dig om att de inte störs av din vedeldning.
 • Undvik att att elda vid inversionstillfällen, d v s när luften är kallare vid marken än högre upp i luftlagren. Rökgaserna lägger sig då närmast marken.
 • Försök undvika att elda när vindriktningen ligger mot grannbebyggelse.
 • Avbryt eldningen om rökutvecklingen är direkt störande.
Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:22:20