Hoppa till huvudinnehåll

Vedeldning

Tänk på grannarna och elda på rätt sätt. Småskalig förbränning av ved och pellets är en relativt stor källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar i Sverige. Föroreningar som släpps ut vid eldning kan leda till problem i andningsvägarna eller hjärt- och kärlsystemet och är cancerframkallande. Barn och äldre samt astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär är särskilt känsliga. 

Eldar man på rätt sätt med lagom torr, finkluven ved och med god syretillförsel är problemen oftast små. Med ackumulatortank kopplad till pannan behöver man inte elda lika ofta och störningarna blir mindre. Det är viktigt att vedeldning sker på bästa möjliga sätt. Om eldningen inte sker på ett godtagbart sätt kan rätten till att elda komma att begränsas.

Om du blir störd av din grannes eldning ska du alltid börja med att prata med grannen om saken. Om ni inte kan komma fram till en lösning och problemen fortfarande kvarstår kan du vända dig till kommunens bygg- och miljöavdelning.

Här nedan följer några tips för att bli en god vedeldare.

Rätt vedeldningsteknik

 • Elda uteslutande med torr ved. Veden bör ha torkat minst ett år och ha förvaras under tak eller skyddats från fukt på annat sätt.
 • Veden bör ha en fukthalt på 15-20 %.
 • Avfall, behandlat virke eller virke med målarfärg samt stora mängder papper får ej eldas.
 • Stapla veden luftigt. Lägg ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant.
 • Tänd i toppen och använd gärna tändmedel som finhuggen torr ved, briketter eller tändpåsar för att få bra fart på elden och minimera utsläppen.
 • Elda med full effekt, det vill säga – håll tillufts- och rökgasspjäll öppna hela tiden.
 • Stryp inte draget. Det leder till ökade utsläpp, ökad risk för sotbrand och sämre verkningsgrad. Om det inte går att elda utan att strypa draget bör man överväga andra åtgärder som installation av motdragslucka, ackumulatortank och/eller pannbyte.

Röken från skorstenen visar på förbränningens kvalitet

 • Om röken är:
 • Svagt vit och genomskinlig, kommer det nästan enbart vattenånga ur skorstenen och förbränningen är bra.
 • Kompakt vit, är förbränningen bra men veden är allt för fuktig.
 • Gulaktig, svart eller grå är det dock ett tecken på att det kommer ut mycket luftföroreningar. Rådfråga din sotare.
 • Mörk och illaluktande, är förbränningen ofullständig, troligen beroende på för liten lufttillförsel.
 • Gul, innehåller den tjära. Förbränningen är ofullständig, troligen beroende på för låg temperatur och för lite luft.

Ta hand om askan

 • Ordentligt utbränd aska från vedeldning kan återföras till skogen.
 • Mindre mängder aska kan spridas i den egna trädgården, på gräsmattor och runt prydnadsbuskar till exempel, som en vårkalkning. Askan bör dock inte läggas på mark där livsmedel odlas.
 • Om askan är kall kan den även sorteras som brännbart avfall.
 • Se till att askan är ordentligt utbränd när den sprids och att den inte orsakar frätskador på huden, dammar eller smutsar ner för dig själv eller dina grannar.

Ta hänsyn till dina grannar

 • Prata med grannarna och försäkra dig om att de inte störs av din vedeldning.
 • Undvik att att elda vid inversionstillfällen, d v s när luften är kallare vid marken än högre upp i luftlagren. Rökgaserna lägger sig då närmast marken.
 • Försök undvika att elda när vindriktningen ligger mot grannbebyggelse.
 • Avbryt eldningen om rökutvecklingen är direkt störande.

Tänk på att

 • Du måste göra en bygganmälan för att installera en ny eldstad.
 • Öppna spisar och kaminer är enbart avsedda för trivseleldning och inte för uppvärmning av ett helt hus.
 • Vid byte av panna, välj en miljögodkänd panna med ackumulatortank och god prestanda. Här finns förutom miljövinster även pengar att tjäna!
 • Följ noga tillverkarens, sotarens och bygg- och miljöavdelningens anvisningar vid byte eller nyinstallation av pannanläggning.
 • Om din vedeldning medför olägenhet för människors hälsa kan det leda till eldningsförbud.