Hoppa till huvudinnehåll

Radon

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

Det finns ett riktvärde som säger att halterna inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor och förskolor. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta.

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Miljöavdelningen bedriver tillsyn och kommer förr eller senare att kontrollera radonarbetet i alla skolor, förskolor, flerbostadshus och hyresbostäder.

Vad är radon?

Radon är en ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radongaserna kan sedan sönderfalla till radioaktiva metallatomer, så kallade radondöttrar.

Hur påverkas hälsan av radon?
Radon och radondöttrar kommer in i luftrör och lungor när vi andas. Det är alfastrålningen, som avges vid sönderfallet av radondöttrar, som är skadlig.

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara, men genom att minska den mängd radon som vi utsätts för på lång sikt så kan vi förebygga radonrelaterad lungcancer. Denna form av lungcancer drabbar cirka 500 personer i Sverige per år.

Var kommer radon från?
Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger alltid radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong som är baserad på alunskiffer, kan avge stora mängder radon och orsaka radonhalter på upp till 1000 Bq/m3. Hur höga halterna blir beror dels på kvalitén på alunskiffern som ingår, dels på hur stor del av väggarna i huset som består av blå lättbetong. Blå lättbetong tillverkades mellan 1929 och 1975.

Flens kommunala kranvatten innehåller nästan inget radon alls. Du som har en egen brunn bör däremot göra en egen radonmätning.

Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Radonhaltig jordluft kan sugas in i ditt hus när lufttrycket är lägre inomhus än utomhus. Särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät.

Du som har barn i förskola och skola

Höga radonhalter innebär inte något akut fara, men det finns regler som syftar till att minska den mängd radon som vi utsätts för på lång sikt. Folkhälsomyndigheten har bestämt att radonhalterna ska hållas under 200 Bq/m3 i skolor och förskolor.

Det är verksamheten som ansvarar för att mäta och vid behov åtgärda radongashalter över riktvärdet 200 Bq/m3. Verksamheterna ska i sitt egenkontrollprogram ha rutiner för mätningar och åtgärder.

Du som bor i flerbostadshus eller hyresbostad

Det är fastighetsägaren (t.ex. bostadsrättsföreningen) som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna.

När det är dags att mäta radon så väljer fastighetsägaren ut vilka bostäder som ska mätas enligt en särskild metod. Om mätningen ska göras i din bostad är det viktigt att du följer instruktionerna från fastighetsägaren och informationen som kommer med mätdosorna. Det är också viktigt att du håller ventilationsdonen i din bostad öppna.

Du som bor i småhus

Boverket har tagit fram en guide för dig som bor i småhus Radonguiden.

 

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:25:17