Hoppa till huvudinnehåll

Strandbad

Kommunen ansvarar för kontroll av badvattnet. Under badsäsongen görs badvattenprover.

Badvattenkvalité

Att bada i vatten med alltför höga halter av bakterier eller alger kan innebära vissa hälsorisker. Om vattnet innehåller tarmbakterier kan man råka ut för maginfektioner. Alger som uppträder i stor mängd (algblomning) kan avge giftiga ämnen och vålla olika slags sjukdomar och besvär. Badvattenkvaliteten kontrolleras därför regelbundet vid kommunala och andra större badplatser. Det finns EU-direktiv som anger hur denna övervakning ska gå till.

Badvattenprover

I Flens kommun görs det under badsäsongen badvattenprover i 8 sjöar varav 3 är EU-bad. EU-bad är badplatser där man räknar med att det kan finnas över 200 badande per dag under högsäsong.

De 3 EU-baden är:

Hosjöbadet, Malmköping
Sparreholmsbadet, Sparreholm
Orrestaöbadet, Flen
Utöver dessa tas badvattenprover i:

Yngarebadet, Bettna
Tallbadet, Hälleforsnäs
Mellösabadet, Mellösa
Skebokvarnsbadet, Skebokvarn
Vadsbrobadet, Vadsbro

Analyser

Bedömningarna av badvattnets kvalitet bygger på bakteriologiska analyser och uppskattningar av vattnets innehåll av alger. Förekomsten av alger bedöms i första hand utifrån vattnets utseende och siktdjup. Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av vanliga tarmbakterier, i första hand förekomsten av bakterien Escherichia coli (E. coli) och fekala streptokocker. Bägge finns i tarmen hos människor och varmblodiga djur, och höga halter i vattnet är ett tecken på fekal förorening (bakterier från tarmen).

Vattnet bedöms vid varje provtagningstillfälle som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt för bad. Tjänligt innebär att vattenkvaliteten är bra. Tjänligt med anmärkning innebär att bakteriehalterna är förhöjda, men att det går fortfarande att bada i vattnet. Otjänligt innebär att bakteriehalterna är så höga att det inte är lämpligt att bada i vattnet med tanke på risken att man får i sig vatten. Om badvattnet bedöms vara otjänligt för bad ska det genast leda till ny provtagning och utredning om orsaken. Är badvattnet dåligt ska kommunen omedelbart informera allmänheten och avråda från bad.

Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:25:43
Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:25:43