Hoppa till huvudinnehåll

Strandbad

Kommunen ansvarar för kontroll av badvattnet på de badplatser kommunen har ansvar för. Under badsäsongen görs badvattenprover.

Badvattenkvalité

Att bada i vatten med höga halter av bakterier eller alger kan innebära vissa hälsorisker. Om vattnet innehåller tarmbakterier kan man råka ut för maginfektioner om man skulle råka svälja badvatten. Alger i stor mängd (algblomning) kan avge giftiga ämnen och vålla olika slags sjukdomar och besvär.

Badvattenprover

Badvattenkvaliteten kontrolleras regelbundet vid kommunala bad och andra större badplatser. Det finns EU-direktiv som anger hur denna övervakning ska gå till. I Flens kommun tas det under badsäsongen badvattenprover i 8 sjöar varav 3 är EU-bad. EU-bad är badplatser där man räknar med att det kan finnas över 200 badande per dag under högsäsong.

De 3 EU-baden är:

Hosjöbadet, Malmköping
Sparreholmsbadet, Sparreholm
Orrestaöbadet, Flen

Utöver dessa tas badvattenprover i:

Yngarebadet, Bettna
Tallbadet, Hälleforsnäs
Mellösabadet, Mellösa
Skebokvarnsbadet, Skebokvarn
Vadsbrobadet, Vadsbro

Analyser

Bedömningarna av badvattnets kvalitet bygger på analys av bakterier och uppskattningar av vattnets innehåll av alger. Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av vanliga tarmbakterier, i första hand förekomsten av bakterien Escherichia coli (E. coli) och fekala streptokocker. Förekomsten av alger bedöms i första hand utifrån vattnets utseende och siktdjup.

Vattnet bedöms vid varje provtagningstillfälle som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt för bad. Tjänligt innebär att vattenkvaliteten är bra. Tjänligt med anmärkning innebär att halten av bakterier är förhöjda, men att det fortfarande går att bada i vattnet. Otjänligt innebär att bakteriehalterna är så höga att det inte är lämpligt att bada i vattnet med tanke på risken att man får i sig vatten. Om badvattnet bedöms vara otjänligt för bad görs en ny provtagning och utredning om orsaken. Är badvattnet dåligt informerar kommunen allmänheten om det och avråder från bad.

Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2020-05-15 11:55:36