Hoppa till huvudinnehåll

Tobak

Det huvudsakliga målet för den svenska tobakspolitiken är att minska tobakens negativa och skadliga effekter på folkhälsan.

Genom lagstiftning, information och stöd till ett allsidigt arbete mot tobak vill staten:

 • Förebygga tobaksdebuten bland barn och ungdom
 • Uppmuntra till tobaksavvänjning
 • Skydda mot skadeverkningar av passiv rökning

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla. Lagens syfte är bland annat att begränsa tobakens skadeverkningar. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Den nya lagen innebär bland annat att:

 • rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, lekplatser, perronger och busshållplatser samt utanför entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde,
 • du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning, måste ansöka om tillstånd hos Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun senast den 1 november 2019. Skicka in din ansökan fr.o.m. 1 juli – inte tidigare,
 • Flens kommun tar ut en avgift för att handlägga din tillståndsansökan,
 • det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd,
 • den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd,
 • du som får tillstånd betalar sedan en avgift för den tillsyn som Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför

Mer information om den nya tobakslagen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Rökfria miljöer

Följande miljöer ska vara rökfria:

Barn- och ungdomsverksamhet
Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

Hälso- och sjukvård
Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.

Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.

Kollektivtrafik
På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.

Restauranger och andra serveringsställen
I restauranger och på andra serveringsställen, men även på uteserveringar.

Allmän sammankomst och offentlig tillställning
I andra lokaler än ovanstående som används när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen.

Tillträde för allmänhet
I andra lokaler än ovanstående om allmänheten har tillträde till lokalerna.

Hotell och liknande
Hotell, sovkupéer och tillfällig bostad

Perronger, busshållplatser m.fl.
Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.

Uteserveringar
Uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.

Idrottsanläggningar
Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.

Lekplatser
Lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Entréer
Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

(6 kap. 2-4, 6 kap. 5-7 §§, 5 kap. 1 § tobaksförordningen)

Mer information om rökfria miljöer finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Mer information om det utökade rökförbudet finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Tillstånd

För att få sälja tobaksvaror behövs ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror. (5 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter)

Den som ansöker om tillstånd att sälja tobaksvaror till konsumenter eller detaljhandlare ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten.

När en juridisk person, exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare.

Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten. När det gäller partihandel ska kommunen begära in ett yttrande från Polismyndigheten samt Tullverket. Kommunen kan be dig som ansöker om tillstånd att själv lämna in uppgifter från Skatteverket och Kronofogden.

Kommunen kan även vilja se en finansieringsplan för hur köpet av verksamheten finansierats. Om en privatperson har lånat ut pengar till den som köpt en verksamhet, kan kommunen även utreda denna person.

Du behöver också lämna in ett egenkontrollprogram med din ansökan. Ett egenkontrollprogram ska skickas in till kommunen tillsammans med ansökan om tillstånd. (5 kap. 6 § lagen om tobak och liknande produkter)

Kommunen får enligt 8 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter ta ut en avgift för prövning av tillstånd. Denna avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Se kommunens författningssamling för aktuell taxa.

Tillsyn

Miljöavdelningen, som är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvarar tillsammans med med polismyndigheten för att kontrollera så att lagen om tobak och liknande produkter följs. Det innebär att kommunen och polisen genomför regelbundna inspektioner på de butiker som säljer tobak och e-cigaretter. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

En kommun och polismyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för sin tillsyn. Kommunen och Polismyndigheten har även rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av tobakslagen eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning. (7 kap. 17 och 18 §§ lagen om tobak och liknande produkter)

Kommunen kan även utföra kontrollköp av tobaksvaror för att kontrollera att försäljningsstället följer 18-årsgränsen för tobaksförsäljning. (7 kap. 22 och 23 §§ lagen om tobak och liknande produkter)

Hur går en kontroll till?
De flesta tillsynsbesök är oanmälda. Vid dessa besök kontrolleras bland annat att försäljningsreglerna nedan följs.

Efter besöket får företagaren en rapport där eventuella brister som noterats vid besöket redovisas. Om kontrollen visar på många eller allvarliga brister gör Miljöavdelningen ett återbesök för att följa upp att bristerna åtgärdats.

Försäljningsregler för tobaksvaror

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att köparen är 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
 • En tobaksvara får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
 • På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. Dekalerna kan du beställa kostnadsfritt från Folkhälsomyndigheten.
 • Alla tobaksvaror ska ha hälsovarningar. Det är förenat med straffansvar att sälja felaktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländsk text.
 • Det är inte tillåtet att sälja lösa cigaretter. En styckförpackning med:
  1. cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter,
  2. rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram, och
  3. portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.
 • Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar på butikens utsida och i butikens  skyltfönster är förbjudet.
 • Egenkontrollprogram ska bifogas ansökan och finnas tillgängligt i försäljningslokalen och kunna visas upp vid tillsynsbesök.
 • Styckförpackningar av tobak ska förses med spårbarhets och säkerhetsmärkning för att minska handeln med illegal tobak.

Mer information kan du hitta i Folkhälsomyndighetens broschyr Att sälja tobak. Broschyren finns översatt till flera språk.

Krav på ett egenkontrollprogram
För att få sälja tobaksprodukter krävs ett egenkontrollprogram med rutiner för hur tobaksförsäljningen ska bedrivas. Programmet ska bifogas ansökan om tillstånd att sälja tobak. Ett egenkontrollprogram ska innehålla:

 • verksamhetsuppgifter som försäljningsställets namn, företagsnamn, kontaktperson och organisationsnummer/personnummer
 • försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder
 • försäljningsställets rutiner för marknadsföring
 • försäljningsställets rutiner för kontroll av märkning av tobaksvaror
 • försäljningsställets rutiner för utbildning av personal.

Du hittar mer information om egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om lagen inte följs
Om det finns brister i försäljningen av tobak kan Miljöavdelningen besluta att ni ska rätta till bristerna. Beslutet kan förenas med ett vite, som är en avgift som företagaren ska betala ifall bristerna inte åtgärdas. Miljöavdelningen kan även besluta om en varning, eller i de fall bristerna är allvarliga eller upprepade, besluta om återkallelse av tobakstillståndet. Då får butiken inte längre sälja tobak.

Avgift
Kommunen får enligt 8 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter ta ut en avgift för prövning av tillstånd. Denna avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Se kommunens författningssamling för aktuell taxa.

Sluta sälja tobak

Om du vill sluta sälja tobak ska du anmäla det till Miljöavdelningen, Flens kommun. Blankett för detta finns här på sidan.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Ny lag om tobak och liknande produkter från 1 juli 2019
Den 1 juli 2019 måste detaljhandlare som ska sälja tobaksvaror till konsumenter ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Tobakslagen (1993:581) och Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) ersätts från detta datum men en ny lag: Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Anmälan och egenkontrollprogram
Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste även i fortsättningen anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram, programmet ska bland annat beskriva hur din verksamhet ser till att lagen efterföljs. Egenkontrollprogrammet ska skickas till kommunen när du gör din anmälan. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen.

Åldersgräns
E-cigaretter och påfyllningsbehållare får bara säljas till vuxna över 18 år. Som försäljare är du ansvarig att kontrollera att köparen fyllt 18 år. Du ska ha en skylt i din butik, helst vid kassan, som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Förpackningarna
Varje förpackning ska ha hälsovarningar, innehålla ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration.

Tillsyn
Kommunen och polismyndigheten utövar tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs. Kommunen får enligt 8 kap. 2 § lag om tobak och liknande produkter ta ut en avgift för tillsyn. Denna avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Se kommunens författningssamling för aktuell taxa.

 

För mer information om e-cigaretter och påfyllningsbehållare, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Frågor

Kontakta oss på e-post: samhallsbyggnad@flen.se

 

 

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2019-08-02 10:45:07