Hoppa till huvudinnehåll

Utomhusluft

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål och av dessa berörs utomhusluften bland annat av målet ”Frisk luft”. Inom ”Frisk luft” finns det sex delmål för hur fort och hur mycket olika luftföroreningar (halter och utsläpp) ska minskas. Miljökvalitetsmålen kan du läsa mer om på Miljömålsportalen.

Miljökvalitetsnormer
I miljöbalken finns det juridiskt bindande styrmedel i form av miljökvalitetsnormer (MKN). Dessa ska göra det möjligt att uppnå god kvalitet på mark, vatten, luft och miljön i övrigt, så att människors hälsa och miljön skyddas mot olägenheter och skada. Krav som ställs genom Sveriges medlemskap i EU ska också uppfyllas. Det finns idag fastställda normer för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och mussel-vatten samt omgivningsbuller.

I luftkvalitetsförordningen finns det miljökvalitetsnormer för utomhusluft när det gäller kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Du kan läsa mer om miljökvalitetsnormer på Naturvårdsverkets hemsida.

Tillståndet i kommunen
I Flens kommun är vägtrafikens och industriers påverkan på luftkvaliteten begränsad och risken för att någon av miljökvalitetsnormerna ska överskridas till följd av sådana luftutsläpp måste betraktas som mycket liten.

Det som har mest negativ påverkan på utomhusluften är istället dåligt fungerande fastbränsleeldning (vedeldning) i tätbebyggda områden. Brister i eldstäder, bränsle och/eller eldningsteknik kan utsätta närboende för olägenhet av vedeldningsröken. Riskerna för olägenhet minskar betydligt om eldning kan ske med torr och ren ved i miljögodkänd panna och med ansluten ackumulatortank. Då finns förutsättningar för mer fullständig förbränning av bränslet och därmed mindre irriterande röklukt och luftföroreningar.

Rök från bristfällig vedeldning innehåller bland annat höga halter partiklar (såsom sot och askämnen), flyktiga organiska kolväten (VOC) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Sådana ämnen kan vara cancerframkallande och förorsaka problem i andningsvägar och hjärt- och kärlsystem. Människor med luftvägsproblem, till exempel astmatiker, barn och äldre människor är särskilt känsliga för vedeldningsrök.

De senaste 10-20 åren har många olämpliga vedpannor och kombipannor ersatts med miljögodkända vedpannor, pelletspannor, bergvärme eller fjärrvärme. Fortfarande finns det dock kvar en del äldre eldstäder som kan förorsaka problem för närboende.

Luftmätningar
Flens kommun är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund, som verkar för en bra luftmiljö i östra Sverige genom att bland annat undersöka spridningen av luftföroreningar och hur de påverkar hälsa och miljö. Mätningar genomförs för att kontrollera att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft inte överskrids.

Östra Sveriges Luftvårdsförbunds hemsida kan du läsa mer om förbundets arbete.