Gödselhantering

Hela Södermanland är sedan den 1 januari 2013 utpekat som nitratkänsligt område, enligt EU:s nitratdirektiv, vilket innebär skärpta krav på gödselhantering. I de nytillkomna känsliga områdena, vilket gäller för Flens kommun, ska de särskilda reglerna för gödselhantering tillämpas från 1 januari 2014.

Det betyder att kraven skärps för lagringskapacitet från 6 till 10 månader för gödsel från svin och fjäderfä på gårdar som har mer än 10 och upp till 100 djurenheter. För gårdar mellan 3 och 10 djurenheter (alla djurslag) ska det finnas lagringskapacitet på 6 månader. För alla detaljer – se Jordbruksverkets föreskrifter 2004:62.

Gödselhantering ska ske i enlighet med Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket samt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring. Klicka på länkarna till höger för att läsa mer.

Näringsbegränsning

  • För att inte riskera att marken tillförs för mycket kväve och fosfor finns det begränsningar av hur mycket man får sprida.
  • Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får, under en femårsperiod, inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år. Inom känsliga områden får stallgödsel inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år.

Vid ett tillsynsbesök

Vid miljöavdelningens tillsyn av er verksamhet ska följande gällande gödselhantering finnas på plats:

Vid lagring av gödsel ska du dokumentera:

  • Uträkningar för lagringsvolym

Om du tar emot eller fraktar bort gödsel ska du dokumentera:

  • Datum för leverans/mottagande
  • Leverantör/mottagare
  • Mängd och antal djur, eller mängd totalfosfor
  • Djurslag och gödselslag

Vid spridning av gödsel ska du redogöra:

  • Hur du uppfyller de krav som finns för kväve- och fosforgödsling inom nitratkänsligt område

Gödsellagring inom detaljplanelagt område

Vid anordning av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom detaljplanelagt område, ska anmälan skickas in till miljöavdelningen. Detta definieras i 37 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Information om stukalagring

Lagring av gödsel ska så långt som möjligt ske i ordinarie lagringsutrymmen. Om lagring av gödsel i fält behövs bör vissa försiktighetsmått följas. Tillfällig lagring i fält behöver ej anmälas, men miljöavdelningen vill gärna ta del av information var och hur länge stukan kommer lagras. Lagring ska ske enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring. Jordbruksverket har även tagit fram information om hur lagringen av stuka bör utföras (klicka på “information om stukalagring” till höger för att läsa mer).

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta miljöinspektör för lantbruksområdet:

E-post: samhallsbyggnad@flen.se

0157-43 02 65

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-07-13 13:04:30