Gödselhantering

Hela Södermanland är sedan den 1 januari 2013 utpekat som nitratkänsligt område, enligt EU:s nitratdirektiv, vilket innebär skärpta krav på gödselhantering. I de nytillkomna känsliga områdena, vilket gäller för Flens kommun, ska de särskilda reglerna för gödselhantering tillämpas från 1 januari 2014.

Det betyder att kraven skärps för lagringskapacitet från 6 till 10 månader för gödsel från svin och fjäderfä på gårdar som har mer än 10 och upp till 100 djurenheter. För gårdar mellan 3 och 10 djurenheter (alla djurslag) ska det finnas lagringskapacitet på 6 månader. För alla detaljer – se Jordbruksverkets föreskrifter 2004:62.

Utdrag ur Jordbruksverkets föreskrifter 2004:62

Enligt den senaste uppdateringen 2012:41. Här ger vi ett utdrag över de mest väsentliga ändringarna i punktform:

 • Det ska finnas dokumenterad beräkning av lagringsvolym för gödsel.
 • Mängden totalkväve som får tillföras via stallgödsel är begränsad till 170 kg per ha och år.
 • Högst 60 kg lättillgängligt kväve får tillföras per ha inför höstsådd av oljeväxter – inför övriga höstgrödor gäller högst 40 kg lättillgängligt kväve.
 • Tillförseln av kväve via gödselmedel ska begränsas så att den inte överstiger grödans behov – beräkningen av gödselbehovet ska dokumenteras.
 • Gödselmedel får inte spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark.
 • Gödselmedel får inte spridas närmare än 2 meter från vattendrag eller sjö och får heller inte spridas där marken lutar mer än 10 procent invid vattendrag eller sjö.
 • Gödselmedel får inte spridas mellan 1 november och 28 februari.
 • Organiska gödselmedel får bara spridas till växande gröda och inför höstsådd under tiden 1 augusti till 31 oktober – spridning i fånggröda är inte tillåten.
 • Fastgödsel (utom fjäderfägödsel) får dock spridas på obevuxen mark under oktober om den brukas ner inom 12 timmar.

Näringsbegränsning

 • För att inte riskera att marken tillförs för mycket kväve och fosfor finns det begränsningar av hur mycket man får sprida. Vid ett tillsynsbesök ska jordbrukarna kunna redogöra för hur de uppfyller de krav som finns för kväve- och fosforgödsling.
 • Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får, under en femårsperiod, inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år. Inom känsliga områden får stallgödsel inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år.

Krav på dokumentation

Om du tar emot eller fraktar bort gödsel måste du dokumentera det. Dokumentationen ska sparas i 6 år och ska innehålla:

 • Datum för leverans/mottagande
 • Leverantör/mottagare
 • Mängd och antal djur, eller mängd totalforsfor
 • Djurslag och gödselslag

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta miljöinspektör för lantbruksområdet:

0157-43 02 65

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-01-29 12:55:13