Hoppa till huvudinnehåll

Gödselhantering

Hela Södermanland är sedan den 1 januari 2013 utpekat som nitratkänsligt område, enligt EU:s nitratdirektiv, vilket innebär skärpta krav på gödselhantering. I de nytillkomna känsliga områdena, vilket gäller för Flens kommun, ska de särskilda reglerna för gödselhantering tillämpas från 1 januari 2014.

Det betyder att kraven skärps för lagringskapacitet från 6 till 10 månader för gödsel från svin och fjäderfä på gårdar som har mer än 10 och upp till 100 djurenheter. För gårdar mellan 3 och 10 djurenheter (alla djurslag) ska det finnas lagringskapacitet på 6 månader. För alla detaljer – se Jordbruksverkets föreskrifter 2004:62.

Gödselhantering ska ske i enlighet med Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket samt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring. Klicka på länkarna till höger för att läsa mer.

Näringsbegränsning

  • För att inte riskera att marken tillförs för mycket kväve och fosfor finns det begränsningar av hur mycket man får sprida.
  • Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får, under en femårsperiod, inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år. Inom känsliga områden får stallgödsel inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år.

Vid ett tillsynsbesök

Vid miljöavdelningens tillsyn av er verksamhet ska följande gällande gödselhantering finnas på plats:

Vid lagring av gödsel ska du dokumentera:

  • Uträkningar för lagringsvolym

Om du tar emot eller fraktar bort gödsel ska du dokumentera:

  • Datum för leverans/mottagande
  • Leverantör/mottagare
  • Mängd och antal djur, eller mängd totalfosfor
  • Djurslag och gödselslag

Vid spridning av gödsel ska du redogöra:

  • Hur du uppfyller de krav som finns för kväve- och fosforgödsling inom nitratkänsligt område

Gödsellagring inom detaljplanelagt område

Vid anordning av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom detaljplanelagt område, ska anmälan skickas in till miljöavdelningen. Detta definieras i 37 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Information om stukalagring

Lagring av gödsel ska så långt som möjligt ske i ordinarie lagringsutrymmen. Om lagring av gödsel i fält behövs bör vissa försiktighetsmått följas. Tillfällig lagring i fält behöver ej anmälas, men miljöavdelningen vill gärna ta del av information var och hur länge stukan kommer lagras. Lagring ska ske enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring. Jordbruksverket har även tagit fram information om hur lagringen av stuka bör utföras (klicka på “information om stukalagring” till höger för att läsa mer).

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:35:09