Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvatten

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att se till att det dricksvatten som används för att framställa livsmedel i din livsmedelsanläggning är hälsosamt och rent. Om dricksvattnet kommer från en kommunal anläggning, ansvarar kommunen för att det har god kvalitet fram till fastigheten där verksamheten bedrivs.

Registrering
Om du har en egen brunn som levererar vatten till din verksamhet måste du registrera anläggningen hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Får du vatten från en brunn som ägs av en samfällighet eller någon annan, är huvudmannen skyldig att låta registrera anläggningen. I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) finns mer information om kraven för dricksvattenanläggningar, se länk till höger.

Egenkontroll
Den som producerar eller tillhandahåller vatten ska upprätta ett egenkontrollprogram med rutiner som ser till att vattnet har god kvalitet. Rutinerna ska omfatta provtagning, rengöring, underhåll och skötsel av utrustningen.

Provtagning
Dricksvattnet ska undersökas hos den som använder vattnet: dels som normal kontroll och dels som utvidgad kontroll. Även provtagning i vattenanläggningen kan vara nödvändig. Hur många prover som ska tas beror på hur mycket vatten som produceras. Om mindre än 10 kubikmeter vatten produceras per dygn räcker det med två normala kontroller per år och en utvidgad kontroll vart tredje år. Om mer vatten produceras per dygn ska fyra normala kontroller göras per år, och vartannat år ska ett utvidgat prov tas. Ett utvidgat prov kan inte ersätta ett normalt prov.
Mer information om provtagning finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, se länk till höger.

Skyldighet att informera
Om kvalitetskraven inte uppfylls, eller om dricksvattnet av en annan anledning kan utgöra en hälsorisk, ska den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet omedelbart:

  • Utreda orsaken.
  • Vidta nödvändiga åtgärder så snart som möjligt.
  • Informera konsumenterna och ge dem de råd som är nödvändiga.
  • Informera Miljöavdelningen.
Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:29:38