Hoppa till huvudinnehåll

Starta livsmedelsverksamhet

Planerar du att starta en livsmedelsverksamhet såsom en restaurang, butik, catering, café eller gatukök, måste du göra en anmälan om registrering till Bygg-, miljö- och räddningsnämnden minst 14 dagar innan verksamheten startar. Du får starta tidigare om du har fått en bekräftelse om att verksamheten är registrerad. Syftet med kravet på registrering är att miljöavdelningen ska känna till din verksamhet och kunna planera kontrollen.

Även dricksvattenanläggningar kan behöva registreras
Om verksamheten får dricksvatten från en annan anläggning än en kommunal dricksvattenanläggning ska brunnen registreras. Får du vatten från en samfällighet eller en granne, kontrollera att anläggningen är registrerad och att det finns ett fastställt provtagningsprogram som följs.

Bekräftelse om registrering och beslut om avgift skickas
När miljöavdelningen har fått din anmälan diarieförs den och de uppgifter som du har lämnat registreras. Du får en skriftlig bekräftelse om registrering samt ett beslut om avgift för handläggningen av din anmälan, handläggningsavgiften motsvarar en timmes arbete, se gällande timtaxa.

Riskklassificering och årlig kontrollavgift
Beroende på hantering och omfattning, riskklassas verksamheten vilket utgör grunden för den årliga avgift som du kommer att få betala för offentlig livsmedelskontroll. Först skickas ett förslag på riskklassning, om inga synpunkter inkommit efter tre veckor fattas ett beslut om riskklass och årlig kontrolltid.

När du startar
Som företagare är du fullt ut ansvarig för att de livsmedel som du serverar eller tillhandahåller.
När verksamheten startar ska relevanta krav i lagstiftningen vad gäller anläggningens inredning och utrustning vara uppfyllda. Det ska finnas ett system för egenkontroll som omfattar rutiner som syftar till att livsmedlen blir säkra för konsumenten och uppfyller kraven på redlighet, det vill säga att de håller vad som utlovas. För att underlätta för företagare har livsmedelsbranschen tagit fram nationella branschriktlinjer.

Miljöavdelningens första besök
När miljöavdelningen kommer på besök, kontrolleras om anläggningen uppfyller relevanta krav och du förväntas redogöra för egenkontrollen: rutiner, resultat av mätningar och kontroller samt hur eventuella brister har hanterats. Dessutom ska du kunna redogöra för om alla som hanterar livsmedel i anläggningen har tillräckliga kunskaper om livsmedelssäkerhet.
Inspektören bedömer sedan om förutsättningar finns för att producera säkra livsmedel. Efter besöket får du en skriftlig kontrollrapport.

Godkännande
För animalieanläggningar som slakterier, styckningsanläggningar, mejerier, anläggningar för fisk och skaldjur och liknande, krävs en godkännandeprövning innan verksamheten får starta. Generellt är Livsmedelsverket kontrollmyndighet över de större anläggningarna och Miljöavdelningen över de mindre.

Tillstånd från andra myndigheter
Du kan också behöva göra en anmälan eller ha tillstånd för:

  • Att få bygglov eller göra en bygganmälan, Bygg-, miljö- och räddningsnämnden.
  • VA-anslutning, avfallshantering, fettavskiljare, Sörmland Vatten och Avfall AB.
  • Imkanal, skorstensfejarmästare.
  • Serveringstillstånd för alkoholservering, Socialnämnden.
  • Anställd personal, Arbetsmiljöverket.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:32:59