Hoppa till huvudinnehåll

Cisterner

Vid hantering av brandfarlig vätska eller spillolja i cisterner ovan mark och i mark gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5). Reglerna gäller vid hantering av mer än 1 kubikmeter vätska samt anslutna rör- och slangledningar. Inom vattenskyddsområde omfattas hantering från 250 liter.

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har föreskrifter (2018:3) om cisterner för brandfarliga vätskor. Här ingår t ex bestämmelser om tekniska krav och kontroll.

I övrigt gäller miljöbalkens (1998:808) allmänna hänsynsregler.

Installation av cistern

Du som vill installera en cistern för spillolja eller brandfarlig vätska ska lämna in anmälan till bygg- och miljöavdelningen minst fyra veckor innan installationen/uppställningen sker. Det gäller även tillfällig uppställning av cistern. Anmälan görs med blanketten till höger. Installation av följande anordningar behöver anmälas:

  • Cisterner ovan eller i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarlig vätska eller spillolja, samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner.
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom skyddsområde för vattentäkt.

Observera att om gamla cisterner återtas i bruk betraktas det som nyinstallation. Du kan även behöva kontakta räddningstjänsten för att söka tillstånd för hantering/förvaring av brandfarlig vara.

Placering

Det är viktigt att ta hänsyn till risken för förorening av mark och vatten när du väljer plats för cisternen. Placera cisternen på tätt och bärande underlag samt på ordentligt skyddsavstånd från känsliga objekt i omgivningen såsom dagvattenbrunnar, vattentäkter, vattendrag och dräneringsdiken.

Påkörningsskydd, spillskydd och överfyllnadsskydd

Cisterner ovan mark ska vara försedda med påkörningsskydd om det inte är uppenbart att det inte behövs. Både cisterner ovan och under mark ska vara försedda med överfyllnadsskydd. Påfyllningsröret till cisternerna ska vara försett med spillskydd.

Sekundärt skydd

Det ska finnas ett sekundärt skydd om det finns risk för att eventuellt spill eller läckage kan förorena omgivande mark eller vatten.

Det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym och ska vara tätt, hållbart och utformat så att kontroll är möjlig. Skyddet kan bestå av en invallning i ett tätt material eller så kan själva cisternen vara dubbelmantlad. Om du väljer invallning för en cistern utomhus behöver du skydda invallningen mot nederbörd.

Observera att nya cisterner med tillhörande rörledningar som ska installeras under mark alltid ska vara dubbelmantlade eller vara försedda med annat sekundärt skydd.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde
Om din cistern finns inom ett vattenskyddsområde ska cisternen ha ett sekundärt skydd i form av en invallning. Rör-och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat sekundärt skydd. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv. Vid cisternens påfyllnadsrör ska det finnas en skylt som ger information om cisternen samt att den befinner sig i ett vattenskyddsområde.

Installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll

I samband med att en cistern med tillhörande ledningar installeras ska en installationskontroll göras av en ackrediterad kontrollant. Kontrollen ska vara gjord innan cisternen tas i bruk. Swedac tillhandahåller uppgifter om ackrediterade kontrollanter i landet. Se länk till höger.

Revisionskontroll ska göras av en ackrediterad kontrollant om en cistern med tillhörande ledningar har gått igenom en större ändring eller har fått någon form av skada. Ändringar som omfattas är reparation, om cisternen varit avställd mer än ett år, ska användas efter byte av innehåll, har flyttats eller andra väsentligt ändrade driftförhållanden. Kontrollen ska vara gjord innan cisternen tas i bruk.

Cisterner med tillhörande ledningar ska återkommande kontrolleras av en ackrediterad kontrollant vart sjätte eller tolfte år beroende på vilket korrossionsskydd (rostskydd) cisternen har.

Kontrollrapporterna ska finnas tillgängliga tills dess att cisternen tagits ur bruk.

Cistern som tas ur bruk

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska anmälas till bygg- och miljöavdelningen, se blankett till höger.

När cisterner eller rörledningar tas ur bruk ska de tömmas och rengöras. Dessutom måste åtgärder vidtas för att det inte ska gå att fylla cisternerna av misstag. Rester av diesel- eller eldningsolja betraktas som farligt avfall och ska lämnas till godkänd mottagare av farligt avfall. Även nivåmätare som innehåller kvicksilver ska omhändertas som farligt avfall.

Miljösanktionsavgift

Vissa förseelser, som att inte skriftligen informera tillsynsmyndighet om lagring av brandfarlig vätska, inte utföra installation- eller revisionskontroll eller genom att inte utföra återkommande kontroll inom angivna intervall omfattas av miljösanktionsavgift. Det är bygg- och miljöavdelningen som beslutar om miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.

Tänk på att även annan lagstiftning kan ställa krav på din hantering

  • Tillstånd för brandfarlig vara kan ibland krävas vid lagring av brandfarlig vätska. Om tillstånd krävs eller inte framgår av föreskriften MSBF 2013:3. Läs även information om brandfarliga och explosiva varor. Ta kontakt med räddningstjänsten om du vill veta mer.
  • Det krävs bygglov för fasta cisterner för kemiska produkter och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Även skärmtak över cisterner kan vara en bygglovpliktig åtgärd. Ta kontakt med bygg- och miljöavdelningen om du vill veta mer.
Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2022-01-13 13:34:58