Hoppa till huvudinnehåll

Cisterner

Med cisterner menas här öppna så kallade farmartankar, ovan mark eller markförlagda, samt rör- och slangledningar som är kopplade till tankarna. Flens kommun har tillsynsansvar för cisterner 1-10 kubikmeter. Tillsynen sker enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Rymmer cisternen mer än 10 kubikmeter gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter.

Placering

Cisterner ska vara placerade på jämnt och bärande underlag som inte är brännbart. De ska även vara skyddade mot trafik, nedfallande föremål samt ha påkörningsskydd om det inte är uppenbart att ingen påkörningsrisk finns. Cisterner ska vara lätt åtkomliga för underhåll, kontroll och tillsyn. De ska vara konstruerade på ett sådant sätt att de är täta, ger ett tillfredsställande skydd mot brand, är skyddade mot korrosion samt kan motstå normalt tryck och väder.

Utrustning

Alla cisterner ska vara utrustade med anordning för avläsning av nivå, överfyllningsskydd, avluftningsanordning samt fast anslutning för påfyllning. Alla öppna cisterner ska dessutom ha en tillverkningsskylt på väl synlig plats. Av denna ska framgå tillverkare, tillverkningsår, tillverkningsnummer, volym, beräkningstemperatur och innehållets högsta densitet.

Kontrollintervall

Kontrollintervallet är 6 eller 12 år beroende på typ av cistern. Inom vattenskyddsområden kan kontrollintervallet halveras. Cisterner som rymmer mellan 1- 10 m³ och som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan. Swedac tillhandahåller uppgifter om ackrediterade kontrollanter i landet. Se länk till höger.

Nytt är att kontrollrapporterna inte längre behöver skickas in till miljöavdelningen men ska finnas tillgängliga till dess att cisternen varaktigt tagits ur bruk. Revisionskontroll ska även ske efter reparation av cisterner eller om stationära cisterner flyttats.

Installation av cistern

När du installerar en cistern ska du anmäla detta till miljöavdelningen, se blankett till höger. Anmälan ska göras om cisternen ska installeras:

  • i mark och som innehåller mer än 1 kubikmeter av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja
  • utomhus, ovan mark och innehåller 1–10 kubikmeter dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja
  • hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Regeln om anmälan gäller även rörledningar i mark samt vid utbyte av gamla cisterner mot nya. Observera att om gamla cisterner återtas i bruk betraktas det som nyinstallation och ska anmälas till miljöavdelningen. I samband med installationen och innan cisternerna används ska de kontrolleras (installationskontroll) av ett ackrediterat kontrollorgan.

Cistern som tas ur bruk

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska anmälas skriftligen till miljöavdelningen, se blankett till höger. När cisterner eller rörledningar tas ur bruk ska de tömmas och rengöras. Dessutom måste åtgärder vidtas för att det inte ska gå att fylla cisternerna av misstag. Rester av diesel- eller eldningsolja betraktas som farligt avfall och ska lämnas till godkänd mottagare av farligt avfall. Även nivåmätare som innehåller kvicksilver ska omhändertas som farligt avfall.

Sekundärt skydd

För att hindra förorening av mark och vatten bör alla cisterner med brandfarliga varor eller andra kemikalier vara försedda med sekundärt skydd. Det är krav på sekundärt skydd inom vattenskyddsområde på cisterner som innehåller mer än 250 liter brandfarlig vätska. Sekundärt skydd kan vara en invallning, dubbelmantlad cistern eller tät betongplatta med ett uppsamlingskärl. Det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym och ska vara tätt, hållbart och utformat så att kontroll är möjlig. Undantag från krav på sekundärt skydd gäller om cisternerna står i pannrum eller bostadshus.

Miljösanktionsavgift

Sedan 1 januari 2007 omfattas vissa förseelser som att inte skriftligen informera tillsynsmyndighet om lagring av brandfarlig vätska, inte utföra installation- eller revisionskontroll eller genom att inte utföra återkommande kontroll inom angivna intervall av miljösanktionsavgift. Det är miljöavdelningen som beslutar om miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2021-03-09 13:46:02