Hoppa till huvudinnehåll

Egenkontroll

Egenkontroll syftar dels till att främja en hållbar utveckling (miljöbalkens mål) dels motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

Egenkontrollen är verksamhetsutövarens verktyg för att visa att miljöbalkens krav efterlevs. Därför ska verksamhetsutövaren kunna redogöra för hur egenkontrollen går till och för de erhållna resultaten från denna. För detta behövs kompetens, rutiner och en ändamålsenlig dokumentation.

Den som bedriver yrkesmässig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap och/eller 11-14 kap i miljöbalken gäller Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901).

Det är tillsynsmyndighetens skyldighet att överlämna ärendet till åklagare om det upptäcks att de krav om egenkontroll som finns i miljöbalken och dess förordningar inte uppfylls. För vissa överträdelser i egenkontrollen finns miljösanktionsavgifter (msa) som verksamhetsutövaren får betala om egenkontrollen är otillräcklig. Avgiften tillfaller inte myndigheten utan går till statskassan.

Läs mer om egentkontroll på Naturvårdsverkets hemsida: Egenkontrol – Naturvårdsverket

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:37:13