Hoppa till huvudinnehåll

Vad en anmälan ska innehålla

Vilka uppgifter ska lämnas till tillsynsmyndigheten?

När arbete skall ske på ett eller annat sätt i ett förorenat område skall en anmälan lämnas till miljöavdelningen. Anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetet påbörjas, minst 6 veckor. Inför anmälan behöver oftast en miljöteknisk markundersökning göras. Innan undersökningen startar ska ett förslag till provtagningsprogram presenteras för miljöavdelningen. Miljöavdelningen anser att en konsult med dokumenterad kunskap inom ämnesområdet bör anlitas då utredningar och/eller undersökningar skall göras.

Anmälans innehåll:

 • Områdets fastighetsbeteckning och gatuadress
 • Ansvarig verksamhetsutövare och fastighetsägare, respektive organisationsnummer anges
 • Anmälare samt kontaktperson
 • Situationsplan över området, där det förorenade området är markerat
 • Redovisning av genomförda miljötekniska undersökningar (bland annat beskrivning av föroreningarnas art, halter och utbredning)
 • Risker med föroreningen ur miljö- och hälsosynpunkt
 • Dagens och framtida planerad markanvändning
 • Beskrivning av de mark- eller saneringsarbete som ska utföras med åtgärdsmål, inklusive omhändertagande av eventuellt förorenade massor.
 • Uppskattade volymer av förorenade massor, om det går att avgöra
 • Transportör, kontrollera att transportören har de tillstånd som krävs, ange organisationsnummer
 • Avfallsmottagare, kontrollera att mottagaren har de tillstånd som krävs
 • Planerade skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningarna under efterbehandlingsarbetet, t ex hantering av länshållningsvatten, akutplatta, täckning med presenning
 • Dagvattenbrunnar, recipienter och vattentäkter i området och dess närhet
 • Åtgärder för eventuellt kvarvarande markföroreningar
 • Kontrollprogram med beskrivning av uppföljning och kontroll om åtgärdsmålen uppfylls (att det förorenade området är åtgärdat enligt planen) samt documentation.

Tillsynsmyndighetens uppgift
Vad händer när en anmälan lämnats in till miljöavdelningen I nästan samtliga fall svarar vi med beslut där vi anger vilka försiktighetsåtgärder som skall vidtas samt om ytterligare upplysningar, undersökningar eller provtagningar kan behövas. Miljöavdelningen tar tillsammans med ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare fram mål för efterbehandlingen. Det vill säga vad ska en efterbehandling åstadkomma, vad finns för risker med föroreningen och till vilka nivåer skall en sanering ske? Kan en behandling ske på plats eller behöver det förorenade materialet transporteras bort från fastigheten? Det är viktigt att ha god framförhållning inför arbeten i förorenade områden då utredningar/undersökningar tar tid. Ha en plan över hanteringen av massor. Om massor behöver mellanlagras kan det vara anmälnings- eller tillståndspliktigt.

Slutrapportering
När arbetet anses vara avslutat skall en slutrapport lämnas till miljöavdelningen. I denna redovisas exempelvis vad efterbehandlingen gett för resultat och att efterbehandlingsmålen uppnåtts. Resultat från slutprover i schaktbottnar/-väggar ska redovisas.

Bifoga kvitton från behörig transportör samt slutligt omhändertagande. Det skall klart och tydligt framgå vart allt material som förts bort från fastigheten slutligt omhändertagits.

Miljöavdelningen avslutar ärendet med att lämna en slutlig bedömning av hur efterbehandlingen genomförts.

Debitering
För den tid miljöavdelningen lägger ner på att handlägga ärendet debiterar vi i efterhand, enligt gällande timtaxa fastställd av kommunfullmäktige. (För mer information om timtaxan storlek kontakta miljöavdelningen).

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:38:11