Hoppa till huvudinnehåll

Hantering av växtskyddsmedel

För att få använda medel av klass 1L krävs tillstånd och intyg om behörighet. För klass 2L krävs ett intyg om behörighet, medan klass 3 får användas av var och en. För att få ett intyg om behörighet ska man ha fyllt 18 år och klarat den utbildning som anordnas av Länsstyrelsen.

Begäran om intyg och ansökan om tillstånd lämnas till Länsstyrelsen eller till Jordbruksverket. Både klass 1L tillståndet och intyget om behörighet för klass 1L och 2L ska förnyas vart femte år genom en fortbildningskurs.

Påfyllning och rengöring

Tänk på vid påfyllning och rengöring av spridningsutrustning, även traktorn, att det utförs på sådan plats att inte yt- eller grundvatten förorenas eller så att någon annan miljöskada kan uppstå. Arbetsmomenten bör ske i fält, på biobädd eller på spolplatta med avloppet kopplat till sluten behållare eller gödselbehållare. Sköljvatten från invändig rengöring bör spridas över den behandlade ytan (fältet/kulturen) där växtskyddsbehandling utförts.

Det är viktigt att under påfyllning och rengöring hålla ordentliga skyddsavstånd (ca 30 meter) till brunnar, diken, vattendrag och sjöar. Då biobädd eller tät platta med uppsamling används rekommenderas ett avstånd på 15 m. Påfyllning av spruta får inte ske direkt från vattendrag om inte separat pump används som bara används för att pumpa rent vatten. Det får inte finnas någon risk för att tillblandad vätska går baklänges ut i vattendraget.

Underhåll av sprutan

Tänk på att sköta om sprutan och underhålla den väl samt kalibrera den. I Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 rekommenderas att funktionstesta sprutan varje år om man sprutar mer än 25 ha per rampmeter. Vid mindre användning bör sprutan testas vartannat år.

Skyddsavstånd vid spridning

Den som hanterar och använder bekämpningsmedel är skyldig att iaktta de skyddsavstånd som behövs för att skydda vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom. Nödvändig utrustning ska användas så att man vet att skyddsavstånden anpassas till mark- och vindförhållanden och efter vindstyrka och vindriktning. Ta också hänsyn till temperatur, bomhöjd, körhastighet, dos och omgivningens känslighet för medlet. Skyddsavståndet ska också anpassas till jordart, marklutning, medlets egenskaper och omgivningens känslighet. Bekämpningsmedel får inte spridas så det kan följa vattenrörelser i marken eller utmed markytan. Extra försiktighet krävs därför på lutande mark och på lätta jordar. Kemiska växtskyddsmedel får inte spridas på naturbetesmarker och ängar.

Håll ett skyddsavstånd på minst:

 • 1 meter till dräneringsbrunnar och kantdiken.
 • 6 meter till sjöar och vattendrag.
 • 12 meter till vattentäkter.

Sprutjournal

Spridning av bekämpningsmedel i klass 1L eller 2L ska dokumenteras av den som utför spridningen.

Av anteckningarna ska framgå:

 • Vem som spridit
 • Tidpunkt och plats för spridningen.
 • Vilket medel och dos som har använts.
 • Vind- och väderleksförhållanden.
 • Skyddsavstånd till omgivningen.
 • Vilka försiktighetsmått som iakttagits vid påfyllning och rengöring av utrustningen.
 • Tillstånd och anmälan för spridning på vissa platser
 • Bekämpningsmedel, klass 1L och 2L får inte utan tillstånd av Samhällsbyggandsnämnden yrkesmässigt användas inom skyddsområde för vattentäkt. En ansökan ska vara miljöavdelningen tillhanda 6 veckor innan beräknad bekämpning.
Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:39:30