Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalier i verksamheter

Vid yrkesmässig hantering av kemikalier finns vissa regler som ska följas. Hantering av kemikalier innefattar hela kedjan, så som inköp av råvaror, tillverkning, förpackning, transporter försäljning, användning och hur avfallet tas om hand.

Är du ansvarig för kemikalier i ditt företag?

Tänk då på att tillämpa den så kallade utbytesprincipen. Den innebär att man alltid väljer produkter som gör så liten skada på hälsa och miljö som möjligt. Skadliga produkter byts ut mot mindre skadliga. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO (se länk till höger) är ett verktyg som kan användas i arbetet med utbytesprincipen och val vid inköp av kemikalier.

Reach – EU-förordningen om kemiska produkter

I Reach-förordningen finns bland annat regler om registrering av ämnen, förbud eller andra begränsningar för ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen och regler om att informera kunder. Den som tillverkar, importerar eller säljer varor och kemiska produkter i EU/EES ska följa de regler som gäller för sin verksamhet. Reach-förordningen innehåller även regler att förhålla sig till för den som använder kemiska produkter.

I stort sett alla ämnen omfattas av Reach. Det betyder att ämnen i till exempel industriprodukter, rengöringsprodukter och målarfärger samt i varor som kläder, möbler och hushållsapparater omfattas. Det betyder att många företag i EU påverkas av förordningen. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera och hantera de risker som finns med de ämnen som hanteras.

Läs mer om Reach-förordningen hos Kemikalieinspektionen till höger på sidan.

Förvaring

Reglerna för förvaring och hantering är olika stränga beroende på produktens klassificering, om det finns anställda i företaget eller om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken.

Förvaringen av kemiska produkter ska ske på ett säkert sätt så att hälso- och miljörisker förebyggs. Tänk på följande vid förvaring:

 • produkternas förpackningar ska vara stadiga och återförslutningsbara och inte läcka
 • produkterna ska hållas åtskilda från brandfarliga och explosiva varor
 • förvaringen ska ske avskilt från foder och livsmedel
 • växtskyddsmedel av klass 2 ska förvaras svåråtkomligt för obehöriga och barn
 • växtskyddsmedel av klass 1L ska förvaras inlåsta
 • kemiska produkter ska förvaras i originalförpackningen
 • aktuella säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt
 • förvaringen ska ske på material som inte är absorberande
 • golvet ska vara hårdgjort och bör sakna golvbrunn
 • absorptionsmedel ska finnas tillgängligt för att kunna samla upp eventuellt spill

Krav på dokumentation

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter samt alla arbetsplatser med anställd eller inhyrd arbetskraft ska ha en förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som används i verksamheten. Förteckningen ska innehålla:

 • produktens namn
 • användningsområde
 • årlig förbrukning
 • information om produktens hälso- eller miljöskadlighet
 • samt klassificering avseende hälso- eller miljöfarlighet