Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesmässig hantering av kemikalier

Regler om kemikalier finns framförallt i miljöbalkens 2 och 14 kapitel. Enligt den s.k. utbytesprincipen i 2 kap. 4 § miljöbalken ska man undvika att använda eller sälja kemikalier som kan befaras medföra risker för hälsa eller miljön om de kan ersättas med sådana som kan antas vara mindre farliga. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO (se länk till höger) är ett verktyg som kan användas i arbetet med utbytesprincipen och val vid inköp av kemikalier.

Den 1 juni 2007 fick EU en ny ramlag för kemikalier – REACH, bestämmelserna börjar gälla stegvis. Reach är en EG-förordning som ersätter den svenska lagstiftningen på stora delar av kemikalieområdet. Reach står för Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Grundtanken med Reach är att ansvaret för att de ämnen som tillverkas, släpps ut på marknaden eller används inte har skadliga hälso- eller miljöeffekter ligger på tillverkare, importörer och nedströmsanvändare. Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne, beredning eller en vara berörs av reglerna i Reach. För information om hur ert företag berörs se Kemikalieinspektionens information om Reach via länken till höger.

Förvaringen av kemiska produkter ska ske på ett säkert sätt så att hälso- och miljörisker förebyggs. Vid förvaring ska följande punkter beaktas:

  • produkternas förpackningar är stadiga och återförslutningsbara och inte läcka
  • produkterna hålls åtskilda från brandfarliga och explosiva varor
  • förvaringen sker avskilt från foder och livsmedel
  • förvaringen är svåråtkomligt för obehöriga och barn
  • växtskyddsmedel av klass 1L förvaras inlåsta
  • kemiska produkter förvaras i originalförpackningar
  • aktuella säkerhetsdatablad finns tillgängligt
  • absorptionemedel finns för att kunna samla upp eventuellt spill
  • förvaringen sker på tät yta och är invallad
  • golvet är hårdgjort och saknar golvbrunn

 

Krav på dokumentation

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter samt alla arbetsplatser med anställd eller inhyrd arbetskraft ska ha en förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer. Förteckningen ska innehålla:

produktens namn,
omfattning och användning,
information om produktens hälso- eller miljöskadlighet,
samt klassificering avseende hälso- eller miljöfarlighet.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:40:17