Hoppa till huvudinnehåll

Köldmedier

Ämnen som används som köldmedia, i exempelvis värmepumpar, luftkonditioneringar, kylar och frysar, förstör ozonskiktet och kan även vara starka växthusgaser. Därför är det viktigt att de inte läcker ut i luften. Växthusgaser är alla gaser som bidrar till växthuseffekten. Fluorerade växthusgaserna (F-gaser) är en grupp bland växthusgaserna. De härstammar enbart från mänsklig verksamhet och har inte naturliga utsläppskällor. 1 kilo F-gas påverkar klimatet mycket mer än 1 kilo koldioxid och de omfattas därför av Kyotoprotokollet.

Om du utför läckagekontroll, återvinning (avtappning), installation, service och underhåll ska du vara personcertifierad. Ett personcertifikat kan du få när du genomgått en examination med både teoretiska och praktiska moment.

Om ditt företag installerar eller utför service och underhåll ska det också vara certifierat. Certifieringen innebär att företaget visar att man har tillräckligt antal certifierade personer i förhållande till sin förväntade verksamhet och att det finns nödvändiga verktyg och rutiner för personalen. Förenklat kan man säga att en installation är då minst två delar som innehåller köldmedier sätts samman. Det betyder alltså att det inte krävs certifikat för att installera utrustning som levereras ihopsatt och färdig att användas, som exempelvis kylskåp.

Den som har en utrustning som innehåller köldmedier i sitt hem (till exempel en värmepump) ska se till att återvinning sker på rätt sätt. Vid avtappning av köldmedier ska en certifierad person anlitas.

Kort sammanfattning av köldmediebestämmelser

Verksamhetsutövare som har köldmedieaggregat installerade är ansvariga för att köldmediebestämmelserna följs. Operatören är skyldig att utföra återkommande kontroll av köldmedieutrustning med vissa intervall beroende på mängden köldmedia.

Kontroll ska utföras av certifierad/ackrediterad personal (kylfirmor) som upprättar en rapport över genomförd läckagekontroll. Uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade kan du få av SWEDAC, se länk till höger.

Om den totala köldmediemängden överstiger 10 kg och utrustningen används för yrkesmässigt bruk ska resultatet av kontrollerna skickas till tillsynsmyndigheten senast 31 mars efterföljande år.

Från och med januari 2015 gäller nya intervaller

Från och med 1 januari 2015 gäller en ny förordning från EU om fluorerade växthusgaser (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006). Den nya förordningen upphäver den gamla förordningen där krav på kontrollintervaller reglerades. Den nya förordningen innehåller krav på kontrollintervaller liknande den gamla. I artikel 4 punkt 3 i nya förordningen anges krav på kontrollintervaller:

  • För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter: minst var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.
  • För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 500 ton koldioxidekvivalenter: minst var sjätte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
  • För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer: minst var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var sjätte månad.
    Det som är annorlunda i den nya förordningen är enheten koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter definieras som ”en mängd växthusgaser uttryckt som produkten av växthusgasernas vikt i ton och deras faktor för global uppvärmningspotential”.

Lista på faktorer för den globala uppvärmningspotentialen (GWP) för enskilda f-gaser finns som bilaga i den nya förordningen.

Den nya enheten koldioxidekvivalenter innebär att om man använder sig av ett köldmedium som har en större påverkan på växthusgaseffekten kan man behöva utföra läckagekontrollen oftare, dvs. med ett tätare kontrollintervall. Detta kan innebära att aggregat som inte omfattats av krav på kontroll enligt den gamla förordningen kan behöva kontrolleras eller att aggregat ska kontrolleras oftare beroende på det aktuella köldmediets faktor för global uppvärmningspotential (GWP).

Installation och skrotning

Innan man installerar ett aggregat med en köldmediemängd som överstiger 10 kg i en yrkesmässig verksamhet, ska detta anmälas till kommunens miljöavdelning. Meningen är att nämnden ska ha möjlighet att ge synpunkter på val av köldmedia. Observera att det är varje enskilt aggregats köldmediemängd som avgör om miljöavdelningen ska underrättas och inte anläggningens totala köldmediemängd som tidigare. Operatören ska informera miljöavdelningen om ett aggregat skrotas. Detta ska ske senast 31 mars efterföljande år.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:40:53