Hoppa till huvudinnehåll

PCB

PCB betyder polyklorerade bifenyler. Det är inte ett ämne utan en grupp av mer än 200 föreningar med liknande kemisk struktur. Farligheten hos dessa varierar men PCB räknas till ett av de farligaste miljögifter som det finns kunskap om.

Från och med 1 mars 2007 gäller en ny förordning om PCB mm. Förordningen innehåller bestämmelser om inventering av fogmassa och halkskyddad golvmassa i byggnader och anläggningar som är uppförda eller renoverade 1956-1973. Bestämmelserna gäller inte för en- och tvåbostadshus som ägs av privatpersoner eller dödsbon och som är taxerade som småhusenhet. Förordningen finns till höger.

Regler om PCB

I en förordning om PCB som trädde ikraft den 1 mars 2007 ställs krav på inventering och sanering av byggnader uppförda mellan 1956-1973. Observera att reglerna inte gäller för en- eller tvåfamiljshus. Resultaten av inventeringarna skulle ha redovisats till miljöavdelningen senast den 30 juni 2008.

Sanering av fog- och golvmassor

Om det visar sig att halterna PCB ligger över 500 ppm (500 mg/kg) krävs sanering och då ska även en handlingsplan upprättas och skickas till miljöavdelningen. Om halterna ligger mellan 50-500 ppm kan saneringen ske i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Sanering av fog- och golvmassor där halterna ligger över 500 ppm ska ske senast:

  • 30 juni 2014 i byggnader uppförda/renoverade 1956-1969, ej industribyggnader.
  • 30 juni 2016 i industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973.
  • 30 jnui 2016 för övriga byggnader uppförda/renoverade 1970-1973 samt för fog- och golvmassa som ligger inomhus från 1956-1973.
  • Om fog- eller golvmassan använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998 ska sanering ske i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

 

Redovisning av inventeringsresultat och handlingsplan

I redovisningen ska beskrivas resultaten av inventeringen, hur inventeringen gått till, vilken tidsplan som finns och de åtgärder som planeras för att skilja ut och omhänderta material innehållande PCB.

Blankett för inventering och handlingsplan finns till höger.

 

Påverkan på naturen och människan

PCB hittades i miljön för första gången på 1960-talet. Det sammankopplades med kraftiga störningar på vissa rovdjursarter, bland annat säl, havsörn och utter. Att effekter ses först på rovdjur beror på att PCB har egenskaper som gör att de anrikas, det vill säga koncentrationen ökar uppåt i näringskedjorna. Den huvudsakliga användningen av PCB i Sverige förbjöds 1972 och idag är det förbjudet över i stort sett hela världen. Trots detta hittas PCB långt ifrån de områden där det använts, exempel på detta är djur i polarområdena som isbjörn och säl.

PCB bedöms kunna påverka människors hälsa på många sätt. Därför finns rekommendationer från livsmedelsverket att kvinnor i fertil ålder inte ska äta fet fisk från Östersjön mer än högst en gång per månad.

 

Fog- och golvmassor med PCB

Användningen av PCB i fogmassor var i huvudsak begränsad till åren 1956-1972. PCB användes som mjukgörare i fogmassorna. Inblandningen av PCB har varit cirka 20 procent. Analyser av fogmassor i byggnaderna från 1956-1973 har visat att halterna varierar kraftigt, från några få procent till 30 procent.

 

Sanering av PCB

Halten av sanering av fog- och golvmassor i en byggnad har satts till 500 ppm (500 mg/kg, 0,05 procent). Vid halter mellan 50-500 mg/kg kan fogmassorna eller golven tas om hand vid renovering, ombyggnad eller rivning. Detta värde (500 ppm) har sitt ursprung i byggsektorns Kretsloppsråds handlingsplan för att sanera PCB.

Vid sanering måste stor noggrannhet och speciella försiktighetsmått vidtas för att förhindra att PCB sprids till omgivningen eller in i byggnaden med spill, damm eller luft. Likaså är det viktigt med ett fullgott arbetarskydd för den personal som utför arbetet.

PCB-haltiga material som avlägsnas vid sanering är farligt avfall och skall hanteras enligt de särskilda regler som gäller för detta. Även isolerrutor och kondensatorer innehållande PCB ska tas om hand. Detta kan dock göras i samband med utbyte av fönster eller armaturer. Isolerrutor och kondensatorer innehållande PCB klassas också som farligt avfall.

 

Anmälan om sanering

Innan en fastighet saneras måste en anmälan göras till Samhällsbyggadsnämnden. I anmälan redovisas bland annat vilken fastighet som skall saneras, mängden PCB och vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas. Anmälan ska göras senast tre veckor innan saneringen startar.
Blankett för anmälan om sanering finns till höger.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:41:14