Hoppa till huvudinnehåll

Skrotbilar

Uttjänta och övergivna motorfordon skräpar inte bara ner utan kan även skada växter och djur genom de miljöfarliga ämnen de innehåller. I en bil finns det bland annat tungmetaller som bly och kvicksilver, köldmedier, oljor och andra vätskor. Vissa ämnen är långlivade och anrikas i näringskedjan.

Producentansvaret för bilar började gälla den 1 januari 1998 och från den 1 juni 2007 kan uttjänta bilar kostnadsfritt lämnas in för skrotning. Tillverkaren, eller den som för in bilen i Sverige, är skyldig att ta emot skrotbilen och därmed se till att den tas omhand på ett miljövänligt sätt.

En auktoriserad bildemonterare (bilskrotare) plockar bort återvinningsbara delar på fordonet och sorterar ut de miljöfarliga komponenterna. På så sätt kan metaller och andra material återvinnas och bli till nya produkter, samtidigt som miljöskadliga ämnen omhändertas istället för att okontrollerat spridas i naturen. På Sveriges Bilskrotares Riksförbunds hemsida kan du se vilka bildemonterare som är auktoriserade.

Bilproducenternas gemensamma mottagningssystem för skrotbilar i Sverige heter Refero, varigenom 85 % av skrotbilarna återanvänds eller återvinns. Målsättningen är att den siffran ska ha ökat till 95 % år 2015. En uttjänt bil kan lämnas kostnadsfritt till Referos mottagningsställen. Om det rör sig om ett fordonsvrak eller om bilen saknar vitala delar, såsom motor, växellåda och katalysator, har mottagningsstället dock rätt att begära viss ersättning för mottagandet. Närmaste mottagningsställe hittar du på Referos hemsida.

När du ska skrota din bil, ska du komma ihåg att

  • ta med dig legitimation och registreringsbevis,
  • bifoga en fullmakt om någon annan lämnar bilen åt dig, och
  • kräva kvitto på att ägandet övergått till mottagningsstället.

På Transportstyrelsens hemsida hittar du utförlig information om avregistrering av fordon.

Övergivna skrotbilar

Mer eller mindre körbara bilar och skrotbilar, som lämnas i skog och mark och utmed vägar, är ett stort och ständigt återkommande problem. Det kan vara bilägare som har övergett sin bil i stället för att köra den till skroten. I andra fall kan det handla om kvarlämnade, stulna bilar.

Att ”dumpa” en skrotbil i naturen och på andra platser innebär såväl nedskräpning som en uppenbar risk för miljöskada och betraktas därmed som ett miljöbrott. Bilvrak kan också locka till sig barn och bli till farliga lekplatser.

Det är alltid skrotbilsägaren som är ansvarig för att hans/hennes fordon transporteras till en auktoriserad bildemonterare. När det gäller ”dumpade” skrotbilar kan det dock i många fall vara svårt att få tag på bilägaren och i slutändan blir det då ofta kommunen som får ombesörja omhändertagandet. Kommunen har ett renhållningsansvar på platser som är allemansrättsligt tillgängliga, frånsett platser där detta är särskilt reglerat, till exempel utmed allmänna vägar. Trafikverket ansvarar för att kvarlämnade bilar inom vägområdet för allmänna vägar tas omhand.

Tyvärr tar det vanligen viss tid innan ”dumpade” skrotbilar kan transporteras bort, eftersom dess ägare först ska sökas och ges möjlighet att själv ta omhand sin bil.

Om du upptäcker en skrotbil, kan du anmäla detta till miljöavdelningen, telefon 0157-43 00 00 Rör sig om en felaktigt uppställd bil, som utgör trafikfara eller trafikhinder, ska du kontakta polisen, telefon 114 14.

Vad kan en fastighetsägare göra?

Om en fastighetsägare drabbats av att ett fordon olovligen parkerats på dennes mark så gäller följande enligt lag:

Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och som har tillkännagetts enligt 3 § samma lag, får flyttning ske även om sådana förhållanden som anges i första stycket inte föreligger.

Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren.

Innan kommunen kan agera i ett sådant här ärende är det därför viktigt att fastighetsägaren dokumenterar med bilder och annan dokumentation, med tidsangivelser, som visar var och hur fordonet parkerats, att ventilkontroll utförts samt att fastighetsägaren har haft, eller försökt få, kontakt med fordonsägaren för att uppmana denne att flytta fordonet.

När detta är uppfyllt kan fastighetsägaren begära att kommunen genomför sin ordinarie process för bortforsling av fordonet. Fastighetsägaren faktureras för kostnaden.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2019-03-15 13:20:23