Hoppa till huvudinnehåll

Täkter

Det krävs tillstånd för att bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Tillstånd söks hos länsstyrelsen, se länk till höger. Undantag från tillståndsplikt är så kallade husbehovstäkter, se nedan.

Det krävs tillstånd för att bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Tillstånd söks hos länsstyrelsen, se länk till höger. Undantag från tillståndsplikt är så kallade husbehovstäkter, se nedan.

Anmälningsplikt för vissa husbehovstäkter

Markägarens täkt för husbehov är inte tillståndspliktig så länge inte de mängder som anges nedan överstigs. Med husbehovstäkt menas de material, berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter som behövs för att sköta en jordbruks- eller skogsfastighet. Vissa husbehovstäkter är enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) anmälningspliktiga till Samhällsbyggnadsnämnden som har tillsyn över miljöfarlig verksamhet.

Anmälningsplikten gäller husbehovstäkter som har:

  • Totalt uttag över 10 000 ton berg eller naturgrus
  • Totalt uttag över 50 000 kubikmeter torv
  • Uttag av torv på område större än 5 hektar
  • Uttagsmängden börjar räknas från den 1 januari 2008. Tidigare uttaget material ska inte räknas in.

Någon anmälan behöver inte göras om ovanstående gränser inte överskrids. Anmälan ska ske senast 6 veckor före det totala uttaget i täkten uppnår 10 000 ton berg eller naturgrus, 50 000 kubikmeter torv eller torvuttag på område större än 5 hektar.

OBS! För alla husbehovstäkter bör samråd ske med länsstyrelsen om natur- och kulturvärden enligt Miljöbalken respektive Kulturminneslagen. Anmälan om samråd ska göras till länsstyrelsen. Kontakta Miljöavdelningeninnan du påbörjar brytning av berg eller naturgrus.

Kross- och sorteringsanläggningar

Det är vanligt att i samband med täktverksamhet utföra krossning eller sortering av material. Kross- och sorteringsanläggningar räknas som miljöfarlig verksamhet och för dessa krävs alltid en anmälan till miljöavdelningen. Undantag är givetvis om det regleras genom villkor i tillståndsbeslutet från länsstyrelsen. Undantag är också om antalet dagar då krossning sker underskrider 30 dagar under ett år. Anmälningsblankett för miljöfarlig verksamhet hittar du till höger.

Om problem uppstår på grund av kross- och sorteringsanläggningen, är det den som är ansvarig för anläggningen att lösa problemet. Det kan röra sig om boenden som störs av damm, buller, vibrationer eller annat som är farligt för miljö och människa.

Anmälan om kross- och sorteringsanläggningar ska lämnas till miljöavdelningen senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:41:59