Hoppa till huvudinnehåll

Bergvärme

Bergvärme utnyttjar värmeenergin i berget genom att två slangar som är hopkopplade med ett U-rör på botten förs ner i borrhålet. Slangen innehåller köldbärarvätska som består av vatten blandat med ett frostskyddsmedel, till exempel etanol. Köldbärarvätskan samlar upp värme från berget och värmen omvandlas till energi i värmepumpen. Bergvärme tar liten plats i anspråk men kräver tillgång till ytligt liggande berggrund.

Placering

Det är viktigt att välja en bra placering för sitt borrhål. Till exempel ska bergvärmebrunnar inte placeras för nära varandra. Då kan de ”stjäla” energi från varandra och du får kanske inte ut den beräknade energimängden.

Bergvärmebrunnar ska inte heller placeras för nära dricksvattenbrunnar. En olämplig placering av borrhålet kan medföra att dricksvattenbrunnen förorenas eller att vattnet blir grumligt efter borrningen. Om köldbärarvätska läcker från anläggningens slang kan det påverka dricksvattnet i närliggande brunnar.

Borrar du för nära en enskild avloppsanläggning eller någon annan föroreningskälla kan dåligt renat avloppsvatten rinna ner i grundvattnet via borrhålet. Då kan dricksvattnet förorenas. Med avloppsanläggning avses egna reningsanläggningar för avloppet, till exempel slamavskiljare, infiltration, stenkista, minireningsverk och sluten tank. Kommunal avloppsledning räknas inte som en enskild avloppsanläggning.

För att undvika att borrningen orsakar sådana här problem har Sveriges geologiska undersökning, SGU, tagit fram rekommendationer för hur du bör placera ditt borrhål.

Avståndsrekommendationer

  • Mellan brunn för bergvärme och annan brunn för bergvärme: Minst 20 meter.
  • Mellan brunn för bergvärme och grävd dricksvattenbrunn: Minst 20 meter.
  • Mellan brunn för bergvärme och borrad dricksvattenbrunn: Minst 30 meter.
  • Mellan brunn för bergvärme och avloppsanläggning: 30-50 meter samt att brunnen för bergvärme bör ligga högre upp i terrängen än avloppsanläggningen.
  • Mellan kollektorslang för ytjordvärme och dricksvattenbrunn: Minst 20 meter.

Miljöavdelningen använder de här rekommendationerna när vi bedömer din anmälan. Det går inte alltid att uppnå de här avstånden men du ska alltid sträva mot att göra det. Om du vill lägga ditt borrhål på ett sätt som inte uppfyller rekommendationerna måste du redovisa för miljöavdelningen vad du gör för att kompensera för det, till exempel vilka försiktighetsåtgärder du ser till att borraren vidtar vid borrningen.Rekommendationerna anges i SGU:s handbok om borrning, Normbrunn -07. Den går att ladda ner gratis på SGU:s webbplats, se länk till höger. Handboken vänder sig både till dig som ska skaffa bergvärme och till din brunnsborrare. Handboken innehåller anvisningar om hur brunnen ska utformas och Miljöavdelningen ställer som krav att brunnen ska utformas enligt de anvisningarna. Många försäkringsbolag kräver att Normbrunn -07 följs om anläggningen ska kunna försäkras.

Anlita en certifierad borrare

Marknaden för brunnsborrning har ökat snabbt under de senaste åren. Det finns risk för att mindre seriösa entreprenörer dras till den ökande marknaden. En dåligt utförd borrning kan bland annat medföra skador på fastigheter, att utlovade energibesparingar uteblir och i värsta fall betydande miljöproblem. Som uppdragsgivare kan du få del av ansvaret för vad din borrare har orsakat.

SGU har tillsammans med certifieringsorganet SITAC och borrarnas branschorganisationer tagit fram en certifiering för brunnsborrare. En certifierad brunnsborrare har till exempel alltid minst tre års erfarenhet av brunnsborrning, avlagt godkänt svetsprov, godkänt resultat i ”Juridik för brunnsborrare” och godkänt resultat i ”Praktisk hydrogeologi”. Dessutom har företaget där den certifierade brunnsborraren arbetar en ansvars- och miljöförsäkring på minst fem miljoner kronor.

För din egen och för miljöns skull rekommenderar miljöavdelningen att du anlitar en certifierad borrare för din installation. Du hittar listor med certifierade borrare på SITAC:s hemsida, se länk till höger. Om du väljer att anlita en borrare som inte är certifierad måste du redovisa för miljöavdelningen på vilket sätt borraren har skaffat kompetens som motsvarar den som SITAC:s certifiering ger.

Grannyttrande

Av SGU:s rekommendationer i tabellen ovan framgår att du bör hålla ett avstånd på minst 20 meter till närmaste borrhål för bergvärme. Det innebär att varje fastighetsägare bör placera sitt borrhål minst 10 meter från sin fastighetsgräns. Om du vill borra närmare än 10 meter från fastighetsgränsen behöver du bifoga ett grannyttrande till anmälan. I grannyttrandet kan grannen meddela oss på miljöavdelningen om han/hon har något emot den planerade installationen. Yttrandet ska vara undertecknat av grannen. Om hela eller en del av din anläggning ska läggas på någon annans mark behöver du bifoga en kopia på en skriftlig överenskommelse om att du får lov att använda marken i det syftet.

Borrkax och borrvatten

Borrkax är det material som, tillsammans med vatten, kommer upp ur borrhålet när man borrar. Borrvatten består alltså av sönderborrat berg och vatten och liknar ofta en brun sandig gyttja. Du kan inte avleda borrvatten direkt till dike eller dagvattenbrunn eftersom borrkaxet blir som cement när det torkar och förstör både miljön och dagvattenledningar. Att åtgärda dumpat borrkax eller igensatta dagvattenledningar kan bli dyrt.

Istället ska du avskilja borrkaxet från vattnet genom att låta det sjunka till botten i en sedimentationscontainer. När sedan vattnet är rent ska du leda ut det i din trädgård så att det infiltrerar i marken. Det avskiljda kaxet kan du använda som utfyllnadsmaterial eller jordförbättringsmedel på din fastighet, eller så kan borraren köra bort det och lämna in det på godkänd avfallsanläggning.

Sedimentationscontainern ska ha en tillräcklig volym, innehålla minst två kamrar och helst ha ett fastsvetsat plåttak. Vad som är tillräcklig volym beror på vattenföringen i borrhålet, men du kan utgå ifrån 10 kubikmeter. Prata med din borrare om detta i god tid för att undvika en dålig borrvattenshantering med dyra konsekvenser.

Om du bor i ett vattenskyddsområde

I vattenskyddsområden finns stora vattentäkter som förser många människor med dricksvatten. Inom sådana områden är det extra viktigt att vara försiktig med sådant som kan påverka dricksvattnet, till exempel att installera bergvärme. Inom vattenskyddsområde räcker det därför inte med du anmäler till miljöavdelningen att du vill installera bergvärme.

Istället krävs att du ansöker om, och får tillstånd att göra det. Du använder samma blankett för att göra en ansökan som för en anmälan. Men vi kommer att handlägga din ansökan lite annorlunda jämfört med hur vi handlägger anmälningar. När du ansöker om tillstånd att installera bergvärme inom vattenskyddsområde kommer vi att låta Sörmland Vatten och Avfall AB, som har hand om vattentäkterna, titta på ansökan. Sörmland Vatten och Avfall AB lämnar ett yttrande till oss som vi väger in i vårt beslut. Därför ska du räkna med längre handläggningstid än sex veckor.

Du får inte påbörja installationen innan du har fått Samhällsbyggnadsnämndens skriftliga tillstånd, oavsett hur lång tid handläggningen tar. Handläggningsavgiften är högre för ansökningar än för anmälningar. Du kan behöva bekosta en geoteknisk undersökning.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2021-01-21 13:41:19