Samhällsplanering

Kommunens planering sker inom flera olika områden och på flera nivåer. Här kan du läsa om pågående projekt och hur planeringen i kommunen fungerar.

Fysisk planering handlar om hur man använder mark- och vattenområden för bebyggelse, trafik, friluftsliv mm. I processen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process. Den fysiska samhällsplaneringen styrs av Plan- och bygglagen samt Miljöbalken och det är kommunen som ansvarar för planeringen.

Översiktsplan för hela kommunen
Den kommuntäckande översiktsplanen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. Blir det en bra del i en bra helhet, också på lång sikt?

Detaljplaner för bebyggelseområden
Detaljplanen talar om hur mark- och vattenområden ska användas i ett visst område. Den kan även innehålla regler om hur mark, byggnader och vegetation får utformas. När du söker bygglov kontrolleras bland annat om din ansökan stämmer med detaljplanen.

 

Tips!

  • Ta reda på vad det finns för planbestämmelser för din fastighet!
  • Gå på samrådsmöten för nya planer som berör dig!
  • Lämna synpunkter på pågående planer. Du kanske vet något som inte vi känner till!

Kontaktinformation

Martin Malmgren
Planarkitekt
Telefon: 0157-430306
E-post

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2018-08-22 11:34:20

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Martin Malmgren Planarkitekt 0157-43 03 06