Hoppa till huvudinnehåll

Detaljplanering

Kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplan. I processen att ta fram detaljplan bedöms lämpligheten för ändamålet utifrån beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det i enlighet med plan- och bygglagen i syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram detaljplaner. Plan- och bygglagen reglerar vad planer ska och får innehålla, och hur processen med att ta fram planer går till. Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år.

Vid större exploateringar krävs alltid att en detaljplan upprättas, men det kan även behövas när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Då är det alltid förhållandena i närområdet som avgör om detaljplan behövs eller inte.

Detaljplanen reglerar vissa rättigheter och skyldigheter och är juridiskt bindande vid lovgivning, till exempel bygglov. Den bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen enklare.

Tips! 

  • Ta reda på vad det finns för planbestämmelser för din fastighet genom vårt kartprogram.
  • Gå på samrådsmöten för nya planer som berör dig.
  • Lämna synpunkter på pågående planer. Du kanske vet något som inte vi känner till!
  • Hör av dig om du vill ha hjälp att förstå en detaljplan.

De flesta tätorter i kommunen är detaljplanelagda. För att se:

 

Begäran om planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete.

Ett planbesked kan vara positivt eller negativt. Det är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Inom fyra månader ska kommunen lämna besked om de godkänner att planarbetet får starta.

Ladda ner ansökan om planbesked

Redan i planbeskedet är det möjligt att få veta vilket planeringsunderlag som kan krävas i kommande planarbete. Den sökande kan då välja att redan innan planarbetet påbörjas ta fram visst planeringsunderlag i form av utredningar och analyser. Syftet är att möjliggöra för en snabbare planprocess. Önskar man ta reda på det och också ges ett yttrande från Länsstyrelsen rörande samma planeringsunderlag behöver det anges i ansökan om planbesked.

Läs mer om planeringsunderlag på egen webbsida här