Detaljplanering

Detaljplanen är ett verktyg för kommunen att reglera hur mark- och vattenområden ska användas. I processen att ta fram detaljplaner prövas om området är lämpligt att bebygga på det sätt man tänkt sig, och olika allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra.

Detaljplanen reglerar vissa rättigheter och skyldigheter och är juridiskt bindande vid lovgivning, till exempel bygglov.

Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram detaljplaner. Plan- och bygglagen reglerar vad planer ska och får innehålla, och hur processen med att ta fram planer går till. Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år.

Vid större exploateringar krävs alltid att en detaljplan upprättas, men det kan även behövas när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Då är det alltid förhållandena i närområdet som avgör om detaljplan behövs eller inte, till exempel kan anslutningen till den befintliga bebyggelsen behöva regleras.

Den bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen enklare.

Detaljplanen består av plankarta och planbeskrivning samt i vissa fall illustrationskarta och miljökonsekvensbeskrivning.

Tips! 

  • Ta reda på vad det finns för planbestämmelser för din fastighet!
  • Gå på samrådsmöten för nya planer som berör dig!
  • Lämna synpunkter på pågående planer. Du kanske vet något som inte vi känner till!
  • Hör av dig om du vill ha hjälp att förstå en detaljplan!

De flesta tätorter i kommunen är detaljplanelagda. För att se:

 

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2018-10-02 12:41:25

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Martin Malmgren Planarkitekt 0157-43 03 06