Hoppa till huvudinnehåll

Detaljplanering

Kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplan. I processen att ta fram detaljplan bedöms lämpligheten för ändamålet utifrån beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det i enlighet med plan- och bygglagen i syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram detaljplaner. Plan- och bygglagen reglerar vad planer ska och får innehålla, och hur processen med att ta fram planer går till. Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år.

Vid större exploateringar krävs alltid att en detaljplan upprättas, men det kan även behövas när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Då är det alltid förhållandena i närområdet som avgör om detaljplan behövs eller inte.

Detaljplanen reglerar vissa rättigheter och skyldigheter och är juridiskt bindande vid lovgivning, till exempel bygglov. Den bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen enklare.

Tips! 

  • Ta reda på vad det finns för planbestämmelser för din fastighet genom vårt kartprogram.
  • Gå på samrådsmöten för nya planer som berör dig.
  • Lämna synpunkter på pågående planer. Du kanske vet något som inte vi känner till!
  • Hör av dig om du vill ha hjälp att förstå en detaljplan.

De flesta tätorter i kommunen är detaljplanelagda. För att se:

 

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2020-02-03 11:21:40

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Martin Malmgren

Planarkitekt

0157-43 03 06