Hoppa till huvudinnehåll

Planprocessen

Processen för att ta fram detaljplaner styrs av plan- och bygglagen. Samma process gäller för framtagande av ny detaljplan som vid ändring eller upphävande av en befintlig detaljplan. Arbetet med en detaljplan är en lång process med flera olika skeden.

Kommunens plan- och exploateringsavdelning arbetar fram förslag till detaljplan på uppdrag av kommunstyrelsen. Planprocessen är demokratisk och alla berörda ska garanteras insyn och inflytande i planen.

Detaljplaneprocess

Enligt plan- och bygglagen kan man ta fram förslag till detaljplaner genom två olika förfaranden; standard- eller utökat förfarande.

Standardförfarande kan tillämpas om förslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av allmänt intresse eller i övrigt av stor betydelse. Den får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Utökat förfarande ska tillämpas om förslaget inte är förenligt med översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten, i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planbesked
Enligt plan- och bygglagen finns möjlighet att ansöka om planbesked. Kommunen ska inom fyra månader lämna besked om aktuellt område kan planläggas eller inte. Vid positivt besked får du en preliminär tidplan för processen. En avgift tas ut för planbeskedet oavsett om beslutet är positivt eller negativt.

Planprogram
Programmet är frivilligt och kommunen avgör om det behövs eller inte. Vid komplicerade detaljplaner kan ett program upprättas för att underlätta planarbetet. I programmet anges förutsättningar, utgångspunkter, mål och kommunens vilja med planen. I programskedet får de som är berörda av planen möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Det innebär att kommunen tidigt kan få igång en dialog med berörda.

Samråd
Samråd ska hållas med olika intressenter såväl vid upprättandet av ny detaljplan, ändring av gällande detaljplan och vid upphävande av detaljplaner. Samrådet ger tillfälle för kommunen att få tillgång till kunskap och synpunkter samt ger berörda intressenter möjlighet till insyn och påverkan. Ett förslag till detaljplan skickas ut till berörda sakägare, sammanslutningar och myndigheter med väsentligt intresse. Handlingarna ställs också ut i stadshuset samt digitalt på kommunens hemsida för allmänheten. När samrådet berör många personer hålls ofta offentliga möten.

Granskning
Planförslaget bearbetas utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. Förslaget skickas sedan ut till berörda för granskning och läggs ut på kommunens hemsida under två eller tre veckor (beroende på förfarande). De som har haft synpunkter under samrådet får också del av handlingarna under granskningstiden. Granskningen är i princip en redovisning av vilka synpunkter som kommit in och vilka kommunen har kunnat tillgodose. Samtidigt kan de som fortfarande har synpunkter på planförslaget lämna skriftliga synpunkter till kommunen.

Antagandet
Kommunen ska under planprocessen ha gjort de undersökningar, utredningar som behövs samt tagit ställning till de synpunkter som inkommit och utifrån detta bedöma om planen ska antas. Den som tidigare lämnat skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts under granskningstiden har rätt att överklaga beslut om antagande. Överklagan skall ske inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Detaljplaner antas sedan den 1 januari 2019 av kommunstyrelsen i Flens kommun.

Laga kraft
Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft när tiden för överklagan gått ut (tre veckor efter antagande) och planen inte överklagats. Detaljplanen får genomföras först efter att beslutet om antagande vunnit laga kraft. Till exempel kan inte bygglov ges innan detaljplanen vunnit laga kraft.

En detaljplan har en genomförandetid mellan 5 och 15 år. Genomförandetiden börjar normalt den dagen planen vinner laga kraft. Under denna tid finns en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden löpt ut fortsätter planen att gälla men kan ersättas, ändras eller upphävas.

Mer info

Boverket