Hoppa till huvudinnehåll

Planeringsunderlag till detaljplan

Redan i planbeskedet är det möjligt att få veta vilket planeringsunderlag som kommunen bedömer kan komma att krävas i planarbetet. Det är då också möjligt att inhämta yttrande från Länsstyrelsen angående samma planeringsunderlag. Önskar du detta, behöver det anges vid ansökan om planbesked.

Framtagande av underlag innan planarbete påbörjas

Plan- och bygglagen ger möjlighet till den som vill att ta fram visst planeringsunderlag redan innan planarbetet kan påbörjas. Syftet är att möjliggöra en snabbare planprocess. Genom att ta fram underlag som tydliggör planeringsförutsättningar kan tiden för planeringsprocessen göras kortare.

För att kunna ta fram underlag i form av utredningar och analyser krävs att man vet vilket underlag som kan komma att krävas i kommande planarbete. För att kommunen ska bistå med bedömning av planeringsunderlag krävs att detta anges redan i ansökan

Det finns möjlighet att också begära yttrande från Länsstyrelsen angående detta. Länsstyrelsen företräder och samordnar statens intressen och har tillsyn över kommunernas arbete med detaljplaner vilket betyder att dom under planarbetet ger råd och underlag till kommunens planering. Önskas denna möjlighet behöver det också framgå av ansökan.

Om det anges så i ansökan kommer kommunen i beslutet om planbesked informera om vilket planeringsunderlag som kan komma att krävas i ett planarbete. I beslutet anges också vilket underlag som bedöms kunna tas fram innan planarbetet påbörjas och vilka underlag som bäst tas fram senare.

Innan ett planeringsunderlag tas fram kan kommunen bistå så att underlagen som tas fram har rätt avgränsning och kvalitét. Inkommande underlag kommer att granskas först i samband med att planarbetet startar.

Planeringsförutsättningar

Det kan vara svårt att med säkerhet bedöma vilket underlag som kan behövas i ett kommande planarbete innan planprocessen har påbörjats. Vid handläggning av planbeskedet kommer vi platsens förutsättningar att studeras och ev. underlag såsom skisser som inkommer tillsammans ansökan granskas för att göra en inledande bedömning av behovet av planeringsunderlag.

Exempel på underlag som kan vara lämpliga att ta fram i tidigt skede kan vara geotekniska- och markmiljötekniska utredningar, arkeologi eller inventeringar av olika slag.

Planeringsunderlagen kommer behöva utvecklas under planarbetet i när planförslaget utvecklas i samband med att planprocessen fortskrider. Behov av ytterligare utredningar kan också framkomma under processen.

Yttrande från Länsstyrelsen 

Har kommunen i beslutet medgivit att yttrande inhämtas från Länsstyrelsen behöver protokollet från kommunens beslut om att inleda planarbete bifogas i kontakt med Länsstyrelsen. Därtill behöver en karta bifogas över planområdets geografiska område. Begäran om yttrande skickas till sodermanland@lansstyrelsen.se. Länsstyrelsen har minst 3 veckors handläggningstid för att inkomma med yttrande i ärendet.

Mer information

Läs mer om planbesked och besked om planeringsunderlag hos Boverket


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.