Hoppa till huvudinnehåll

Markanvisning Kapellet Sparreholm – avslutad

Flens kommun höll under 2021 en markanvisningstävling avseende utformning av området Kapellet i Sparreholm. Denna tävling är avslutad och alltså inte aktiv.

Du kan läsa mer om området och generellt om hur det går till när man vill lämna anbud under nedan flikar. Just denna tävling stängde i mars 2021 och du kan inte längre lämna anbud.

Kontakta oss gärna för andra markanvisningar eller om du har frågor om exploatering i Flens kommun – Sörmlands hjärta.

Markanvisningen Kapellet syftade till att exploatörer skulle få tillfälle att lämna anbud på ny bostadsbebyggelse inom den oexploaterade delen av kvarteret. Exploatören med det vinnande anbudet fick möjlighet att förvärva marken och bebygga den med bostäder.

Ett markanvisningsavtal tecknades dessförinnan mellan exploatören och Flens kommun.

Område för markanvisningen

Sparreholm är beläget vid västra stambanan samt riksväg 53 och 57. Orten har ett attraktivt läge vid sjön Båven med närhet till bad och småbåtshamn. Sörmländska ekhagar och herrgårdslandskap breder ut sig i Sparreholms omnejd.

Området för markanvisningen har en areal om cirka 5000 kvadratmeter och omfattar del av kvarteret Kapellet i Sparreholm. Det avgränsas av Landsvägsgatan i öster, Järnvägsgatan i väster och villabebyggelse i söder. Platsen består av en oexploaterad gräsyta med svag sluttning i nordvästlig riktning.

Området har en parkliknande karaktär och i södra delen finns tre stora ekar. En äldre stenmur sträcker sig längs med Landsvägsgatan.

Området består av fyra fastigheter: Kapellet 10, 11, 12 och 21. Fastighetsägare är Flens kommun.

För att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt kommer fastighetsindelningen sannolikt att behöva ändras genom fastighetsreglering i samband med exploateringen.

Området sett mot söder. I mitten av fotografiet syns de tre stora ekarna. I bakgrunden skymtar två villor som nyligen uppförts.

Gällande detaljplan

För området gäller “Detaljplan för del av kvarteret Kapellet i Sparreholm” som vann laga kraft 2013-01-09. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i två (2) våningar med en maximal utnyttjandegrad på 1800 m² byggnadsarea. Två friliggande bostadshus på 200 m2 vardera har byggts inom det område som detaljplanen omfattar.

Därmed återstår det cirka 1400 m2 byggnadsarea för den del av kvarteret som markanvisningen avser.

Ny bebyggelse ska anpassas så att den ansluter till karaktärsdragen i omgivningen. Buller- och risk för farligt gods från Landsvägsgatan ska reduceras med bullerplank och riskreducerande åtgärder.

I övrigt ska de tre stora ekarna inom planområdet bevaras och det ska finnas en gångförbindelse mellan Järnvägsgatan och Landsvägsgatan som är tillgänglig för allmänheten.

Detaljplanen har genomförandetid fram till 2023-01-09. Den nya bebyggelsen kommer att prövas mot den gällande detaljplanen.

Gul yta är oexploaterad och kan bebyggas med bostadsbebyggelse om 1400 m². Prickad mark får inte förses med någon byggnad.

Anbudskriterier

  • Då platsen är belägen i de centrala delarna av Sparreholm är det viktigt att marken utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Anbudet bör innehålla förslag på minst 10 bostäder. Bebyggelsen kan med fördel bestå av parhus, radhus eller flerbostadshus.
  • De tre ekarna ska bevaras och en allmän gångpassage ska finnas mellan Landsvägsgatan och Järnvägsgatan.
  • Anbudet ska omfatta hela markanvisningsområdet. Enbart en (1) exploatör kan därmed få uppdraget.
  • Det är inget krav men det är önskvärt att förslaget innehåller tillgänglighetsanpassat trygghetsboende.

Anbudsinnehåll

  • Skisser och beskrivning på förslag till bebyggelse.
  • Tidplan för genomförande av byggnationen.
  • Anbud på pris för förvärvet av marken (fastigheterna Kapellet 10, 11, 12 och 21).

Hänsyn måste tas till kommunens gällande styrdokument. Dessa finns bifogade som underlag.

Anbudet ska märkas med “Anbud för markanvisning för kvarteret Kapellet” och skickas med e-post till samhallsbyggnad@flen.se.

Anbudet ska ha inkommit till kommunen senast 15 mars 2021.

Bilagor

Gällande detaljplan för del av kvarteret Kapellet LK 2013-01-09.

DWG-fil kan beställas hos:
casper.gradert@flen.se

Plankarta med illustration för del av Kapellet

Riktlinjer för markanvisning i Flens kommun

Övrigt

Översiktskarta över området

Fotografier på området

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Marie Bergeås
0157 – 43 03 00
marie.bergeas@flen.se

Kontakt

Marie Bergeås
Mark- och exploateringsansvarig
0157 – 43 03 00
samhallsbyggnad@flen.se


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Marie Bergeås

Mark- och exploateringsansvarig

0157 - 43 03 00