Markanvisningstävling Gårdsjö strand

Flens kommun bjuder in till markanvisningstävling avseende utformning av området Gårdsjö strand i södra delen av Flens stad. Tävlingen syftar till att få fram ett stadsbyggnadsmässigt väl gestaltat förslag till utformning av flerbostadshus, radhus/kedjehus och äldreboende och därmed skapa en ny impuls i området.

Totalt avser markanvisningstävlingen ett markområde om ca 2,5 hektar med upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt, samt äldreboende och/eller LSS- och trygghetsboende. Det står fritt för exploatören att bestämma om vilken av upplåtelseformerna som är att föredra.

Vinnaren/-arna av anbudstävlingen kommer att få vara med under detaljplaneprocessen för att senare bebygga området.

Markanvisningstävlingen vänder sig till intressenter med dokumenterad erfarenhet och förmåga att genomföra liknande projekt. De intressenter som inkommer med tävlingsbidrag ska ha organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet på ett professionellt sätt. Tävlingsbidragen ska baseras på de förutsättningar som presenteras i tävlingsprogrammet med tillhörande bilagor.

En jurygrupp kommer att utvärdera inkomna tävlingsbidrag och föreslå en eller flera vinnare. Beslut om vem eller vilka aktörer som får teckna markanvisningsavtal och sedermera marköverlåtelseavtal fattas av kommunstyrelsen.

Nedan återfinns tävlingsprogrammet, i högerspalt de styrdokument och andra underlag som behövs för en tävlingsansökan.

Sidansvarig: Fanny Sundqvist
Senast uppdaterad: 2019-08-30 14:32:42

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Fanny Sundqvist

Planarkitekt

0157 - 43 02 97

Karin Tibbelin

Plan- och exploateringschef

0157 - 43 02 99