Hoppa till huvudinnehåll

Markanvisningstävling Gårdsjö strand

Flens kommun bjuder in till markanvisningstävling avseende utformning av området Gårdsjö strand i södra delen av Flens stad. Tävlingen syftar till att få fram ett stadsbyggnadsmässigt väl gestaltat förslag till utformning av flerbostadshus, radhus/kedjehus och äldreboende och därmed skapa en ny impuls i området.

Uppdatering: Tävlingen i sin nuvarande form är avslutad.

Totalt avser markanvisningstävlingen ett markområde om ca 2,5 hektar med upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt, samt äldreboende och/eller LSS- och trygghetsboende. Det står fritt för exploatören att bestämma om vilken av upplåtelseformerna som är att föredra.

Vinnaren/-arna av anbudstävlingen kommer att få vara med under detaljplaneprocessen för att senare bebygga området.

Markanvisningstävlingen vänder sig till intressenter med dokumenterad erfarenhet och förmåga att genomföra liknande projekt. De intressenter som inkommer med tävlingsbidrag ska ha organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet på ett professionellt sätt. Tävlingsbidragen ska baseras på de förutsättningar som presenteras i tävlingsprogrammet med tillhörande bilagor.

En jurygrupp kommer att utvärdera inkomna tävlingsbidrag och föreslå en eller flera vinnare. Beslut om vem eller vilka aktörer som får teckna markanvisningsavtal och sedermera marköverlåtelseavtal fattas av kommunstyrelsen.

Nedan återfinns tävlingsprogrammet, i högerspalt de styrdokument och andra underlag som behövs för en tävlingsansökan.

 

Här listar vi frågor om markanvisningstävlingen som vi får under anbudstiden. Vi uppdaterar listan efter hand. Titta gärna under fliken nedan, kanske finns svar på dina funderingar där.

Frågor och svar

Fråga: Hur ska de ekonomiska uppgifterna lämnas in? Ska de ekonomiska texterna vara en egen pdf eller ska de vara i samma pdf som utformningen/arkitekturen? Ska de också lämnas in i pappersformat i samband med inlämning av planscherna?

Svar: Frågor som rör ekonomi, bolaget, referensprojekt m.m. redovisas i en separat bilaga. Vi ser gärna att de lämnas in i pappersformat i samband med inlämning av planscherna. På de två A1-planscher förväntar vi oss det som står i tävlingsprogrammet “Krav på redovisning”, s.14 som rör frågor om koncept, utformning/gestaltning m.m.

 

Fråga: Är det möjligt att lämna in fyra (4) stycken planscher i storlek A1? Det är nämligen svårt att få plats med förslaget på två (2) stycken A1-planscher. Är det OK att lämna in en förklarande broschyr?

Svar: Vi ser gärna att frågor gällande gestaltning och koncept ryms på två A1-planscher. Andra, mer tekniska bitar, får gärna vara i en separat bilaga (se ovan). Däremot kommer vi att bjuda in de tävlande så att de får möjlighet att presentera sina förslag för juryn.

 

Fråga: Finns det ett DWG-underlag på tomten, typ grundkarta eller liknande?

Svar: Vi har en primärkarta i DWG-format som vi gärna mailar över. Kontakta tävlingsfunktionär fanny.sundqvist@flen.se för att få den.

 

Fråga: Är det möjligt att lämna in ett bidrag på bara äldreboendet eller måste hela området vara med i anbudet?

Svar: Det går bra att lämna anbud på hela, eller delar av, området. Vi ser dock positivt på förslag som både innehåller äldreboende och ett eller flera flerbostadshus.

 

Fråga: Måste det bidrag som vinner tävlingen om äldreboendet upphandla byggentreprenaden genom LOU?

Svar: Nej, idéprogrammet utgör en för kommunen godtagbar utformning, men programmet är inte bindande. Vi välkomnar bidrag som avviker från idéprogrammet. Vi är intresserade att ta del av andras erfarenheter från motsvarande anläggningar.

 

Fråga: I tävlingsprogrammet efterfrågas en 3D-modell. Vilket syfte har modellen, vad man önskar att den ska innehålla och vad den kommer användas till?

Svar: En 3D-modell är inget krav. Dock underlättar det för att visualisera hur platsen kan komma att se ut, och kan således vara en fördel när juryn utvärderar inkomna tävlingsbidrag. Ni väljer alltså själva detaljeringsnivå.

 

Fråga: Avser kommunen att teckna ett hyresavtal på äldreboendet? Om så är fallet, till vilket pris?

Svar: Tanken är att kommunen ska teckna ett långsiktigt avtal med fastighetsägaren. Angående hyresnivån är det är upp till de tävlande att lämna förslag på indikerad hyresnivå.

 

Fråga: Vilka idéer och tankar har kommunen kring äldreboendet? Finns det exempelvis önskemål på antal våningar?

Svar: Vi har utgått från ungefär 70 platser. Vi är tveksamma till hur en större byggnad skulle passa in gestaltningsmässigt i miljön. Höjden och storleken på byggnaden måste ta hänsyn till omgivande bebyggelse och den inverkan de kan ha för de boende.

 

Fråga: Angående situationsplanen – är det rätt angiven skala i förfrågningsunderlaget? Vi tycker att det är mer lämpligt att redovisa i annan skala, tex 1:1000 eller 1:2000?

Svar: Det går bra att redovisa situationsplanen i annan skala än den som anges i tävlingsprogrammet.

 

Fråga: Skall samtliga fasader redovisas?

Svar: Ni väljer själva vilka och hur många fasader ni vill redovisa.

 

Fråga: Är det fritt att välja liggande eller stående A1-planscher som presentationsmaterial?

Svar: Ja, det är fritt att välja mellan liggande och stående.

 

Fråga: Finns det möjligtvis tillgång till 3D-underlag på intilliggande byggnader?  

Svar: Ja, det finns en sketchup-modell över området. Kontakta tävlingsfunktionär fanny.sundqvist@flen.se för att få den.

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2020-05-07 11:37:30

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Karin Tibbelin

Plan- och exploateringschef

0157 - 43 02 99