Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas för områden som inte har detaljplan där kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen.

Skillnaden är att områdesbestämmelser endast får användas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller tillgodose riksintressen och att områdesbestämmelser bara får reglera några få av de frågor som behandlas i en detaljplan.

Avsikten med områdesbestämmelser är att åstadkomma en övergripande reglering som grund för efterkommande prövningar, som exempelvis bygglovsprövning. Däremot ger områdesbestämmelser inte någon garanterad byggrätt, till skillnad mot detaljplaner, därför att vissa frågor inte kan regleras i områdesbestämmelserna, de måste istället hanteras i bygglovprövningen.

Områdesbestämmeler finns över följande områden i Flens kommun:

  • Helgesta kyrkby
  • Fritidsbebyggelsen vid Fagernäs
  • Fritidsbebyggelsen vid Mörksund
  • Arkarön inom Dunker

Klicka här för att komma till ortbestämelser.

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2018-10-23 15:56:54

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Britt-Marie Andersson Mark- och exploateringsansvarig 0157-43 03 00