Flen – Fördjupning av översiktsplan

I december 2014 antog kommunfullmäktige en fördjupning av översiktsplan för Flens stad. Planen visar hur mark- och vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras i Flens stad.

Fördjupningen är långsiktig och en tidshorisont är satt till 2025-2030 med utblick mot 2050. Till grund för planen ligger Flens kommuns vision 2019 som beslutades av kommunfullmäktige i mars 2012. Planen är att viktigt underlag i kommande arbete med bland annat detaljplaner, bygglov och utformning av den offentliga miljön.

Under våren 2013 pågick en medborgardialog för att få in synpunkter i ett tidigt skede i planarbetet. Planförslaget var sedan ute på samråd januari – mars 2014. Många har utnyttjat de olika tillfällena och bidragit med idéer, kunskaper och synpunkter. Efter samrådet har en del ändringar gjorts i planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter har det omarbetade förslaget varit utställt under juni – augusti 2014 innan förslaget godkändes och antogs.

De centrala delarna av Flen är viktig del i planen. En särskild utredning har tagits fram som idéunderlag för hur stadskärnan ska kunna utvecklas på kort och lång sikt. Se dokumentet ”Satsa på stadskärnan” nedan.

Planhandlingar:

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2018-04-03 09:58:17

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Britt-Marie Andersson Mark- och exploateringsansvarig 0157-43 03 00
Karin Tibbelin Plan- och exploateringschef 0157 - 43 02 99
Martin Malmgren Planarkitekt 0157-43 03 06