Hoppa till huvudinnehåll

Flen – Fördjupning av översiktsplan

I december 2014 antog kommunfullmäktige en fördjupning av översiktsplan för Flens stad. Planen visar hur mark- och vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras i Flens stad.

Fördjupningen är långsiktig och med en tidshorisont som är satt till 2025-2030 med utblick mot 2050. Till grund för planen ligger Flens kommuns vision 2019 som beslutades av kommunfullmäktige i mars 2012. Planen är ett viktigt underlag i kommande arbete med bland annat detaljplaner, bygglov och utformning av offentliga miljöer.

Under våren 2013 pågick en medborgardialog för att samla in synpunkter i ett tidigt skede i planarbetet. Planförslaget var sedan ute på samråd januari – mars 2014. Flera aktörer tog tillfälle att bidra med idéer, kunskap och synpunkter. Efter samrådet gjordes en del ändringar utifrån inkomna synpunkter. Därefter var det omarbetade förslaget utställt juni – augusti 2014 innan förslaget godkändes och antogs i december 2014.

Planhandlingar:Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.