Hoppa till huvudinnehåll

Malmakvarn – Fördjupning av översiktsplan

I Januari 2007 antog Flens kommun en fördjupning av översiktsplanen för Malmakvarn i Malmköping. Fördjupningen visar hur mark- och vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras i Malmakvarn.

Förslaget visar att området kan exploateras med bostadsbebyggelse där förutsättningarna är stora för en attraktiv bostadsmiljö med närhet till vatten, natur och med service i Malmköping. Förslaget har tagit stor hänsyn till det rörliga friluftslivets intressen men också till landskapets topografi och struktur. Bebyggelsen har underordnat sig den befintliga landskapsbilden över Hosjön och Östersjön. Husen är till största del lokaliserade till mindre landskapsrum på befintlig åkermark för att behålla platsens småskalighet och variation. På detta sätt sparas skog för det rörliga friluftslivet och som tydlig rumsavgränsning i landskapet. Befintliga vägar och vägstruktur har utnyttjats så långt det är möjligt. En omdragning av vägen, öster om campingen, genererar en ny bro över bäckravinen. Förslaget innebär cirka 115 st tomter för enfamiljshus med tillfart via Malmakvarnsvägen och Bjurängsvägen.

Planhandlingar
 


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.