Välkommen på dialogcafé 10 mars i Hälleforsnäs - vi talar om ledordet VERKA. Bild på folksamling, Bruket i Hälleforsnäs

Översiktsplan Sörmlands hjärta – med plats för alla

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Innehållet i den nya kommuntäckande översiktsplanen ska kunna bidra till att kommunens strategiska mål förverkligas, genom att tydligt redovisa kommunens viljeriktning när det gäller mark- och vattenanvändningen.

Utställning

Utställningshandlingen av Översiktsplan Sörmlands hjärta – med plats för alla är en digital och interaktiv karttjänst. Underlag, sammanställningar och övriga dokument finns tillgängliga i karttjänsten. För de som saknar möjlighet att använda den digitala karttjänsten eller behöver hjälp med den kommer en dator finnas tillgänglig på Järnvägshotellet i Flen. Där kommer personal på turistbyrån samt planarkitekter finnas redo att svara på frågor och presentera planförslaget. Utställningen pågår 23 mars – 25 maj 2018.

Möten
Flens kommun kommer även presentera översiktsplanen vid tre tillfällen under utställningstiden. Det kommer att ske på turisminformation/järnvägshotellet i Flen klockan 15:00 – 20:00 följande datum:

Torsdag 12 april
Onsdag 25 april
Tisdag 15 maj

Vid de tre tillfällena finns möjligheter att ställa frågor till tjänstemännen angåendeöversiktsplanen. Någon form av fika kommer att ingå. Alla är välkomna att delta.

Synpunkter
Om du har synpunkter på förslaget ska de vara inkomna senast den 25 maj till:
Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN
eller med e-post till samhallsbyggnad@flen.se

Märk dina synpunkter med ”Synpunkter utställning översiktsplan”.

Handlingar
Tillhörande handlingar och underlag finns i översiktsplanen under fliken ”Bilagor och underlag”

Översiktsplanens mål

Översiktsplanen visar på kommunens utvecklingsmöjligheter och ska tydligt beskriva ställningstaganden för att  ge vägledning i fortsatt planarbete och tillståndsprövning. Planen ska behandla de viktiga frågor som Kommunfullmäktige utpekat. Till översiktsplanen har 12 mål arbetas fram, utifrån de sex strategiska målen och det arbete som politiker och tjänstepersoner genomfört tillsammans vid en workshop i september 2015. Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-28 §3 om följande mål för översiktsplanen.

– Lokalisering med närhet till bra kommunikationer
– Ge möjligheter till ökad inflyttning.
– Skapa utveckling genom hushållning av resurser.
– Öka förutsättningarna för hållbara transporter.
– Skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv.
– Stärka den lokala attraktionskraften.
– Möjliggöra utveckling av besöksnäring och turism.
– Tydliggöra sambanden och öka samverkan inom kommunen.
– Utveckla och belysa viktiga natur- och kulturvärden.
– Bibehålla och utveckla säkra och trygga utemiljöer.
– Möjliggöra för en levande landsbygd.
– Utveckla lärande och kreativa miljöer.

Samråd

Samråd hölls 27 mars – 2 juni 2017. Under samrådet gavs medborgare, myndigheter, företag och andra berörda parter chansen att påverka planförslaget genom att lämna synpunkter. Total lämnades 34 synpunkter in. Dessa bemöts i en så kallad samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen finns i den digitala översiktsplanen under fliken ”Bilagor och underlag”.

 

Medborgardialog, våren 2016

Som underlag till Sörmlands hjärta, med plats för alla – Översiktsplan Flens kommun har medborgarna involverats i ett tidigt skede. Dialogen har inneburit att medborgarna fått insyn i arbetet och givits möjlighet att kunna påverka översiktsplanens innehåll utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Olika frågeställningar har lyfts fram för att skapa ett bättre beslutsunderlag för politiken. Materialet har använts för att arbeta fram ett förslag till utvecklingsstrategi för kommunen. Förslaget på utvecklingsstrategi har presenterats för tjänstepersoner och politiker vid en gemensam workshop, i september 2016. Utvecklingsstrategin kommer vara en viktig del av översiktsplanen och har som syfte att visa viktiga områden och samband för kommunens framtida utveckling. En sammanställning och analys av dialogen finns i den digitala översiktsplanen under fliken ”Bilagor och underlag”.

 

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2018-04-03 10:37:52

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Karin Tibbelin Plan- och exploateringschef 0157 - 43 02 99
Pernilla Hagström Turismansvarig 0157 - 43 09 98
Martin Malmgren Planarkitekt 0157-43 03 06