Översiktsplan 2007

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den är vägledande i beslut som berör markanvändning och den byggda miljön i kommunen.

Flens kommuntäckande översiktsplan antogs år 2007. Planen bygger på en vision för år 2025 och tre olika scenarier för kommunens framtida utveckling.

Översiktsplanen för Flens kommun fokuserar främst på fem planeringsfrågor:

  • Ta tillvara möjligheter till bebyggelseutveckling för att kommunen ska kunna öka sin befolkning och för att skapa mångfald och kvalitet i boendet
  • Förbättra infrastruktur och kommunikationer för att kommunen bättre ska kunna ta del av pågående regionförstoring och för att förbättra transportmöjligheterna för näringslivet
  • Bibehålla vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och grundvatten
  • Slå vakt om det vackra och värdefulla natur- och kulturlandskapet
  • Ge förutsättningar för positiv utveckling i näringslivet och ökad tillgång på arbetsplatser.

Här kan du läsa hela översiktsplanen

Delar av översiktsplanen har bedömts vara inaktuell och en ny översiktsplan tas fram och beräknas antas hösten 2018.

 

 

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-04-03 09:59:51