Hoppa till huvudinnehåll

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett dokument som dels ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska vara både strategisk och vägledande.

Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av plan- och bygglagen och miljöbalken. Planen är inte rättsligt bindande enligt lag men väger tungt vid beslut genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn för alla berörda (medborgare, politiker, tjänstemän, myndigheter mm).

Översiktsplanen ska visa:

  • hur mark- och vattenområden ska användas
  • hur kommunen vill använda, utveckla och bevara den byggda miljön
  • hur kommunen ska tillgodose riksintressen och följa miljökvalitetsnormer
  • hur nationella och regionala mål, planer och program ska beaktas för att främja hållbar utveckling inom kommunen
  • hur det långsiktiga behovet av bostäder ska tillgodoses

En viktig del i arbetet är att bedöma planens konsekvenser utifrån olika alternativ. Översiktsplanen ska vara tydlig. Det ska vara lätt att förstå innebörden av planen och vilka konsekvenser planen får. Konsekvenserna av planen redovisas ofta i en konsekvensbeskrivning, där det ska framgå om planen kan medföra betydande miljöpåverkan.