Hoppa till huvudinnehåll

Pågående detaljplaner

Sparreholm

Detaljplan för Hyltinge strand
Detaljplanen syftar till att skapa nya tomter för ca 60 bostäder på fastigheten Björkhult 2:7. Planarbetet är för närvarande vilande då kommunen utreder förutsättningarna för att driva ett detaljplane- och exploateringsprojekt.

Karta över planområdet för Hyltinge strand

Detaljplan för Gästgiveriet
Detaljplanen omfattar Sparreholm 1:172 m.fl. Syftet med detaljplanen är att de befintliga bostadshusen ska få en bestämmelse som motsvarar pågående användning, samt möjliggöra att det gamla gästgiveriet och tillhörande f.d. garage används på ett sätt som kan bidra till att servicen och turistnäringen i Sparreholm förstärks.

Karta över planområdet för Gästgiveriet

Malmköping

Detaljplan för Trumpeten 1
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder inom fastigheten Trumpeten 1 i Malmköping.

Karta över planområdet för Trumpeten

 

Flens stad

Detaljplan för kvarteret Pokalen
Detaljplanen syftar till att reglera byggrätter inom kvarteret Pokalen så att flerbostadshus kan byggas på en lämplig plats inom fastigheterna Pokalen 7 och 8.

Mer information och karta över planområdet för kvarteret Pokalen

Planområdet ligger mycket centralt i Flen, söder om järnväg och Stadshusgatan. Området består idag av ett flerbostadshus, lokaler för daglig verksamhet, en gammal byggnad, parkeringsplatser samt en garagebyggnad som avses att rivas. Flens Bostads AB avser att uppföra ett flerbostadshus inom kvarteret Pokalen. Eftersom önskat uppförande ej ryms inom byggrätten för gällande detaljplanen behöver planen ändras för kommande byggnation på ett flexibelt sätt som medger olika tänkbara utföranden. Planen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Ett samrådsmöte angående planförslaget hölls den 18 april kl 18.30 i Stadshuset, Flen.

Samrådshandlingar:

 

Detaljplan för Kvarteret Hörnjärnet (f.d. Coop)
Detaljplanen syftar till att förtäta Flens centrum med bostäder och handel. För närvarande är detaljplanen vilande på grund av risker för människors hälsa i samband med eventuell olycka på närliggande industri.

Mer information och karta över planområdet för kvarteret Hörnjärnet (f.d. Coop)

Planområdet ligger i Flens centrum och omfattas av det f.d. Coophuset med tillhörande parkering. Kvarteret har ett mycket centralt läge med närhet till tågstation, butiker och arbetsplatser. Området ägs av AB Sofielunds fastigheter. Plan- och byggkontoret har på fastighetsägarens initiativ och i samarbete med Tyréns AB tagit fram ett planförslag. Syftet är att ge möjlighet till att förtäta kvarteret med ytterligare bostäder och centrumverksamheter som handel, kontor med mera. En viktig del är också att uppnå en mer attraktiv stadsmiljö med tilltalande och varierad bebyggelse samt att tillföra staden rörelse och liv.

Till detaljplanen hör: Planbeskrivning, plankarta, skrivelse från fastighetsägaren samt utredningar av omgivningsbuller och riskhänsyn. Planhandlingarna finns uppsatta på Plan- och byggkontorets anslagstavla i Flens stadshus samt på Flens bibliotek, samt i PDF-form i spalten här till höger.

Planförslaget har varit på samråd under tiden 9 – 31 januari 2017. Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 11 januari på Skjortan i Flen.

Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar

Detaljplan för kvarteret Stämpeln
Syftet med en ny detaljplan är att ge en mer flexibel byggrätt och därigenom öka möjligheterna att bygga bostäder i ett centralt och attraktivt läge.

Karta över planområdet för kvarteret Stämpeln

Detaljplan för delar av kvarteret Parken (Amazonhuset)
Syftet med planen är att utöka användningen för fastigheten Parken 1 med centrumändamål, handel, boende och hotellverksamheter. Dessutom föreslås en omvandling av befintlig bensinmack utmed Norra Kungsgatan till bostäder och centrumlokaler. Samråd hölls 20 april – 18 maj 2018.

Mer information och karta över planområdet för kvarteret Parken (Amazonhuset)

Planområdet omfattas av fastigheterna Parken 1, 3, 4, och 7, samt en del av fastigheten Orresta 2:152 och ligger i norra delen av centrala Flen. Inom planområdet finns idag en nedlagd bensinmack, parkeringsplatser samt Amazonhuset. I enlighet med Fördjupad översiktsplan för Flens stad (2014) ser Flens kommun en möjlighet att förtäta staden på fastigheterna som angränsar till Norra Kungsgatan med t.ex. bostäder, handel, kontor och andra centrumverksamheter. Fastighetsägaren har för avsikt att ändra användningen för Amazon för att möjliggöra för bl.a. olika former av boende och övernattningsmöjligheter, hotell och mötesplatser. Samtidigt undersöker Flens kommun om det går att möjliggöra bostäder i angränsning till Thuleparken.

Planförslaget har varit på samråd under tiden 20 april – 18 maj 2018.

Samrådshandlingar

Områdesbestämmelser för koloniområdet Orrestaö

Områdesbestämmelserna syftar till att ange grunddragen för markanvändningen inom koloniområdet samt ange maximal byggnadsarea per kolonilott. Syftet är också att bevara områdets karaktär som rekreationsområde.

Mer information och karta över planområdet för Orrestaö

Detaljplanen omfattar koloniområdet på Orrestaö, som är inom fastigheten Orresta 2:7. Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Förslaget är ute på samråd mellan den 29 juni- 7 augusti 2020. Samrådsmöte planeras ej på grund av rådande pandemi.

Detaljplan för äldreboendet vid Slottskogen
Detaljplanen ska pröva möjligheten till utbyggnad av äldreboendet vid Slottsskogen på fastigheterna Salsta 7:3 & 7:15. Planarbetet är för närvarande vilande då andra platser för uppförande av ett äldreboende utreds.

Karta över planområdet för Salsta 7:3 & 7:15

Detaljplan för fastigheterna Västergård 2-4
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för hotellverksamhet inom fastigheterna Västergård 2-4. Detaljplanen är vilande för tillfället.

Karta över planområdet för Västergård 2-4

Detaljplan för Söderskolan 2, del av Salsta 7:2 samt Vävskeden 19, 21, 22 (Gårdsjö strand)
Syftet med en ny detaljplan är att att möjliggöra byggande av bostäder och äldreboende inom området. Just nu pågår en markanvisningstävling för området där den eller de aktörer som bäst uppfyller kommunens visioner för området kommer att utses till vinnare och således få vara med i detaljplaneringen och byggandet av området.

Karta över planområdet för Söderskolan 2, del av Salsta 7:3 samt Vävskeden 19, 21, 22

Fritidshusområden

Detaljplan för Fornbo fritidshusområde
Planförslaget syftar till att möjliggöra för uppförande av de tekniska anläggningar som krävs för en utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppssystem till området.

Mer information och karta över planområdet för Fornbo fritidshusområde

Fornbo fritidshusområde är beläget 3 kilometer sydväst om Malmköping. Som ett led i utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp (VA) enligt VA-plan för Flens kommun, antagen av kommunfullmäktige 2015-12-10 § 186, ska detaljplanen möjliggöra för uppförandet av de tekniska anläggningar som krävs för utbyggnaden. Dessutom ska detaljplanen se över gällande byggrätter.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 14 oktober – 4 november 2019. Ett samrådsmöte hölls den 26 oktober på Skjortan i Flen. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar:

Detaljplan för Malmsjöberg och Fållökna
Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Malmsjöberg och Fållöknas fritidshusområden. Detaljplanen prövar även möjligheten att tillföra fler fastigheter och båtbryggor med tillhörande sjöbodar till området samt utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Mer information och karta över planområdet för Malmsjöberg och Fållökna fritidhusområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Flens kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för Malmsjöberg och Fållöknas fritidhusområde. Huvudsyftet med planförslaget är att möjliggöra för tekniska anläggningar som behövs för utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppet i området. Detaljplanen prövar även möjligheten att tillföra fler fastigheter och båtbryggor till området samt utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Planförslaget var ute på samråd mellan 18 november – 16 december 2019. Ett samrådsmöte hölls den 7 december på aktivitetshuset ”Skjortan” i Flen. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar:

Skebokvarn

Detaljplan för Strömmen 1:1
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och handel inom fastigheten Strömmen 1:1. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistorisk värdefull miljö.

Mer information och karta över planområdet för Strömmen 1:1

Plan- och exploateringsavdelningen fick i februari 2018 in en ansökan om planbesked for fastigheten Strömmen 1:1 av fastighetsägaren. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 mars 2018 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbete. Fastighetsägaren vill använda fastigheten för handelsverksamhet samt bostad. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för handel, verksamheter och bostäder inom planområdet. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom bestämmelser om skydd av kulturvärden.

Detaljplanen var ute på mellan den 8 – 31 maj 2019. Samrådsmöte hölls den 8 maj i Skebokvarnsgården. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar:

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2020-06-26 14:38:23