Pågående planarbeten

Sparreholm

Hyltinge strand, Björkhult 2:7
Detaljplanen syftar till att skapa nya tomter för ca 60 bostäder. Planarbetet är för närvarande vilande då kommunen utreder förutsättningarna till att driva ett detaljplane- och exploateringsprojekt.

Sparreholm 1:172 (Gästgiveriet) m.fl.
Syftet med planen är att de befintliga bostadshusen ska få en bestämmelse som motsvarar pågående användning, samt möjliggöra att det gamla gästgiveriet och tillhörande före detta garage används på ett sätt som kan bidra till att servicen och turistnäringen i Sparreholm förstärks.

Malmköping

Malmköping 2:111
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva sex meter av utfartsförbud på östra sidan av fastigheten Malmköping 2:111, mot Landsvägsgatan för att möjliggöra uppförande av en ny in/utfart från fastigheten.

Mer info

Fastighetsägaren till fastigheten Malmköping 2:111 arbetar på uppdrag av kommunen för att tillgodose barn-, utbildning- och kulturnämnden behov av lokaler. Ombyggnation av skolområdet i Malmköping har pågått under en tid. För att möjliggöra varumottagning till förskolan i byggnaden närmast Landsvägsgatan behövs en ny in- och utfart. Matleverans och sophämtning ska ske på platsen . Enligt gällande detaljplan föreslås vissa sträckor utmed Landsvägsgatan få utfartsförbud och fastighetens östra sida mot Landsvägsgatan är en av dem. Plan- och exploateringsavdelningen anser att det är lämpligt att upphäva utfartsförbudet genom ändring av detaljplan på en mindre sträcka utmed Landsvägsgatan för att möjliggöra uppförande av in/utfart från fastigheten. Inga andra bestämmelser kommer att ändras i gällande detaljplanen.

Detaljplanen var ute på samråd hösten 2017 där det fanns en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För närvarande är arbetet med detaljplanen vilande i väntan på en trafikutredning för Malmaskolan.

Nedan finns de planhandlingar för samrådsskedet.

Malmköping 2:112 (Heden)
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att ersätta befintligt sjukhem med ett äldrecenter med bland annat bostäder, korttidsboende och hemtjänst, samt att ge möjlighet att bygga i två plan. Detaljplanen var på samråd under november 2017. Detaljplanen är på granskning mellan 23 november och 14 december 2018.

Mer information och planhandlingar

Planområdet finns i Malmköping och omfattar fastigheterna Malmköping 2:112, Malmköping 2:17, Rekryten 12 och Rekryten 13, vilket bland annat innefattar Hedens äldreboende. Flens kommunfastigheter AB har som avsikt att utöka antalet platser på Hedens äldreboende. För att möjliggöra detta samtidigt som hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljön som planområdet ingår i tas en ny detaljplan fram. Detaljplanen medger en högre bebyggelse men ställer krav på anpassning till kulturmiljön, bland annat genom byggnadens struktur. En viktig del i planarbetet är att möjliggöra flexibilitet i planen, för att inte hindra framtida utveckling av fastigheterna inom planområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag för ny detaljplan för fastigheterna Malmköping 2:112 med flera, som idag bland annat innefattar Hedens korttidsboende. Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av äldreboendet samtidigt som den syftar tull att skydda och värna om Malmköpings historiska värden.

Planförslaget var ute på samråd 6 – 27 november 2017.Ett samrådsmöte hölls torsdagen 16 november 2017  kl 18:30 i Malmköpings stadshus. Utifrån de yttranden som inkom under samrådet har planförslaget kompletterats genom bland annat tydligare och konkretare planbestämmelser och justerade byggrätter.

Granskningstiden är fredag den 23 november till fredag den 14 december 2018. Planhandlingarna finns förutom på hemsidan även tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningens anslagstavla, samt Flens och Malmköpings bibliotek från och med måndag den 26 november. Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och inlämnade senast 14 december till:
Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

eller:
E-post: samhallsbyggnad@flen.se

För ytterligare upplysningar, eller om du önskar ett möte med information angående planförslaget kan du kontakta planarkitekt Martin Malmgren eller andra på plan- och exploateringsavdelningen.

Martin Malmgren
Telefon 0157-430306
E-post: martin.malmgren@flen.se

Planhandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Underlag

Kvarteren Komministern, Köpmannen, Kaptenen, m.fl. 
En detaljplan tas fram i centrala Malmköping med huvudsyftet att skydda byggnader med högt kulturvärde genom q-bestämmelse. Vidare syften är:
– Att studera dagvattenhanteringen.
– Att studera eventuella införande av skydd av värdefulla träd.
– Att upphäva byggrätter på Malmahed som är inom fornlämningsområde.
– Studera förutsättningar till uppförande av komplementbyggnader och bygglovsbefriade åtgärder.
– Att anpassa användningssätt i detaljplan för exempelvis Gustav Adolfs Torg.
– Att studera eventuella brandskyddsåtgärder.

 

Flens stad

Kvarteret Pokalen
Detaljplanen syftar till att reglera byggrätter inom kvarteret Pokalen så att ett flerbostadshus kan byggas på en lämplig plats inom fastigheterna Pokalen 7 och 8.

Mer info

Planområdet ligger mycket centralt i Flen, söder om järnväg och Stadshusgatan. Området består idag av ett flerbostadshus, Lokaler för daglig verksamhet, ett gammal byggnad, parkeringsplatser samt en garagebyggnad som avses att rivas.

Flens Bostads AB avser att uppföra ett flerbostadshus inom kvarteret Pokalen. Eftersom önskad uppförande ej ryms inom byggrätten för gällande detaljplanen behöver planen ändras för kommande byggnation på ett flexibelt sätt som medger olika tänkbara utföranden. Planen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Ett samrådsmöte angående planförslaget ska hölls 18 april kl 18.30 i Stadshuset, Flen.

Om du har synpunkter på förslaget ska de vara skriftliga och inkomna senast den 27 april  till:
Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

eller samhallsbyggnad@flen.se

 

Planhandlingar:

 

Kvarteret Hörnjärnet (Coop)
Detaljplanen syftar till att förtäta Flens centrum med bostäder och handel. För närvarande är detaljplanen vilande på grund av risker för människors hälsa i samband med eventuell olycka på närliggande industri.

Mer info

Planområdet ligger i Flens centrum och omfattas av Coophuset med tillhörande parkering. Kvarteret har ett mycket centralt läge med närhet till tågstation, butiker och arbetsplatser. Området ägs av AB Sofielunds fastigheter.

Plan- och byggkontoret har på fastighetsägarens initiativ och i samarbete med Tyréns AB tagit fram ett planförslag. Syftet är att ge möjlighet till att förtäta kvarteret med ytterligare bostäder och centrumverksamheter som handel, kontor med mera. En viktig del är också att uppnå en mer attraktiv stadsmiljö med tilltalande och varierad bebyggelse samt att tillföra staden rörelse och liv.

Till detaljplanen hör: Planbeskrivning, plankarta, skrivelse från fastighetsägaren samt utredningar av omgivningsbuller och riskhänsyn. Planhandlingarna finns uppsatta på Plan- och byggkontorets anslagstavla i Flens stadshus samt på Flens bibliotek, samt i PDF-form i spalten här till höger.

Planförslaget har varit på samråd under tiden 9 – 31 januari 2017. Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 11 januari på Skjortan i Flen.

Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Planhandlingar

Kvarteret Stämpeln
Syftet med en ny detaljplan är att ge en mer flexibel byggrätt och därigenom öka möjligheterna att bygga bostäder i ett centralt och attraktivt läge.

Detaljplan för delar av kvarteret Parken
Syftet med planen är att utöka användningen för fastigheten Parken 1 med centrumändamål, handel, boende och hotellverksamheter. Dessutom föreslås en omvandling av befintlig bensinmack utmed Norra Kungsgatan till bostäder och centrumlokaler. Samråd hölls 20 april – 18 maj 2018.

Mer information, kontaktuppgifter och handlingar

Planområdet omfattas av fastigheterna Parken 1, 3, 4, och 7, samt en del av fastigheten Orresta 2:152 och ligger i norra delen av centrala Flen. Inom planområdet finns idag en nedlagd bensinmack, parkeringsplatser samt Amazon. I enlighet med Fördjupad översiktsplan för Flens stad (2014) ser Flens kommun en möjlighet att förtäta staden på fastigheterna som angränsar till Norra Kungsgatan med till exempel bostäder, handel, kontor och andra centrumverksamheter. Fastighetsägaren har för avsikt att ändra användingen för Amazon för att möjliggöra olika former av boende och övernattningsmöjligheter, hotell, mötesplatser och så vidare. Samtidigt undersöker Flens kommun om det går att möjliggöra bostäder i angränsning till Thuleparken.

Samråd pågår 20 april – 18 maj 2018. Eventuella synpunkter ska vara inkomna skriftligt senast 18 maj till

Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

eller samhallsbyggnad@flen.se

 

Samrådshandlingar

Orrestaö – Detaljplanen ska undersöka möjligheten att utöka antalet campingplatser, tältplatser och parkeringsplatser. Syftet är även att planlägga Orrestaö som i dagsläget ej är planlagt för att fastställa områdets användning.

Salsta 7:3 & 7:15 Slottsskogen
Detaljplan ska pröva möjligheten till utbyggnad av äldreboendet vid Slottsskogen.

Söderskolan
Syftet med en ny detaljplan är att att möjliggöra byggande av bostäder inom Söderskolans område.

 

Fritidshusområden

Fornbo
Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Fornbo fritidshusområde. Detaljplanen ska även se över byggrätter inom området då ett utbyggt VA-nät oftast medför en högre andel permanentboende.

Fållökna – Malmsjöberg
Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Fållökna och Malmsjöbergs fritidshusområden. Detaljplanen ska även se över byggrätter inom området då ett utbyggt VA-nät oftast medför en högre andel permanentboende.

 

Skebokvarn

Strömmen 1:1
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i snickerifabriken i Skebokvarn.

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2018-12-05 11:00:16

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Martin Malmgren Planarkitekt 0157-43 03 06