Hoppa till huvudinnehåll

Pågående detaljplaner

Nedanstående detaljplaner arbetar kommunen aktivt med. Det finns fler detaljplaner som fortfarande är pågående men till följd av prioriteringar arbetar inte kommunen med dessa i nuläget. För mer information kontakta samhallsbyggnad@flen.se.

Flens stad

Detaljplan för kvarteret Pokalen
Detaljplanen syftar till att reglera byggrätter inom kvarteret Pokalen så att flerbostadshus kan byggas på en lämplig plats inom fastigheterna Pokalen 7 och 8.

Mer information och karta över planområdet för kvarteret Pokalen

Kvarteret Pokalen är beläget i centrala Flen, strax söder om järnvägen och södra Kungsgatan. Flens allmännyttiga bostadsbolag (Flens Bostads AB) avser uppföra ett flerbostadshus inom kvarteret Pokalen. Eftersom avsett uppförande inte medges inom gällande detaljplan behöver ett nytt planförslag arbetas fram.

Planförslaget var utskickat på samråd från 5 mars till 27 april 2018. Detaljplanen hölls sedan tillgänglig för granskning från 2 november till 23 november 2020. Inkomna synpunkter under samrådet och den första granskningen resulterade i att planförslaget justerats. Med anledning av de justeringar som gjorts i planförslaget till följd av inkomna synpunkter under första granskningen hölls planförslaget åter tillgängligt för en ny granskning från 25 maj till 15 juni 2021. Under granskningsperioden har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Nu pågår arbetet med antagandehandlingar då planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter inför godkännande i kommunstyrelsen. De synpunkter som har inkommit under den andra granskningen sammanställs och redovisas i ett kompletterande granskningsutlåtande.

Ansvarig planarkitekt Lina Lindström, telefon: 0157-430297, e-post: lina.lindstrom@flen.se

Granskningshandlingar (granskning 2):

Granskningshandlingar (granskning 1):


Detaljplan för Söderskolan 2, del av Salsta 7:2 samt Vävskeden 19, 21, 22 (Gårdsjö strand)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för äldreboende inom fastigheterna Vävskeden 19, 21 och 22 samt möjliggöra för bostäder och LSS-boende inom fastigheten Söderskolan 2 och delar av Salsta 7:3. Detaljplanen syftar till att få fram ett väl gestaltat förslag med fokus på arkitektonisk kvalitet. Den nya bebyggelsen ska tillföra en egen karaktär och komplettera den totala stadsbilden.

Mer information och karta om planområdet för Söderskolan 2, del av Salsta 7:3 samt Vävskeden 19, 21, 22 (Gårdsjö strand)

Planområdet är centralt beläget i Flens stad, cirka 600 m från Flens resecentrum och består i huvudsak av ett tidigare skolområde (Söderskolan) samt tre oexploaterade villatomter inom kv. Vävskeden. Detaljplanen omfattar i huvudsak fastigheterna Söderskolan 2, Salsta 7:3 samt Vävskeden 19, 21 och 22. Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för äldreboende inom fastigheterna Vävskeden 19, 21 och 22 samt möjliggöra för bostäder och LSS-boende inom fastigheten Söderskolan 2 och delar av Salsta 7:3.

Planförslaget var utskickat på samråd från 22 februari till 15 mars 2021. Inkomna synpunkter från samrådet har resulterat i att planförslaget justerats. Det reviderade planförslaget var ute på granskning från 5 juli till den 20 augusti 2021. Under granskningsperioden har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Nu pågår arbetet med antagandehandlingar då planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter inför godkännande i kommunstyrelsen. De synpunkter som har inkommit under granskningen sammanställs och redovisas i ett granskningsutlåtande.

Ansvarig planarkitekt Casper Gradert, telefon: 0157-430304, e-post: casper.gradert@flen.se

Granskningshandlingar:
Fritidshusområden

Detaljplan för Fornbo fritidshusområde
Planförslaget syftar till att möjliggöra för uppförande av de tekniska anläggningar som krävs för en utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppssystem till området.

Mer information och karta över planområdet för Fornbo fritidshusområde

Fornbo fritidshusområde är beläget 3 kilometer sydväst om Malmköping. Som ett led i utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp (VA) enligt VA-plan för Flens kommun, antagen av kommunfullmäktige 2015-12-10 § 186, ska detaljplanen möjliggöra för uppförandet av de tekniska anläggningar som krävs för utbyggnaden. Dessutom ska detaljplanen se över gällande byggrätter.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 14 oktober – 4 november 2019. Ett samrådsmöte hölls den 26 oktober på Skjortan i Flen. Inkomna synpunkter från samrådet har resulterat i att planförslaget justerats.

Detaljplanen var ute på granskning från 19 juli till 5 september 2021. Under granskningsperioden har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Inget granskningsmöte anordnades på grund av rådande pandemi.

Nu pågår arbetet med antagandehandlingar då planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter inför godkännande i kommunstyrelsen. De synpunkter som har inkommit under granskningen sammanställs och redovisas i ett kompletterande granskningsutlåtande.

Ansvarig planarkitekt Johannes Nilsson, telefon: 0157-430305, e-post: johannes.nilsson@flen.se

Granskningshandlingar:Samrådshandlingar:

Detaljplan för Malmsjöberg och Fållökna
Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Malmsjöberg och Fållöknas fritidshusområden. Detaljplanen prövar även möjligheten att tillföra fler fastigheter och båtbryggor med tillhörande sjöbodar till området samt utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Mer information och karta över planområdet för Malmsjöberg och Fållökna fritidhusområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Flens kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för Malmsjöberg och Fållöknas fritidhusområde. Huvudsyftet med planförslaget är att möjliggöra för tekniska anläggningar som behövs för utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppet i området. Detaljplanen prövar även möjligheten att tillföra fler fastigheter och båtbryggor till området samt utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Planförslaget var ute på samråd mellan 18 november – 16 december 2019. Ett samrådsmöte hölls den 7 december på aktivitetshuset ”Skjortan” i Flen. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar:

Hälleforsnäs

Mellösa-Näs 10:15
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten Mellösa-Näs 10:15.

Mer information och karta över planområdet för Mellösa-Näs 10:15

Plan- och exploateringsavdelningen fick i mars 2020 in en ansökan om planbesked for fastigheten Mellösa-Näs 10:15 av fastighetsägaren. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 26 augusti 2020 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbete. Fastighetsägaren vill använda fastigheten för bostadsändamål i form av ett LSS-boende.

Flens kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av Mellösa-Näs 10:15. Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.  Syftet med detaljplanen är att upprätta planhandlingar som tillåter flexibel markanvändning genom att medge bostäder, vård, centrumverksamhet och skola på delar av fastigheten Mellösa-Näs 10:15. Planerat projekt är att bygga ett LSS-boende.

Detaljplanen var ute på samråd från 12 juli till 20 augusti 2021. Under samrådet har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Inget samrådsmöte anordnades på grund av rådande pandemi.

Nu pågår arbetet med granskninghandlingar då planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter. De synpunkter som har inkommit under samrådet sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse.

Ansvarig planarkitekt Casper Gradert, telefon: 0157-430304, e-post: casper.gradert@flen.se

Samrådshandlingar:
Skebokvarn

Detaljplan för Strömmen 1:1
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och handel inom fastigheten Strömmen 1:1. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistorisk värdefull miljö.

Mer information och karta över planområdet för Strömmen 1:1

Plan- och exploateringsavdelningen fick i februari 2018 in en ansökan om planbesked for fastigheten Strömmen 1:1 av fastighetsägaren. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 mars 2018 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbete. Fastighetsägaren vill använda fastigheten för handelsverksamhet samt bostad. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för handel, verksamheter och bostäder inom planområdet. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom bestämmelser om skydd av kulturvärden.

Detaljplanen var ute på mellan den 8 – 31 maj 2019. Samrådsmöte hölls den 8 maj i Skebokvarnsgården. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar: