Hoppa till huvudinnehåll

Pågående detaljplaner

Nedanstående detaljplaner arbetar kommunen aktivt med. Det finns fler detaljplaner som fortfarande är pågående men till följd av prioriteringar arbetar inte kommunen med dessa i nuläget. För mer information kontakta samhallsbyggnad@flen.se.

Flens stad

Detaljplan för kvarteret Pokalen
Detaljplanen syftar till att reglera byggrätter inom kvarteret Pokalen så att flerbostadshus kan byggas på en lämplig plats inom fastigheterna Pokalen 7 och 8.

Mer information och karta över planområdet för kvarteret Pokalen

Kvarteret Pokalen är beläget i centrala Flen, strax söder om järnvägen och södra Kungsgatan. Flens allmännyttiga bostadsbolag (Flens Bostads AB) avser uppföra ett flerbostadshus inom kvarteret Pokalen. Eftersom avsett uppförande inte medges inom gällande detaljplan behöver ett nytt planförslag arbetas fram. Planförslaget har varit på samråd mellan 5 mars till 27 april år 2018. Inkomna synpunkter från samrådet har resulterat i att planförslaget justerats. Det justerade planförslaget är nu tillgänglig för granskning under perioden 2 november och 23 november 2020.

Granskningshandlingar:


Detaljplan för Söderskolan 2, del av Salsta 7:2 samt Vävskeden 19, 21, 22 (Gårdsjö strand)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för äldreboende inom fastigheterna Vävskeden 19, 21 och 22 samt möjliggöra för bostäder och LSS-boende inom fastigheten Söderskolan 2 och delar av Salsta 7:3. Detaljplanen syftar till att få fram ett väl gestaltat förslag med fokus på arkitektonisk kvalitet. Den nya bebyggelsen ska tillföra en egen karaktär och komplettera den totala stadsbilden.

Mer information och karta om planområdet för Söderskolan 2, del av Salsta 7:3 samt Vävskeden 19, 21, 22

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun har tagit fram ett förslag för ny detaljplan för Gårdsjö strand. Detaljplanen omfattar i huvudsak fastigheterna Söderskolan 2, Salsta 7:3 samt Vävskeden 19, 21 och 22. Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Planhandlingarna finns tillgängliga på Flens bibliotek, samhällsbyggnadsförvaltningens anslagstavla samt på denna sida, se nedan. Om du inte har möjlighet att ta del av dessa skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

Samrådstiden är måndag den 22 februari till måndag den 15 mars 2021. På grund av Coronaviruset och rådande smittorisk kommer kommunen hålla ett digitalt samrådsmöte den 25 februari kl. 17:00-18:00. Länk till det digitala samrådsmötet: https://meet.google.com/eoa-sbwp-sun?authuser=0

Under mötet ber vi dig att stänga av mikrofonen och använda funktionen ”Räck upp handen” för att ställa frågor. Vi kommer att gå igenom detta i början av mötet. Önskar du tydligare instruktioner om hur du ansluter till mötet kan du höra av dig, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Vill du boka tid med handläggare?

Du ges också möjlighet att boka in ett fysiskt möte på plats under v. 9. Anmälan skickas till casper.gradert@flen.se för att kunna planera coronasäkra möten. Föredrar du ett digitalt eller telefonmöte går det också att boka in det under samma vecka.

I anmälan ska det framgå om du föredrar ett fysiskt eller digitalt möte samt vilken tid som passar bäst för dig. Du kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post under följande tider:

Måndag–fredag 8.00–12.00, 13.00–16.00

Planarkitekt Casper Gradert, telefon: 0157-430304, e-post: casper.gradert@flen.se

Har du synpunkter på detaljplanen?

Synpunkter ska vara skriftliga och inlämnade senast den 15 mars via e-post till samhallsbyggnad@flen.se eller via post till Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 Flen. Märk yttrandet ”Samrådsyttrande Gårdsjö strand”. Ange planens diarienummer (PLEX/2020:82), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn.

Fritidshusområden

Detaljplan för Fornbo fritidshusområde
Planförslaget syftar till att möjliggöra för uppförande av de tekniska anläggningar som krävs för en utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppssystem till området.

Mer information och karta över planområdet för Fornbo fritidshusområde

Fornbo fritidshusområde är beläget 3 kilometer sydväst om Malmköping. Som ett led i utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp (VA) enligt VA-plan för Flens kommun, antagen av kommunfullmäktige 2015-12-10 § 186, ska detaljplanen möjliggöra för uppförandet av de tekniska anläggningar som krävs för utbyggnaden. Dessutom ska detaljplanen se över gällande byggrätter.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 14 oktober – 4 november 2019. Ett samrådsmöte hölls den 26 oktober på Skjortan i Flen. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar:

Detaljplan för Malmsjöberg och Fållökna
Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Malmsjöberg och Fållöknas fritidshusområden. Detaljplanen prövar även möjligheten att tillföra fler fastigheter och båtbryggor med tillhörande sjöbodar till området samt utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Mer information och karta över planområdet för Malmsjöberg och Fållökna fritidhusområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Flens kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för Malmsjöberg och Fållöknas fritidhusområde. Huvudsyftet med planförslaget är att möjliggöra för tekniska anläggningar som behövs för utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppet i området. Detaljplanen prövar även möjligheten att tillföra fler fastigheter och båtbryggor till området samt utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Planförslaget var ute på samråd mellan 18 november – 16 december 2019. Ett samrådsmöte hölls den 7 december på aktivitetshuset ”Skjortan” i Flen. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar:

Hälleforsnäs

Mellösa-Näs 10:15
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten Mellösa-Näs 10:15.

Mer information och karta över planområdet för Mellösa-Näs 10:15

Plan- och exploateringsavdelningen fick i mars 2020 in en ansökan om planbesked for fastigheten Mellösa-Näs 10:15 av fastighetsägaren. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 26 augusti 2020 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbete. Fastighetsägaren vill använda fastigheten för bostadsändamål i form av ett LSS-boende.

Skebokvarn

Detaljplan för Strömmen 1:1
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och handel inom fastigheten Strömmen 1:1. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistorisk värdefull miljö.

Mer information och karta över planområdet för Strömmen 1:1

Plan- och exploateringsavdelningen fick i februari 2018 in en ansökan om planbesked for fastigheten Strömmen 1:1 av fastighetsägaren. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 mars 2018 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbete. Fastighetsägaren vill använda fastigheten för handelsverksamhet samt bostad. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för handel, verksamheter och bostäder inom planområdet. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom bestämmelser om skydd av kulturvärden.

Detaljplanen var ute på mellan den 8 – 31 maj 2019. Samrådsmöte hölls den 8 maj i Skebokvarnsgården. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar:

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2021-03-01 09:37:19