Pågående planarbeten

Sparreholm

Hyltinge strand, Björkhult 2:7
Detaljplanen syftar till att skapa nya tomter för ca 60 bostäder. Planarbetet är för närvarande vilande då kommunen utreder förutsättningarna till att driva ett detaljplane- och exploateringsprojekt.

Mer info & karta

Sparreholm 1:172 (Gästgiveriet) m.fl.
Syftet med planen är att de befintliga bostadshusen ska få en bestämmelse som motsvarar pågående användning, samt möjliggöra att det gamla gästgiveriet och tillhörande före detta garage används på ett sätt som kan bidra till att servicen och turistnäringen i Sparreholm förstärks.

Mer info & karta

Malmköping

Malmköping 2:111
Syftet med ändringen av detaljplanen är att säkerställa trafiksäkra matleveranser och sophantering till och från förskolan knektens lokaler. Fastigheten är i behov av en ny utfart som ansluter till Landsvägsgatan, planändringen möjliggör detta genom att upphäva sex meter av det gällande utfartsförbudet på fastighetens östra sida utmed Landsvägsgatan.

Mer info

I och med omlokaliseringen av skolor och förskolor i Flens kommun har Malmaskolan i centrala Malmköping under en tid kompletterats med fler avdelningar för skolverksamhet.
En konsekvens av detta är att matleveranser och avfallshantering till och från förskolan Knektens lokaler genomförs på ett trafikfarligt sätt. För att möjliggöra trafiksäkra matleveranser och sophantering till och från förskolan har en trafiksäkerhetsutredning tagits fram. Sammanfattningsvis belyser utredningen att fastigheten är i behov av en ny utfart som ansluter till Landsvägsgatan. Detta kommer att möjliggöras genom att upphäva sex meter av gällande utfartsförbud utmed Landsvägsgatan. Inga andra bestämmelser kommer att ändras i den gällande detaljplanen.

Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2017 där det fanns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Kommunen har beaktat synpunkterna vilket har resulterat i att planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats men det har inte föranlett någon väsentlig ändring av planförslaget. Nu är detaljplanen tillgänglig för granskning och det finns möjlighet för er att lämna synpunkter mellan den 7 mars – 28 Mars.

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen till:
Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

Eller till samhallsbyggnad@flen.se

Nedan finns samtliga planhandlingar tillgängliga för granskning.

Kvarteren Komministern, Köpmannen, Kaptenen, m.fl. 
En detaljplan tas fram i centrala Malmköping med huvudsyftet att skydda byggnader med högt kulturvärde genom q-bestämmelse. Vidare syften är:
– Att studera dagvattenhanteringen.
– Att studera eventuella införande av skydd av värdefulla träd.
– Att upphäva byggrätter på Malmahed som är inom fornlämningsområde.
– Studera förutsättningar till uppförande av komplementbyggnader och bygglovsbefriade åtgärder.
– Att anpassa användningssätt i detaljplan för exempelvis Gustav Adolfs Torg.
– Att studera eventuella brandskyddsåtgärder.

Mer info & karta

Flens stad

Kvarteret Pokalen
Detaljplanen syftar till att reglera byggrätter inom kvarteret Pokalen så att ett flerbostadshus kan byggas på en lämplig plats inom fastigheterna Pokalen 7 och 8.

Mer info

Planområdet ligger mycket centralt i Flen, söder om järnväg och Stadshusgatan. Området består idag av ett flerbostadshus, Lokaler för daglig verksamhet, ett gammal byggnad, parkeringsplatser samt en garagebyggnad som avses att rivas.Flens Bostads AB avser att uppföra ett flerbostadshus inom kvarteret Pokalen. Eftersom önskad uppförande ej ryms inom byggrätten för gällande detaljplanen behöver planen ändras för kommande byggnation på ett flexibelt sätt som medger olika tänkbara utföranden. Planen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Ett samrådsmöte angående planförslaget ska hölls 18 april kl 18.30 i Stadshuset, Flen.

Om du har synpunkter på förslaget ska de vara skriftliga och inkomna senast den 27 april  till:
Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

eller samhallsbyggnad@flen.se

 

Planhandlingar:

 

Kvarteret Hörnjärnet (Coop)
Detaljplanen syftar till att förtäta Flens centrum med bostäder och handel. För närvarande är detaljplanen vilande på grund av risker för människors hälsa i samband med eventuell olycka på närliggande industri.

Mer info

Planområdet ligger i Flens centrum och omfattas av Coophuset med tillhörande parkering. Kvarteret har ett mycket centralt läge med närhet till tågstation, butiker och arbetsplatser. Området ägs av AB Sofielunds fastigheter.Plan- och byggkontoret har på fastighetsägarens initiativ och i samarbete med Tyréns AB tagit fram ett planförslag. Syftet är att ge möjlighet till att förtäta kvarteret med ytterligare bostäder och centrumverksamheter som handel, kontor med mera. En viktig del är också att uppnå en mer attraktiv stadsmiljö med tilltalande och varierad bebyggelse samt att tillföra staden rörelse och liv.

Till detaljplanen hör: Planbeskrivning, plankarta, skrivelse från fastighetsägaren samt utredningar av omgivningsbuller och riskhänsyn. Planhandlingarna finns uppsatta på Plan- och byggkontorets anslagstavla i Flens stadshus samt på Flens bibliotek, samt i PDF-form i spalten här till höger.

Planförslaget har varit på samråd under tiden 9 – 31 januari 2017. Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 11 januari på Skjortan i Flen.

Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Planhandlingar

Kvarteret Stämpeln
Syftet med en ny detaljplan är att ge en mer flexibel byggrätt och därigenom öka möjligheterna att bygga bostäder i ett centralt och attraktivt läge.

Mer info & karta

Detaljplan för delar av kvarteret Parken
Syftet med planen är att utöka användningen för fastigheten Parken 1 med centrumändamål, handel, boende och hotellverksamheter. Dessutom föreslås en omvandling av befintlig bensinmack utmed Norra Kungsgatan till bostäder och centrumlokaler. Samråd hölls 20 april – 18 maj 2018.

Mer information, kontaktuppgifter och handlingar

Planområdet omfattas av fastigheterna Parken 1, 3, 4, och 7, samt en del av fastigheten Orresta 2:152 och ligger i norra delen av centrala Flen. Inom planområdet finns idag en nedlagd bensinmack, parkeringsplatser samt Amazon. I enlighet med Fördjupad översiktsplan för Flens stad (2014) ser Flens kommun en möjlighet att förtäta staden på fastigheterna som angränsar till Norra Kungsgatan med till exempel bostäder, handel, kontor och andra centrumverksamheter. Fastighetsägaren har för avsikt att ändra användingen för Amazon för att möjliggöra olika former av boende och övernattningsmöjligheter, hotell, mötesplatser och så vidare. Samtidigt undersöker Flens kommun om det går att möjliggöra bostäder i angränsning till Thuleparken.

Samråd pågår 20 april – 18 maj 2018. Eventuella synpunkter ska vara inkomna skriftligt senast 18 maj till

Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

eller samhallsbyggnad@flen.se

 

Samrådshandlingar

Orrestaö – Detaljplanen ska undersöka möjligheten att utöka antalet campingplatser, tältplatser och parkeringsplatser. Syftet är även att planlägga Orrestaö som i dagsläget ej är planlagt för att fastställa områdets användning.

Mer info & karta

Salsta 7:3 & 7:15 Slottsskogen
Detaljplan ska pröva möjligheten till utbyggnad av äldreboendet vid Slottsskogen.

Mer info & karta

Söderskolan
Syftet med en ny detaljplan är att att möjliggöra byggande av bostäder inom Söderskolans område.

Mer info & karta

 

Fritidshusområden

Fornbo
Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Fornbo fritidshusområde. Detaljplanen ska även se över byggrätter inom området då ett utbyggt VA-nät oftast medför en högre andel permanentboende.

Mer info & karta

Fållökna – Malmsjöberg
Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Fållökna och Malmsjöbergs fritidshusområden. Detaljplanen ska även se över byggrätter inom området då ett utbyggt VA-nät oftast medför en högre andel permanentboende.

Mer info & karta

 

Skebokvarn

Strömmen 1:1
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i snickerifabriken i Skebokvarn.

Mer info & karta

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2019-03-12 12:09:44