Hoppa till huvudinnehåll

Pågående detaljplaner

Nedanstående detaljplaner arbetar kommunen aktivt med. Det finns fler detaljplaner som fortfarande är pågående men till följd av prioriteringar arbetar inte kommunen med dessa i nuläget. För mer information kontakta samhallsbyggnad@flen.se.

Flens stad

Detaljplan för kvarteret Pokalen
Detaljplanen syftar till att reglera byggrätter inom kvarteret Pokalen så att flerbostadshus kan byggas på en lämplig plats inom fastigheterna Pokalen 7 och 8.

Mer information och karta över planområdet för kvarteret Pokalen

Kvarteret Pokalen är beläget i centrala Flen, strax söder om järnvägen och södra Kungsgatan. Flens allmännyttiga bostadsbolag (Flens Bostads AB) avser uppföra ett flerbostadshus inom kvarteret Pokalen. Eftersom avsett uppförande inte medges inom gällande detaljplan behöver ett nytt planförslag arbetas fram. Planförslaget har varit på samråd mellan 5 mars till 27 april år 2018. Inkomna synpunkter från samrådet har resulterat i att planförslaget justerats. Det justerade planförslaget är nu tillgänglig för granskning under perioden 2 november och 23 november 2020.

Granskningshandlingar:


Områdesbestämmelser för koloniområdet Orrestaö

Områdesbestämmelserna syftar till att ange grunddragen för markanvändningen inom koloniområdet samt ange maximal byggnadsarea per kolonilott. Syftet är också att bevara områdets karaktär som rekreationsområde.

Mer information och karta över planområdet för Orrestaö

Områdesbestämmelserna omfattar koloniområdet på Orrestaö, som är inom fastigheten Orresta 2:7. Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan. Förslaget var ute på samråd mellan den 29 juni- 7 augusti 2020.

Områdesbestämmelserna är ute på granskning mellan 28 september – 12 oktober 2020.

Granskningshandlingar

Antagandehandlingar

Plankarta Områdesbest... Granskningsutlåtande Beskrivning Områdesbestämmelser

Detaljplan för Söderskolan 2, del av Salsta 7:2 samt Vävskeden 19, 21, 22 (Gårdsjö strand)
Syftet med en ny detaljplan är att att möjliggöra byggande av bostäder och äldreboende inom området. Just nu pågår en markanvisningstävling för området där den eller de aktörer som bäst uppfyller kommunens visioner för området kommer att utses till vinnare och således få vara med i detaljplaneringen och byggandet av området.

Karta över planområdet för Söderskolan 2, del av Salsta 7:3 samt Vävskeden 19, 21, 22

Fritidshusområden

Detaljplan för Fornbo fritidshusområde
Planförslaget syftar till att möjliggöra för uppförande av de tekniska anläggningar som krävs för en utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppssystem till området.

Mer information och karta över planområdet för Fornbo fritidshusområde

Fornbo fritidshusområde är beläget 3 kilometer sydväst om Malmköping. Som ett led i utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp (VA) enligt VA-plan för Flens kommun, antagen av kommunfullmäktige 2015-12-10 § 186, ska detaljplanen möjliggöra för uppförandet av de tekniska anläggningar som krävs för utbyggnaden. Dessutom ska detaljplanen se över gällande byggrätter.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 14 oktober – 4 november 2019. Ett samrådsmöte hölls den 26 oktober på Skjortan i Flen. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar:

Detaljplan för Malmsjöberg och Fållökna
Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Malmsjöberg och Fållöknas fritidshusområden. Detaljplanen prövar även möjligheten att tillföra fler fastigheter och båtbryggor med tillhörande sjöbodar till området samt utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Mer information och karta över planområdet för Malmsjöberg och Fållökna fritidhusområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Flens kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för Malmsjöberg och Fållöknas fritidhusområde. Huvudsyftet med planförslaget är att möjliggöra för tekniska anläggningar som behövs för utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppet i området. Detaljplanen prövar även möjligheten att tillföra fler fastigheter och båtbryggor till området samt utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Planförslaget var ute på samråd mellan 18 november – 16 december 2019. Ett samrådsmöte hölls den 7 december på aktivitetshuset ”Skjortan” i Flen. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar:

Skebokvarn

Detaljplan för Strömmen 1:1
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och handel inom fastigheten Strömmen 1:1. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistorisk värdefull miljö.

Mer information och karta över planområdet för Strömmen 1:1

Plan- och exploateringsavdelningen fick i februari 2018 in en ansökan om planbesked for fastigheten Strömmen 1:1 av fastighetsägaren. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 mars 2018 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbete. Fastighetsägaren vill använda fastigheten för handelsverksamhet samt bostad. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för handel, verksamheter och bostäder inom planområdet. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom bestämmelser om skydd av kulturvärden.

Detaljplanen var ute på mellan den 8 – 31 maj 2019. Samrådsmöte hölls den 8 maj i Skebokvarnsgården. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar:

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2021-01-13 13:29:10