Pågående detaljplaner

Sparreholm

Detaljplan för Hyltinge strand
Detaljplanen syftar till att skapa nya tomter för ca 60 bostäder på fastigheten Björkhult 2:7. Planarbetet är för närvarande vilande då kommunen utreder förutsättningarna till att driva ett detaljplane- och exploateringsprojekt.

Karta över planområdet för Hyltinge strand

Detaljplan för Gästgiveriet
Detaljplanen omfattar Sparreholm 1:172 m.fl. Syftet med detaljplanen är att de befintliga bostadshusen ska få en bestämmelse som motsvarar pågående användning, samt möjliggöra att det gamla gästgiveriet och tillhörande före detta garage används på ett sätt som kan bidra till att servicen och turistnäringen i Sparreholm förstärks.

Karta över planområdet för Gästgiveriet

Malmköping

Detaljplan för Trumpeten 1
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder inom fastigheten Trumpeten 1 i Malmköping.

Mer information och karta över planområdet för Trumpeten

Detaljplan för Malmaskolan
Syftet med ändringen av detaljplanen är att säkerställa trafiksäkra matleveranser och sophantering till och från förskolan knektens lokaler. Fastigheten är i behov av en ny utfart som ansluter till Landsvägsgatan, planändringen möjliggör detta genom att upphäva sex meter av det gällande utfartsförbudet på fastighetens östra sida utmed Landsvägsgatan.

Mer information och karta över planområdet för Malmaskolan

I och med omlokaliseringen av skolor och förskolor i Flens kommun har Malmaskolan i centrala Malmköping under en tid kompletterats med fler avdelningar för skolverksamhet.
En konsekvens av detta är att matleveranser och avfallshantering till och från förskolan Knektens lokaler genomförs på ett trafikfarligt sätt. För att möjliggöra trafiksäkra matleveranser och sophantering till och från förskolan har en trafiksäkerhetsutredning tagits fram. Sammanfattningsvis belyser utredningen att fastigheten är i behov av en ny utfart som ansluter till Landsvägsgatan. Detta kommer att möjliggöras genom att upphäva sex meter av gällande utfartsförbud utmed Landsvägsgatan. Inga andra bestämmelser kommer att ändras i den gällande detaljplanen.

Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2017 där det fanns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Kommunen har beaktat synpunkterna vilket har resulterat i att planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats men det har inte föranlett någon väsentlig ändring av planförslaget. Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning  mellan den 7 mars – 28 Mars. Vilket enbart resulterade i marginella justeringar av förslaget. Den 12 augusti antog kommunstyrelsen ändring av detaljplanen och den laga kraft 9 september 2019.

 

Nedan finns samtliga laga kraft handlingar för ändring av detaljplan för Malmaskolan 2:111.

Flens stad

Detaljplan för kvarteret Pokalen
Detaljplanen syftar till att reglera byggrätter inom kvarteret Pokalen så att flerbostadshus kan byggas på en lämplig plats inom fastigheterna Pokalen 7 och 8.

Mer information och karta över planområdet för kvarteret Pokalen

Planområdet ligger mycket centralt i Flen, söder om järnväg och Stadshusgatan. Området består idag av ett flerbostadshus, Lokaler för daglig verksamhet, ett gammal byggnad, parkeringsplatser samt en garagebyggnad som avses att rivas.Flens Bostads AB avser att uppföra ett flerbostadshus inom kvarteret Pokalen. Eftersom önskad uppförande ej ryms inom byggrätten för gällande detaljplanen behöver planen ändras för kommande byggnation på ett flexibelt sätt som medger olika tänkbara utföranden. Planen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Ett samrådsmöte angående planförslaget hölls den 18 april kl 18.30 i Stadshuset, Flen.

 

Planhandlingar:

 

Detaljplan för Kvarteret Hörnjärnet (f.d. Coop)
Detaljplanen syftar till att förtäta Flens centrum med bostäder och handel. För närvarande är detaljplanen vilande på grund av risker för människors hälsa i samband med eventuell olycka på närliggande industri.

Mer information och karta över planområdet för kvarteret Hörnjärnet (f.d. Coop)

Planområdet ligger i Flens centrum och omfattas av Coophuset med tillhörande parkering. Kvarteret har ett mycket centralt läge med närhet till tågstation, butiker och arbetsplatser. Området ägs av AB Sofielunds fastigheter.Plan- och byggkontoret har på fastighetsägarens initiativ och i samarbete med Tyréns AB tagit fram ett planförslag. Syftet är att ge möjlighet till att förtäta kvarteret med ytterligare bostäder och centrumverksamheter som handel, kontor med mera. En viktig del är också att uppnå en mer attraktiv stadsmiljö med tilltalande och varierad bebyggelse samt att tillföra staden rörelse och liv.

Till detaljplanen hör: Planbeskrivning, plankarta, skrivelse från fastighetsägaren samt utredningar av omgivningsbuller och riskhänsyn. Planhandlingarna finns uppsatta på Plan- och byggkontorets anslagstavla i Flens stadshus samt på Flens bibliotek, samt i PDF-form i spalten här till höger.

Planförslaget har varit på samråd under tiden 9 – 31 januari 2017. Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 11 januari på Skjortan i Flen.

Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Planhandlingar

Detaljplan för kvarteret Stämpeln
Syftet med en ny detaljplan är att ge en mer flexibel byggrätt och därigenom öka möjligheterna att bygga bostäder i ett centralt och attraktivt läge.

Karta över planområdet för kvarteret Stämpeln

Detaljplan för delar av kvarteret Parken (Amazonhuset)
Syftet med planen är att utöka användningen för fastigheten Parken 1 med centrumändamål, handel, boende och hotellverksamheter. Dessutom föreslås en omvandling av befintlig bensinmack utmed Norra Kungsgatan till bostäder och centrumlokaler. Samråd hölls 20 april – 18 maj 2018.

Mer information och karta över planområdet för kvarteret Parken (Amazonhuset)

Planområdet omfattas av fastigheterna Parken 1, 3, 4, och 7, samt en del av fastigheten Orresta 2:152 och ligger i norra delen av centrala Flen. Inom planområdet finns idag en nedlagd bensinmack, parkeringsplatser samt Amazon. I enlighet med Fördjupad översiktsplan för Flens stad (2014) ser Flens kommun en möjlighet att förtäta staden på fastigheterna som angränsar till Norra Kungsgatan med till exempel bostäder, handel, kontor och andra centrumverksamheter. Fastighetsägaren har för avsikt att ändra användingen för Amazon för att möjliggöra olika former av boende och övernattningsmöjligheter, hotell, mötesplatser och så vidare. Samtidigt undersöker Flens kommun om det går att möjliggöra bostäder i angränsning till Thuleparken.

Samråd pågår 20 april – 18 maj 2018. Eventuella synpunkter ska vara inkomna skriftligt senast 18 maj till

Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

eller samhallsbyggnad@flen.se

 

Samrådshandlingar

Detaljplan för Orresta 2:7 m.fl.

Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av Orrestaö som fritid- och campingområde och reglera mark- och vattenanvändningen i området. Ett samrådsmöte kommer att hållas den 25/9  kl 18:00 i lokalen Lilla Manschetten i Flen och är öppet för allmänheten.

Karta över planområdet för Orrestaö

Detaljplanen omfattar området Orrestaö samt fastigheten Orresta 2:5. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan. Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av Orrestaö som fritid- och campingområde och reglera mark- och vattenanvändningen i området. Vidare ska detaljplanen klargöra vilka bestämmelser som gäller för koloniområdet och kartlägga placering och storlek på nytt café- och servicehus. Ytterligare ska planen utöka antalet parkering- och campingplatser i området samt säkerställa en gångväg runt halvön. Planförslaget kommer att vara ute på samråd mellan 16 september – 11 oktober 2019. Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnade senast 11 oktober till:

Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 Flen eller samhallsbyggnad@flen.se.

Planhandlingarna finns uppsatta på:

·       Plan- och exploateringsavdelningens anslagstavla i Stadshuset, Flen

·       Flens bibliotek

Ett samrådsmöte kommer att hållas den 25/9  kl 18:00 i lokalen Lilla Manschetten i Flen och är öppet för allmänheten.

Samrådshandlingar:

Naturinventering Orre...

 

Planbeskrivning Inför...

 

Plankarta Inför Samrå...

Detaljplan för äldreboendet vid Slottskogen
Detaljplanen ska pröva möjligheten till utbyggnad av äldreboendet vid Slottsskogen på fastigheterna Salsta 7:3 & 7:15.

Karta över planområdet för Salsta 7:3 & 7:15

Detaljplan för fastigheterna Västergård 2-4
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för hotellverksamhet inom fastigheterna Västergård 2-4.

Karta över planområdet för Västergård 2-4

Detaljplan för Söderskolan
Syftet med en ny detaljplan är att att möjliggöra byggande av bostäder och äldreboende inom Söderskolans område. Just nu pågår en markanvisningstävling för området där den eller de aktörer som bäst uppfyller kommunens visioner för området kommer att utses till vinnare och således få vara med i detaljplaneringen och byggandet av området.

Karta över planområdet för Söderskolan

Fritidshusområden

Detaljplan för Fornbo
Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Fornbo fritidshusområde. Detaljplanen ska även se över byggrätter inom området då ett utbyggt VA-nät oftast medför en högre andel permanentboende.

Karta över planområdet för Fornbo

Detaljplan för Fållökna och Malmsjöberg
Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Fållökna och Malmsjöbergs fritidshusområden. Detaljplanen ska även se över byggrätter inom området då ett utbyggt VA-nät oftast medför en högre andel permanentboende.

Karta över planområdet för Fållökna och Malmsjöberg

Skebokvarn

Detaljplan för Strömmen 1:1
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och handel inom fastigheten Strömmen 1:1. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistorisk värdefull miljö.

Karta över planområdet för Strömmen 1:1

Plan- och exploateringsavdelningen fick i februari 2018 in en ansökan om planbesked for fastigheten Strömmen 1:1 av fastighetsägaren. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 mars 2018 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbete. Fastighetsägaren vill använda fastigheten för handelsverksamhet samt bostad. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för handel, verksamheter och bostäder inom planområdet. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom bestämmelser om skydd av kulturvärden.

Detaljplanen är ute på samråd mellan den 8 – 31 maj 2019. Samrådsmöte hölls den 8 maj kl 18:30 i Skebokvarnsgården. Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnade senast 31 maj till:

Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 Flen eller samhallsbyggnad@flen.se.

Nedan finns samtliga planhandlingar tillgängliga för samråd

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2019-09-12 13:19:40