Hoppa till huvudinnehåll

Pågående detaljplaner

Nedanstående detaljplaner arbetar kommunen aktivt med. Det finns fler detaljplaner som fortfarande är pågående men till följd av prioriteringar arbetar inte kommunen med dessa i nuläget. För mer information kontakta samhallsbyggnad@flen.se.

Flens stad

Detaljplan för kvarteret Pokalen
Detaljplanen syftar till att reglera byggrätter inom kvarteret Pokalen så att flerbostadshus kan byggas på en lämplig plats inom fastigheterna Pokalen 7 och 8.

Mer information och karta över planområdet för kvarteret Pokalen

Kvarteret Pokalen är beläget i centrala Flen, strax söder om järnvägen och södra Kungsgatan. Flens allmännyttiga bostadsbolag (Flens Bostads AB) avser uppföra ett flerbostadshus inom kvarteret Pokalen. Eftersom avsett uppförande inte medges inom gällande detaljplan behöver ett nytt planförslag arbetas fram.

Planförslaget var utskickat på samråd från 5 mars till 27 april 2018. Detaljplanen hölls sedan tillgänglig för granskning från 2 november till 23 november 2020. Inkomna synpunkter under samrådet och den första granskningen resulterade i att planförslaget justerats. Med anledning av de justeringar som gjorts i planförslaget till följd av inkomna synpunkter under första granskningen hölls planförslaget åter tillgängligt för en ny granskning från 25 maj till 15 juni 2021. Under granskningsperioden har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Nu pågår arbetet med antagandehandlingar då planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter inför godkännande i kommunstyrelsen. De synpunkter som har inkommit under den andra granskningen sammanställs och redovisas i ett kompletterande granskningsutlåtande.

Ansvarig planarkitekt Lina Lindström, telefon: 0157-430297, e-post: lina.lindstrom@flen.se

Granskningshandlingar (granskning 2):

Granskningshandlingar (granskning 1):


 

Malmköping

Detaljplan för Trumpeten 1 m.m.
Syftet med den nya detaljplanen är att medge en flexibel markanvändning för bostäder och skola.

Mer information och karta över planområdet för Trumpeten 1 m.m.

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Flens kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för fastigheten Trumpeten 1 m.m. Syftet med den nya detaljplanen är att medge en flexibel markanvändning för bostäder och skola. Planerat projekt är att uppföra ett LSS-boende (gruppboende) i en (1) våning med sex (6) bostadslägenheter. Befintlig detaljplan tillåter inte en sådan exploatering varför det finns ett behov av att ta fram en ny detaljplan.

Planförslaget har varit på samråd från den 24 november till den 22 december 2021. Inkomna synpunkter från samrådet har resulterat i att planförslaget justerats.

Kommunen tillgängliggör nu planförslaget för granskning. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningstiden är torsdag den 5 maj till torsdag den 26 maj 2022. Planhandlingarna finns tillgängliga på Flen kommuns hemsida, Malmköpings bibliotek, samt samhällsbyggnadsförvaltningens anslagstavla.

Synpunkter ska vara skriftliga och inlämnade senast den 26 maj 2022 via e-post till samhallsbyggnad@flen.se eller via post till Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 Flen. Märk yttrandet ”Granskningsyttrande för detaljplan Trumpeten 1 m.m.”. Ange planens diarienummer (PLEX/2019:39), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn.

Ansvarig planarkitekt Johannes Nilsson, telefon: 0157-430305, e-post: johannes.nilsson@flen.se

Granskningshandlingar:

Samrådshandlingar:
Fritidshusområden

Detaljplan för Malmsjöberg och Fållökna
Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Malmsjöberg och Fållöknas fritidshusområden. Detaljplanen prövar även möjligheten att tillföra fler fastigheter och båtbryggor med tillhörande sjöbodar till området samt utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Mer information och karta över planområdet för Malmsjöberg och Fållökna fritidhusområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Flens kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för Malmsjöberg och Fållöknas fritidhusområde. Huvudsyftet med planförslaget är att möjliggöra för tekniska anläggningar som behövs för utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppet i området. Detaljplanen prövar även möjligheten att tillföra fler fastigheter och båtbryggor till området samt utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Planförslaget var ute på samråd mellan 18 november – 16 december 2019. Ett samrådsmöte hölls den 7 december på aktivitetshuset ”Skjortan” i Flen. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar:

Skebokvarn

Detaljplan för Strömmen 1:1
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och handel inom fastigheten Strömmen 1:1. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistorisk värdefull miljö.

Mer information och karta över planområdet för Strömmen 1:1

Plan- och exploateringsavdelningen fick i februari 2018 in en ansökan om planbesked for fastigheten Strömmen 1:1 av fastighetsägaren. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 mars 2018 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbete. Fastighetsägaren vill använda fastigheten för handelsverksamhet samt bostad. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för handel, verksamheter och bostäder inom planområdet. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom bestämmelser om skydd av kulturvärden.

Detaljplanen var ute på mellan den 8 – 31 maj 2019. Samrådsmöte hölls den 8 maj i Skebokvarnsgården. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Samrådshandlingar: