Hoppa till huvudinnehåll

Pågående detaljplaner

Nedanstående detaljplaner arbetar kommunen aktivt med. Det finns fler detaljplaner som fortfarande är pågående men till följd av prioriteringar arbetar inte kommunen med dessa i nuläget. För mer information kontakta samhallsbyggnad@flen.se.

Malmköping

Detaljplan för Malma 1:10 (Ängstuberget)

Syftet med detaljplanen är att medge markanvändning för bostäder och förskola på och omkring Ängstuberget i nordöstra Malmköping.

Mer information och karta över planområdet för Malma 1:10 (Ängstuberget)

Ängstubergets ungefärliga läge i Malmköping.

Planområdet Ängstubergets ungefärliga läge i Malmköping.

Flens kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för ett område på och omkring Ängstuberget i östra Malmköping betecknad ”Detaljplan för del av Malma 1:10 med flera (Ängstuberget)”.

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med villor, radhus och mindre flerbostadshus vid Ängstuberget i östra Malmköping. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 75 lägenheter/hushåll. Även en tomt för en framtida förskola har införts i planen. Samtidigt föreslås en ny anslutning, i stället för bro norr om campingen, till Malmakvarnsområdet (område med gällande detaljplan från 2011), via Skjutbanevägens förlängning.

Kommunen tillgängliggör nu planförslaget för samråd. Under samrådstiden är det möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. Samrådstiden är torsdag den 26 januari till fredag den 24 februari 2023. Planhandlingarna finns tillgängliga på Flen kommuns hemsida, Malmköpings bibliotek, samt Flens bibliotek.

Allmänt samrådsmöte planeras att hållas på Hotel Malmköping onsdag den 15 februari 2023 kl. 17.30-19.00.

Synpunkter ska vara skriftliga och inlämnade senast den 24 februari 2023 via e-post till samhallsbyggnad@flen.se eller via post till Flens kommun, 642 81 Flen. Märk yttrandet ”Samrådsyttrande för detaljplan för del av Malma 1:10 med flera (Ängstuberget)”. Ange planens diarienummer (PLEX/2022:90), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn.

Ansvarig planarkitekt Johannes Nilsson, telefon: 0157-430305, e-post: johannes.nilsson@flen.se

Samrådshandlingar

Detaljplan för Trumpeten 1 m.m.
Syftet med den nya detaljplanen är att medge en flexibel markanvändning för bostäder och skola.

Mer information och karta över planområdet för Trumpeten 1 m.m.

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Flens kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för fastigheten Trumpeten 1 m.m. Syftet med den nya detaljplanen är att medge en flexibel markanvändning för bostäder och skola. Planerat projekt är att uppföra ett LSS-boende (gruppboende) i en (1) våning med sex (6) bostadslägenheter. Befintlig detaljplan tillåter inte en sådan exploatering varför det finns ett behov av att ta fram en ny detaljplan.

Planen var på samråd från den 24 november till den 22 december 2021. Efter revideringar var planen tillgänglig för granskning från den 5 maj till den 26 maj 2022.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-05, § 100 att anta detaljplan för Trumpeten 1 med mera i Malmköping, Flens kommun. Protokollet anslogs 2022-09-13.

Kommunens beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen (MD). Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagan. Mark- och miljödomstolens beslut har därefter överklagats till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 17 maj 2023 att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därmed fast.

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 17 maj 2023.

Länk till protokollet (Beslut om antagande, Trumpeten 1 m.m 2022-09-05, § 100):
Protokoll

Antagandehandlingar:

Ansvarig planarkitekt Johannes Nilsson, telefon: 0157-430305, e-post: johannes.nilsson@flen.se

Flens stad

Detaljplan för kvarteret Pokalen
Detaljplanen syftar till att reglera byggrätter inom kvarteret Pokalen så att flerbostadshus kan byggas på en lämplig plats inom fastigheterna Pokalen 7 och 8.

Mer information och karta över planområdet för kvarteret Pokalen

Kvarteret Pokalen är beläget i centrala Flen, strax söder om järnvägen och södra Kungsgatan. Flens allmännyttiga bostadsbolag (Flens Bostads AB) avser uppföra ett flerbostadshus inom kvarteret Pokalen. Eftersom avsett uppförande inte medges inom gällande detaljplan behöver ett nytt planförslag arbetas fram.

Planförslaget var utskickat på samråd från 5 mars till 27 april 2018. Detaljplanen hölls sedan tillgänglig för granskning från 2 november till 23 november 2020. Inkomna synpunkter under samrådet och den första granskningen resulterade i att planförslaget justerats. Med anledning av de justeringar som gjorts i planförslaget till följd av inkomna synpunkter under första granskningen hölls planförslaget åter tillgängligt för en ny granskning från 25 maj till 15 juni 2021. Under granskningsperioden har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Nu pågår arbetet med antagandehandlingar då planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter inför godkännande i kommunstyrelsen. De synpunkter som har inkommit under den andra granskningen sammanställs och redovisas i ett kompletterande granskningsutlåtande.

Ansvarig planarkitekt Johannes Nilsson, telefon: 0157-430305, e-post: johannes.nilsson@flen.se

Granskningshandlingar (granskning 2):

Granskningshandlingar (granskning 1):


Fritidshusområden

Detaljplan för Malmsjöberg och Fållökna
Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Malmsjöberg och Fållöknas fritidshusområden. Detaljplanen prövar även möjligheten att tillföra fler fastigheter och båtbryggor med tillhörande sjöbodar till området samt utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Mer information och karta över planområdet för Malmsjöberg och Fållökna fritidhusområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Flens kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för Malmsjöberg och Fållöknas fritidhusområde. Huvudsyftet med planförslaget är att möjliggöra för tekniska anläggningar som behövs för utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppet i området. Detaljplanen prövar även möjligheten att tillföra fler fastigheter och båtbryggor till området samt utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Planförslaget var ute på samråd mellan 18 november – 16 december 2019. Ett samrådsmöte hölls den 7 december på aktivitetshuset ”Skjortan” i Flen. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Ansvarig planarkitekt Johannes Nilsson, telefon: 0157-430305, e-post: johannes.nilsson@flen.se

Samrådshandlingar:

Skebokvarn

Detaljplan för Strömmen 1:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, handel och mindre verksamheter inom fastigheten Strömmen 1:1. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistorisk värdefull miljö.

Mer information och karta över planområdet för Strömmen 1:1

Strömmen 1:1 Skebokvarn

Planområdet Strömmen 1:1 Skebokvarn

Fastigheten Strömmen 1:1 ligger intill riksväg 57 i centrala Skebokvarn. Fastighetsägaren avser bedriva byggnadsvård och färghandel samt göra om delar av byggnaderna till bostad. Med användningen kommer komplement till verksamheten som restaurang och café. Eftersom avsedd användning inte medges inom gällande detaljplan behöver en ny detaljplan tas fram. Planförslaget var utskickat på samråd 3-31 maj 2019. Inkomna synpunkter under samrådet har resulterat i att planförslaget justerats.

Flens kommun ställer nu ut förslaget för granskning mellan 1 februari – 1 mars 2023. Under granskningstiden har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Planhandlingarna finns tillgängliga på Flen kommuns hemsida, Skebokvarnsgården, samt Flens bibliotek. Synpunkter ska vara skriftliga och inlämnade senast 1 mars 2023 via epost till samhallsbyggnad@flen.se eller via post till Flens kommun, samhällsutvecklingsavdelningen, 642 81, Flen. Märk yttrandet ”Granskningsyttrande för detaljplan för Strömmen 1:1 i Skebokvarn, Flens kommun”. Ange planens diarienummer (PLEX/2019:19), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn.

Om du inte lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen. Ansvarig planarkitekt: David Labba, telefon: 0157-430304, epost: david.labba@flen.se

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar: