Hoppa till huvudinnehåll

Enkelt avhjälpta hinder

Vilka lokaler och platser berörs?
Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde samt på allmänna platser. Lokaler dit allmänheten har tillträde är sådana lokaler som riktar sig till, och används av, allmänheten. Det kan då röra sig om receptioner på butiker, sjukhus, vårdcentraler eller myndigheter.

Allmänna platser är de gator, vägar, torg, parker, med mera, som är redovisade som allmän plats i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Vem ansvarar?
Det är den som äger publika lokaler eller allmänna platser som har ansvar för att kraven uppfylls. Enkelt avhjälpta hinder i miljöer som kommunen är huvudman för ska avhjälpas så snart det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Kommunen är ansvarig för tillsynen.

När ska åtgärderna vara genomförda?
Boverkets föreskrifter trädde i kraft 1 december 2003 och principen är att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas direkt. Regeringen har satt som ett mål att åtgärderna ska vara genomförda senast vid utgången av 2010.

(Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder finns i 17 kap. 21a § PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2003:19 HIN.)