Hoppa till huvudinnehåll

Folköl

Bestämmelserna om försäljning och servering av folköl finns i alkohollagen (2010:1622).

Anmälningsplikt

Kommunen är skyldig att kontrollera att den som säljer eller serverar folköl följer lagen. För att klara det måste kommunen få veta var försäljningen och serveringen sker.
Folköl får inte säljas eller serveras innan anmälan till kommunen har skett och anmälan har bekräftats av kommunen
Anmälan ska göras av behörig företrädare för det företag som driver verksamheten. Vid förändring av ägarförhållanden ska detta meddelas kommunen senast då ägarförhållandet ändras. Då ska en ny anmälan skickas in. Blankett för anmälan finns på kommunens hemsida.

Försäljningsregler för öl

Åldersgräns

Det ska vara tydligt skyltat på försäljningsstället att det är 18 års gräns. Skyltning ska finnas vid kassan och vid varan. Den som säljer folköl ska förvissa sig om att kunden är över 18 år. Ett gott råd är att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år.
Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
Folköl får heller inte säljas till kunder där det finns särskild anledning att anta att de avser köpa åt någon som inte själv får köpa (så kallade langare).

Lokal

För att sälja folköl måste lokalen där verksamheten bedrivs vara godkänd enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § i livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG för livsmedelsförsäljning.
Livsmedelsutbudet ska vara brett och varierat med mejeriprodukter, charkvaror, torr varor och frysmat samt konserver. Det räcker inte med ett kiosksortiment eller med enstaka varor ur någon eller ett par av varugrupperna.

Försäljningsansvarig

Det bör finnas minst en försäljningsansvarig i butiker som säljer folköl. Ansvarige skall ha fyllt 20 år, vara lämpad för uppgiften och finnas tillgänglig när folkölsförsäljning bedrivs. I företag där företagaren inte själv ansvarar för detta bör alltså någon anställd utses. I butikens program för egenkontroll bör det finnas rutiner och instruktioner för den försäljningsansvarige, t ex hantering av olika tänkbara situationer där problem kan uppstå. Den som ansvarar för försäljningen ansvarar också för att övrig personal är väl införstådd med lagen och att information om försäljningsbestämmelserna lämnas.

Egenkontroll

Företag som säljer eller serverar folköl är skyldig att ha särskild kontroll (egenkontroll) över folkölsförsäljningen/-serveringen. För denna egenkontroll ska företaget ta fram och följa ett kontrollprogram. Programmet ska vara ett hjälpmedel för företaget att kontrollera att bestämmelserna följs och förhindra att det uppstår olägenheter i samband med folkölsförsäljningen/-serveringen. Det bör också finnas en beredskap för att vidta åtgärder om bestämmelserna inte följs eller då olägenheter uppstått. Vilka åtgärder det är bör framgå av programmet. Särskild vikt bör läggas på ålderskontrollen och risken för langning.

Personligt straffansvar

Den som säljer eller serverar folköl är skyldig att försäkra sig om att kunden har fyllt 18 år. Överträdelser av åldersgränsen är straffbart! Den som bryter mot lagen om åldersgräns kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.
Observera att det är den som faktiskt lämnar ut varan, kassa- eller serveringspersonal, som kan ställas till ansvar.

Tillsyn

Kommunen ska kontrollera att försäljningsbestämmelserna följs. Om försäljningsbestämmelserna inte följs kan kommunen förbjuda den som bedriver försäljning att fortsätta verksamheten, försäljning i sex månader. Vid upprepad eller allvarlig försummelse, tolv månader.

Den som lämnar ut varan eller säljer folköl utan att ha rätt till det kan dömas till böter eller fängelse.

Kommunen genomför inspektioner

Kommunens inspektörer genomför tillsyn en gång per år. Då kontrollerar de att det finns skyltning av åldersgräns och egenkontrollprogram. Vid besöket kontrolleras även utbildningsbehovet för personal. Det finns också möjlighet att direkt ställa frågor som rör regler angående försäljning av folköl och alkohol.

Avgifter

Bygg- och miljöavdelningen tar ut en avgift för tillsyn samt handläggning av anmälningar om försäljning av folköl. Denna avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Se ”kommunens författningssamling” för aktuell taxa.

 


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.