Hoppa till huvudinnehåll

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator och parkeringar som via brunnar och dagvattennät ska ledas till närmaste vattendrag, sjö eller hav. Dagvattensnslutningar som är kopplade till kommunens spillvattenssystem gör att onödigt stora mängder dagvatten i stället transporteras till kommunens reningsverk. Du kan hjälpa till att minska både kostnader och belastning på kommunens reningsverk genom att leda dagvattnet från din fastighet, utan att det passerat ett reningsverk.

Vad händer om dagvatten leds fel?

Vid kraftig nederbörd ge sådana felaktiga anslutningar ge upphov till dämningar i ledningssystemet med inträngande avloppsvatten i den egna och andras byggnader som följd. För denna typ av översvämningar kan kommunen i vissa fall komma att bli ersättningsskyldig. Det kan röra sig om spygatter i källaryttertrappor och garagenedfarter, dräneringsledningar och takvattenledningar (stuprör).

Om du själv inte känner till eller kan utreda vad som gäller för din fastighet är du välkommen med frågor till Sörmland Vatten och Avfall som har hand om vatten och avfall i Flens kommun.

Tips för att leda dagvattnet från din fastighet

  • God marklutning från huset gör att dagvattnet transporteras bort från huset.
  • Stuprör ska antingen ha utkastare eller vara anslutna till dagvattenbrunnen, som i sin tur är ansluten till den kommunala dagvattenledningen.
  • Rensa dagvattenbrunnen regelbundet från sand och barr, så dagvattnet leds bort ordentligt från tomten.
  • Tvätta inte bilen på gatan, garageuppfarten eller annan asfalterad mark där vattnet naturligt leds till en dagvattenbrunn, för att inte orena något vattendrag, sjö eller hav.

Genom att leda dagvattnet från din fastighet rätt det vill säga ut på din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för omhändertagande av dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningen på våra reningsverk.