Hoppa till huvudinnehåll

VA-anläggning Orrhammar

En utredning pågår om vatten- och avloppssystemet på Orrhammar i Flen kan bli ett kommunalt verksamhetsområde.

Bakgrund

Bostadsområdet Orrhammar i Flen har länge varit mestadels fritidshus men under årens lopp har området sett allt fler permanentboenden. Vatten- och avloppssystemet på området byggdes ut under början av 1970-talet i samband med att området exploaterades och består av cirka 280 fastigheter. VA-anläggningen ligger inte som ett verksamhetsområde hos Flens kommun, det är Orrhammars tomtägarförening som är huvudman sedan 1986.

Tomtägarföreningens allmänförklaring upphörde att gälla 31 december 2016 och sedan dess har VA-anläggningen varit oreglerad. Under våren 2019 gjorde föreningen en framställan till Flens kommun att utreda om verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska bildas.

Nuläge

Ärendet är lämnat till Sörmland Vatten (SVAAB) som initierat en projektgrupp. Under våren 2020 startade SVAAB, tillsammans med Orrhammars tomtägarförening, en utredning för att utreda villkoren för att inkludera Orrhammars VA-anläggning i Flens kommuns allmänna VA-anläggning. Om det sker blir Flen Vatten VA-huvudman och driften sköts av SVAAB.

Ett första steg i utredningen är att inventera skicket på ledningsnätet och pumpstationer. Därefter ska anläggningen värderas och slutligen landar det i ett skäligt inlösenbelopp. Först efter avslutad utredning kan kommunen ta ställning till under vilka premisser kommunen skulle kunna införliva området till sina övriga verksamhetsområden för vatten och avlopp.

Framtid

Projektgruppen kommer att utreda ärendet under hela 2020. Beslut om verksamhetsområde tas i kommunfullmäktige under 2021, först därefter är det möjligt med ett eventuellt övertagande av driftansvar till Flens kommun. Ärendet beräknas avslutas under 2022.

Frågor

Om du har frågor kring VA-anläggningen eller utredningen, kontakta SVAAB, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Kontakt

Christer Wigerblad
chef VA-process på SVAAB
0150-800 182
christer.wigerblad@sormlandvatten.se


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Niklas Witt

Kommunjurist, IT- och servicechef

0157 - 43 00 98