Hoppa till huvudinnehåll
Grävmaskin som gräver i en sandgrop

Schakta lagligt

Vid frågor – kontakta miljökontoret på telefon 0157 – 43 00 00 (Kontaktcenter) eller e-post samhallsbyggnad@flen.se.

Miljötillsyn

Du som entreprenör måste, liksom beställare och andra, räkna med att din verksamhet kan bli granskad ur miljösynpunkt. Miljökontoret som är tillsynsmyndighet får när som helst komma och göra en inspektion. Det kan vara en rutinkontroll eller en följd av att någon har anmält misstanke om missförhållanden eller olaglig verksamhet. På alla områden där kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken tas avgift ut.

Miljökontoret har skyldighet att anmäla misstankar om brott till åklagare samt ta ut miljösanktionsavgifter vid vissa överträdelser.

Var rädd om dig

Det är inte alltid att föroreningar syns. En del gaser är brandfarliga och andra är tyngre än luft och tränger undan syret vid schaktbotten. Gå inte ner i schaktgropen om du misstänker att du har hittat föroreningar förrän du vet vilken skyddsutrustning som behövs. Arbeta aldrig ensam i ett förorenat område!

Nedan följer symptom som är indikationer på att marken är förorenad:

• Yrsel, trötthet eller huvudvärk
• Andnöd
• Kräkningar
• Utslag eller rodnad på huden
• Rethosta
• Illamående
• Syn-eller hörselförvrängningar
• Klåda

Det finns miljöregler

För många av de arbeten som du som gräv-eller schaktentreprenör utför finns miljöregler. Som entreprenör ska du alltid ta del av eventuella myndighetsbeslut i ärendet.Föroreningar är extra vanliga i nuvarande och tidigare industriområden, bensinstationer och dylikt. Var uppmärksam på sådant som avviker från det normala.

Reagera vid:

• Missfärgad eller metallglänsande jord
• Otäck eller retande lukt
• Industrimark, tunnor med mera
• Tjärluktande eller oljig jord
• Påverkad växtlighetVid olycka eller misstänkt förorening blir din uppgift att:
• Förhindra spridning
• Larma vid behov 112
• Upplys miljökontoret och kom överens om fortsatta åtgärder

Tydlig ansvarsfördelning

Vanligtvis är det beställaren som är ytterst ansvarig för det projekt eller den verksamhet som bedrivs. De entreprenörer som beställaren anlitar är dock ansvariga för att uppfylla lagkraven på det egna arbetet. Kom överens innan arbetet påbörjas om vem som gör vad om föroreningar påträffas.

Upplysningsskyldighet

Om du upptäcker en förorening i mark, vatten eller byggnad som kan ge skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön är du skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten – miljökontoret. Avbryt arbetet tills du gjort en överenskommelse med miljökontoret om fort-satta åtgärder.

Sanering ska anmälas

Innan ett saneringsarbete startas i ett förorenat område måste en skriftlig anmälan skickas till tillsynsmyndigheten (miljökontoret). Anmälan ska ha kommit till miljökontoret senast sex veckor innan saneringsarbetet påbörjas. Där redovisas bland annat hur saneringen ska gå till och vem som kommer att utföra den. Det ska också framgå hur avfallet kommer att transporteras/tas omhand och vem som kommer att göra det.

Invänta beslut innan du fortsätter. Om du sprider föroreningen kan du bli ansvarig för saneringskostnaderna.

Länspumpning

Det är inte tillåtet att pumpa ut eller släppa ut förorenat vatten från länspumpning av schakt-botten till exempelvis dagvattenbrunnar, mark eller vattendrag. Tänk på att även grumligt vatten kan ställa till problem i ett vattendrag eller skada djurlivet där. Rådgör med miljökontoret när vatten behöver ledas bort.

Avfall, transport och godkänd mottagare

Enligt avfallsförordningen klassas överblivna massor av ren jord och sten som avfall. Om de skulle innehålla oljeföroreningar, metaller, stenkolstjära etc klassas de vanligtvis som farligt avfall. Exempelvis kan gammal asfalt innehålla stenkolstjära.Grundregeln för transport av avfall är att all yrkesmässig transport kräver tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen. Själva återanvändning-en, i form av uppläggning av massor, är ofta förenad med krav på anmälan, tillstånd eller samråd. Ta därför kontakt med miljökontoret innan du återanvänder schaktmassor.

Den som transporterar farligt avfall eller förorenat avfall måste ha tillstånd från/gjort anmälan hos länsstyrelsen. Den som lämnar avfallet ansvarar för att transportrören/mottagaren är godkänd.

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.