Hoppa till huvudinnehåll

Träd

Här beskrivs krav och rekommendationer vid plantering och projektering av träd.

Träd är viktiga ur många perspektiv, de kan bidra med höga naturvärden och påverkar platser och människor positivt.De har även stora ekonomiska värden och levererar ekosystemtjänster som bland annat temperaturutjämning, fördröjning av dagvatten och luftrening. Om träden ska bli stora, leva länge och vara friska behöver trädens krav tillgodoses.

Vid planering och projektering ska därför följande beaktas:

Krav

  • Träd ska inte skymma belysning, skyltar, vägmärken, trafiksignaler eller andra trafikanordningar. Därför är det viktigt att vid projektering beakta trädets framtida storlek som fullvuxet.
  • Vid korsningar, övergångsställen, gång- och cykelpassager ska ett avstånd tillämpas så att fri sikt kan upprätthållas.
  • Vid plantering av träd i gräsyta ska en trädspegel anläggas.
  • Nyplanterade träd ska bindas upp. Minsta jordvolym för medelstora träd ska inte understiga 15 m³ per träd.

Rekommendationer

  • Formklippta träd bör undvikas.
  • Planteringsavståndet mellan träd bör vara sådant att inte trädkronorna växer in i varandra. Tätare planteringar kan dock förekomma som ett gestaltningsinslag.
  • Avstånd från träd till fasad bör vara minst 5 meter. Vid mindre avstånd ska smalkroniga arter användas.
  • Rekommenderad kvalitet för träd i park och gatumiljö är minst stamomfång 20-25 centimeter.
  • För rekommendationer om växtbäddar med biokol hänvisas till Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017.
Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-06 23:51:46

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95