Hoppa till huvudinnehåll

Vägar och markbeläggning i parker

Här beskrivs anvisningar vid utformning av vägar och markbeläggning i parker.

Det är projektörens ansvar att dimensionera överbyggnaden korrekt. Dimensionering av parkvägar ska göras med utgångspunkt i dokumentet Dimensionering av överbyggnad.

På gång- och cykelvägar i parker med grus som slitlager ska det bestå av en grusblandning med 50% 0-8 och 50% 0-4.

Placering och projektering av gc-vägar i park kräver anpassning till den specifika situationen. Frågor som rör bredd, läge och separering på gc-väg i park ska stämmas av med beställaren.

Upplevelsen och framkomligheten för den som använder gc-vägen som transportsträcka måste vägas mot upplevelsen för den som vistas i och rör sig inom parken. Prioriteringen mellan dessa ibland motstående intressen ska göras i varje enskilt projekt.

Stråk ska placeras så att parkytorna blir sammanhängande och användbara för övrig utformning. Stråk där framkomlighet prioriteras framför parkfunktionen läggs främst i parkens ytterkanter.

Som en generell princip ska gc-vägar i park vara 2,5 m breda och oseparerade. Större bredder kan tillåtas i det fall att gc-vägen;

  • ingår i huvudcykelnätet. Då är den eftersträvade bredden 3,0 m
  • ska snöröjas. Gc-vägar som snöröjs ska vara asfalterade och markerade med påbudsvägmärken om gång- och cykelväg. Om den ej är tänkt att snöröjas ska inga påbudsmärken sättas upp
  • används som tillfartsväg för driftfordon, vilket kräver en bredd om minst 3 m
Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-06 23:24:13

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95