Hoppa till huvudinnehåll

Belysning

Här beskrivs utformning av belysningsanläggningar. Nedanstående dokument ska användas i planering och projektering av belysning.

Offentlig belysning

  • Samråd ska göras tidigt med beställarens belysningsansvariga.
  • På särskilt utsatta platser, till exempel busshållplatser, uppehållsplatser, entréer och korsningar, kan särskild punktbelysning behövas.
  • Hänsyn ska tas till befintliga och planerade träds placering vid placering av belysningsstolpar. Träd och stolpar kan om möjligt placeras på varsin sida.
  • Gång- och cykelvägar ska vara väl belysta.
  • Gång- och cykelvägar bör ha egen belysning. Om intilliggande körbana redan är upplyst kan bakkant belysningsstolpe vid behov kompletteras med belysningsarm.
  • Belysningsstolpar utmed avskiljda gång- och cykelvägar ska placeras utmed den del som avses för fotgängare.
  • Belysningsstolpar utmed gång- och cykelvägar bör i så stor utsträckning som möjligt placeras minst 50 cm från bakkant gångbana med hänsyn till säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter och driftfordon.
  • I de fall en belysningsstolpe oundvikligen måste placeras på ett för de oskyddade trafikanterna olämpligt sätt ska stolpen märkas med reflexer.

Belysning i parker, vid lekplatser och spontanidrottsanläggningar

Belysning ska monteras i parker, friluftsområden, grönstråk och vid aktivitetsplatser där gatubelysningen inte anses vara tillräcklig för att möjliggöra aktiviteter i mörker. Vid frekvent besökta platser som alltid bör belysas mörka delar av dygnet såsom lekplatser, utegym och andra liknande platser ska belysning monteras.

Dokumentation

 

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-04 13:44:31

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef Teknik & Utemiljö

0157-43 02 95