Hoppa till huvudinnehåll

Översiktsbild över de två berörda områdena.

Vägarbete Brogetorpsområdet 

Senaste uppdateringarna

Arbetet går fortare framåt än vad man räknat med och redan 27 september kommer man att påbörja etapp 2. Fram till och med på söndag 1 oktober kommer man att kunna passera området till fots ner mot Willys och därefter kommer man att få ta bussen från Ekborgen.

Omledningen för bilar kommer att ske via Ekborgen redan från 27 september.

Från och med vecka 38 inleds ett vägarbete i Brogetorpsområdet. Arbetet är indelat i tre etapper. Nedan följer viktig information om etapp 1 och hur det påverkar dig som bor eller rör dig i området. 

27 september inleds etapp 2.

Etapp 1

Under etapp 1 kommer Brogetorpsvägen stängas av för motorfordon mellan Bo Hammarsköldsväg och Januarivägen. Motorfordon kommer istället att ledas ut via trafikljusreglerad gång- och cykelväg från Oktobervägen till Bo Hammarsköldsväg. För dig som är gående påverkas du inte i denna etapp av vägarbetet. Säkerhetsåtgärder kommer att vidtas i form av tydliga skyltar, barrirärer och trafikljus.

Etapp 2 och 3

Etapp 2 förväntas börja under vecka 40. Mer information om etapp 2 och 3 kommer att kommuniceras under vecka 36. Etappindelning är fastslagen men tiderna är preliminära utifrån att det är svårt att förutse vad som händer när vi börjar gräva. Starttiden är dock fastslagen och påverkas endast om det skulle uppstå översvämningar eller svårare skyfall.

Varför sker vägarbetet?

Orsaken till vägarbetet är att infartsvägen till Brogetorps bostadsområden under en längre tid haft problem med sättningar och förändringar i vägbanan. Problemen återfinns i flera delar av bostadsområdet men primärt på infarten i anslutning till bron över Flensån samt på Brogetorpsvägen direkt efter korsningen med Bo Hammarskölds väg. Ett flertal försök att komma tillrätta med sättningarna genom mindre ingrepp har genomförts, men sättningarna återkommer. Därför har kommunen låtit utföra en geoteknisk och geohydrologisk utredning med tillhörande åtgärdsförslag, och ett vägarbete är nu fastställt som den enda reella möjligheten att komma till rätta med problemen. Brogetorpsområdet har dessutom endast en körväg in till området vilket gör den vital för de boende.

Frågor och svar

Hur länge pågår vägarbetet?

Vägarbetet planeras att pågå mellan veckorna 38-44, i 3 olika etapper. Varje etapp beräknas ta ca 2 veckor.
Detta är under förutsättning att det inte inträffar några skyfall eller dylika störningar.

Vilken väg kan jag ta mig in och ut med bil och till fots?

Under etapp 1 kan du promenera och cykla i Brogetorp, förutom på Oktobervägen och Bo Hammarsköldsväg där det kommer att finnas en upprättad väg för motorfordon.

Under etapp 2 kommer det att vara stängt för samtliga motorfordon och gåendes.

Under etapp 3 kommer fordonstrafik att kunna passera, med undantag mellan Novembervägen och Bo Hammarsköldsväg.
För exakta områden, vänligen se karta.

Hur lång omväg kommer omledningen av trafiken att innebära?

Den tillfälliga omledningen av trafiken innebär en omväg på ca 7 km.

Vilka säkerhetsåtgärder vidtas under vägarbetet? 

Arbetsområden kommer att spärras av med avspärrningsutrustning. Man kommer även använda sig av trafikljus som reglerar trafik, samt använda sig av andra tillfälliga och hastighetsdämpande åtgärder.

Varför gör ni detta just nu? 

Om kommunen inte åtgärdar de brister som finns i vägen riskeras fordonsskador och ett okontrollerat ras.

Varför har ni inte informerat om det här tidigare? 

Situationen har snabbt försämrats och bedöms nu som akut. Ett politiskt taget beslut om vägarbetets start togs den 28 augusti och därefter har arbetets planering omedelbart startat.

Mellan vilka tider kommer vägarbetet pågå?

Arbetet beräknas att på gå mellan klockan 06-22. Området kommer dock att vara avstängt under hela dygnet i enlighet med de olika etapperna.

Kommer man kunna använda infarten kvällar, nätter och helger? 

Nej. Respektive etapp kommer att vara helt avstängd under vägarbetets tid.

Kan ni inte ha växelvis trafik in till Brogetorp, så att ni slipper stänga av vägen helt för motorfordon och gåendes?  

Detta är tyvärr inte möjligt. Säkerhetsavspärrningar och de schakt och som man gräver i vägen tar upp hela utrymmet.

Kommer de boende att störas av buller? 

Vägarbetet kommer att påverka boendes vanor och transportvägar. Under etapp 3 kan viss störning i form av ljud påverka de som bor intill. I övrigt bedömer man inte att de boende kommer att påverkas av ljud eller buller.

Jag har barn på förskolan i Brogetorp, hur ska jag lämna mitt barn när vägen är avstängd?

Följ de väganvisningar som finns för att omleda trafiken. Det kommer att finnas tydliga hänvisningar.

Mitt barn åker skolskjuts från Brogetorp. Var hämtas mitt barn? 

Just nu planerar kommunen för hur detta ska lösas. Informationen kommer att uppdateras.

Kommer hemtjänsten hinna hem till mig om de tvingas åka runt hela Flen?

Just nu planerar kommunen för hur detta ska lösas. Informationen kommer att uppdateras.

Vilken väg kommer bussarna att ta under vägarbetet?

Information om tillfällig busslinje Ekborgens IP – Flens station

Från måndag 2 oktober kommer buss finnas tillgänglig för boende i Brogetorp.
Bussen går mellan ny tillfällig hållplats Ekborgens IP och stationen i Flens centrum.

För att ta dig till hållplats Ekborgens IP, använd gång- och cykelväg längs med Taljasjön. Gång- och cykelväg markerad med grön linje i bild nedan:

Grön cirkel visar ungefärlig placering av tillfällig hållplats Ekborgens IP.
Linjen kommer köras så länge vägarbete med etapp 2 pågår. Etapp 2 innebär vägarbete på del av Bo Hammarskiölds väg.

Tillfälliga busslinjen kommer att köra fram och tillbaka mellan hållplats Ekborgens IP och hållplats Flens station (hållplatsläge C).
Inga andra hållplatser används av linjen, du kan alltså endast gå på/av vid hållplats Ekborgens IP eller hållplats Flens station.
Bussen är avgiftsfri. Linjen körs både vardag och helg. Tidtabell för bussen finns här:

Länk till busstidtabell

Vart kan jag vända mig om jag har frågor?

Telefonnummer: 0157- 43 00 00
Vi besvarar dina frågor så snart som möjligt.

Översiktsplan:

Etapp 1,2 och 3 som högupplöst PDF-original, uppdaterad 2023-09-07:

 

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2023-09-27 15:06:23

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef Teknik & Utemiljö

0157-43 02 95