Räddningstjänst

Här hittar du information om räddningstjänstens arbete, deras utbildningar och vad som krävs för att bli deltidsbrandman i Flens kommun.

Räddningstjänsten i Flen

Räddningstjänsten är en del av kommunledningsförvaltningen i Flens kommun. Här arbetar cirka 50 anställda, både förebyggande och operativt med räddningstjänstfrågor. I uppdraget ingår även att åka ut på larm i väntan på ambulansen, så kallade IVPA-larm. Det innebär att räddningstjänsten inom 90 sekunder kan rycka ut på vissa prio-1 larm när ambulansen har lång framkörningstid.

Var ligger brandstationerna?

Personalen som arbetar på räddningstjänsten är fördelad på en huvudstation i Flen som är bemannad dygnet runt, samt en deltidsstation i Malmköping. Utöver det finns en frivilligkår i Sparreholm som är beredd att rycka ut vid behov. Den operativa styrkan i kommunen består av 16 personer, varav några har beredskap dygnet runt under årets alla dagar.

Förutom information och rådgivning till allmänheten erbjuder räddningstjänsten även utbildningar och är tillståndsgivare när det gäller brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänstens utbildningar

Utbildningen riktar sig till den breda allmänheten såväl som till personal anställd inom Flens kommun, privata företag, privatpersoner och engagerade i föreningslivet. Kursdeltagarna ska efter genomförd kurs säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt kunna genomföra hjärt- och lungräddning samt alarmering på ett korrekt sätt.

Efter genomförd och godkänd kurs utfärdas ett kompetensbevis.

Innehåll

 • vikten av att ingripa tidigt
 • kontroll av medvetande, andningsstopp (konstatera hjärtstopp och larmrutiner)
 • stabilt sidoläge eller säkert läge
 • bröstkompressioner och mun till munandning
 • luftvägsstopp.

Kurslängd

 • Tre timmar, teori och praktik.

Deltagare

 • Kursen är anpassad för 5-12 deltagare. 

Barn-HLR

Utbildningen barn-HLR är avsedd för alla vuxna i samhället som vill lära sig barn-HLR. Det gäller både föräldrar, mor- och farföräldrar, personer som arbetar inom sjukvård, barnomsorg, skola eller i föreningar. Du får lära dig hur du gör hjärt- och lungräddning på barn från nyfödd till pubertetsålder och även att hantera allvarliga akuta sjukdomstillstånd samt luftvägsstopp.

Efter genomförd och godkänd kurs utfärdas ett kompetensbevis.

Innehåll

 • HLR
 • stabilt sidoläge eller säkert läge
 • åtgärder när barnet satt i halsen
 • barnolycksfall
 • att känna igen allvarliga akuta sjukdomar.

Kurslängd

 • Tre timmar, teori och praktik.

Deltagare

 • Kursen är anpassad för 4-8 deltagare.

Vår risk- och brandskyddsutbildning ger dig grundläggande teoretiska kunskaper i hur och varför bränder uppstår samt vad du kan göra för att förebygga dem. Du får också lära dig hur du bör agera i händelse av brand. Utbildningen innehåller även en praktisk del där du får släcka en mindre brand med en handbrandsläckare.

Utbildningen riktar sig till privata företag såväl som till kommunala verksamheter. Den är anpassad efter era specifika behov och risker och kan genomföras på er arbetsplats eller hos Räddningstjänsten i Flen. Kunskaperna ni får under utbildningen kan vara avgörande om en olycka skulle inträffa. Utbildningen bidrar till en säkrare arbetsplats med brandkunnig personal.

Innehåll

 • Teori om brandförlopp och brandorsaker.
 • Räddningstjänstens organisation.
 • Den enskildes ansvar (LSO).
 • Byggnadstekniskt brandskydd.
 • Larm, brandvarnare, automatiskt brandlarm, SOS 112.
 • Utrymning, utrymningsvägar, mänskligt beteende och agerande vid brand.
 • Praktisk övning, brand i kläder och användning av handbrandsläckare.

Kurslängd

 • Tre timmar, teori och praktik.

Deltagare

 • Maximalt antal deltagare är 20 personer.

Lagen om Skydd mot olyckor (LSO), ställer krav på olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder för företagare och anställda. Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand. Denne ska också vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Innehåll

 • Varför man ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete (LSO).
 • Upprättande av brandskyddsdokumentation.
 • Drift/underhåll av brandskyddet samt egenkontroll.
 • Ansvarsfrågor, huvudansvarig, brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant.
 • Alla verktyg som krävs för SBA.

Kurslängd

 • Heldag.

Målsättning & syfte

 • Kursdeltagaren ska efter kursen kunna bygga upp och leda SBA-arbetet samt kunna utföra kontroller i systemet.

Utbildningen består av teori och praktiska övningar och vänder sig till dig som utför tillfälliga brandfarliga och heta arbeten, samt till personer med yrken där brandfaran är särskilt stor. Det gäller till exempel yrken där det förekommer svetsning, lödning, skärning, takarbeten etc. Utbildningen rör även tillståndsgivare.

Den som utför heta arbeten, den på företaget som är brandskyddsansvarig och den som är beställare, samtliga ska ha samma kunskapsgrund (försäkringskrav). Kursen tar upp försäkringsregler och går djupare in på kunskap om de redskap deltagarna använder.

Kursen ger ett certifikat som måste förnyas vart femte år.

Innehåll

 • ansvar och risker
 • säkerhetsregler och kontrollblankett
 • brandskyddsorganisation och släckutrustning
 • brandfarliga varor och gas
 • tätskiktsarbete.

Kurslängd

 • Heldag.

Målsättning & syfte

 • Att bli medveten om riskerna som finns och att veta vilket ansvar du har. Att lära sig arbetsmetoder och rutiner för regler som du som utförare av heta arbeten har. Dessutom att veta konsekvenser vid tillbud.

Är du nyfiken på att arbeta som brandman?

Vi behöver din hjälp!

Som deltidsbrandman får du utbildning och kontinuerlig övning inom sjukvård, brandkunskap samt hjärt- och lungräddning. På så sätt är du rustad för att på bästa möjliga sätt kunna förbereda dig och hantera olika typer av situationer och uppdrag.

Hur ofta behöver jag ha beredskap som deltidsbrandman?

Var tredje vecka har du beredskap dygnet runt med en inställelsetid för utryckning inom max 5 minuter. För att bli deltidsbrandman behöver du uppfylla vissa krav:

 • du behöver ha ett huvudsakligt arbete
 • ett godkännande från arbetsgivaren gällande beredskap var tredje vecka
  (för att kunna rycka ut på larm och även för övning en kväll).

Fystester innan anställning

Innan du blir anställd genomgår du ett så kallat fystest där vi kontrollerar att du bland annat är:

 • simkunnig
 • kan klättra på brandstege 
 • inte är rädd för höjder 
 • inte har klaustrofobi.  

Vi ser fram emot din ansökan!

Kontakta oss via telefon på nummer: 015-43 03 12.

Kontakta oss via telefon på nummer: 015-43 03 19.

Kontaktuppgifter

23 juli 2024