Brandsäkerhet i hem och natur

Här kan du läsa mer om hur du skyddar dig och ditt hem från brand, hur du eldar i din vedpanna eller kamin på ett säkert sätt och vad som gäller vid eldning i natur och trädgård.

Vilken brandskyddsutrustning bör jag ha i mitt hem?

Om det skulle börja brinna är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter. Hur du ska agera beror på om du bor i lägenhet eller hus och var någonstans det brinner.

Rädda – Varna – Larma – Släck

En enkel regel är Rädda – Varna – Larma – Släck. Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Om ni är fler kan ni hjälpas åt.

Rädda och varna andra som kan vara i fara. Larma genom att ringa 112 och berätta om branden. Släck branden om du tror att du klarar det.

Rekommenderad brandskyddsutrustning att ha hemma

 • Brandvarnare
 • Pulversläckare minst 6 kg
 • Brandfilt minst 120 x 180 cm.

Ha en fungerande brandvarnare hemma

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Den kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. Kom ihåg att testa brandvarnare en gång i månaden. Du testar genom att trycka på knappen.

Ha brandvarnare nära kök och sovrum

De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Ha därför en brandvarnare i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt, om det börjar brinna i köket. Den ska inte placeras i köket eller badrummet där risken för oönskade larm är stor.

Sätt även upp brandvarnare i eller intill sovrum för att kunna höra larm-signalen på natten när du sover.

Har du flera våningar i din bostad ska du ha minst en brandvarnare per våningsplan. Om trappor finns i bostaden bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan. Om bostaden har en stor yta rekommenderar vi att du sätter upp fler brandvarnare.

Tänk även på att du ska ha brandvarnare i ditt fritidshus. Brandvarnarna ska vara CE-märkt och testad enligt SS-EN 14604.

Testa brandvarnaren en gång i månaden

Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar.

Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det behöver du byta ut hela brandvarnaren.

Då ska du testa brandvarnare:

 • en gång i månaden
 • när du satt upp en ny
 • när du bytt batteri
 • när du varit bortrest en längre tid
 • när du gjort rent den
 • På Brandvarnardagen den 1 december.

Vill du bli påmind om att testa brandvarnare? Anmäl dig till MSB:S SMS-påminnelse. Det är helt gratis och du väljer själv vilket intervall du önskar på påminnelserna.


Handbrandsläckare

Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka mindre bränder. Vi rekommenderar att du har en pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt, då kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum.

Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en effektiv släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. Med pulver kan du även släcka bränder i elektrisk utrustning.

Har du en stor bostad eller bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare. Släckare ska vara lättillgängliga. Placera släckaren med användarinstruktionen utåt, synlig och läsbar.

Pulversläckare ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden SS-EN 3-7. Det finns olika så kallade effektivitetsklasser enligt standarden och en 6 kg pulversläckare bör minst vara av effektivitetsklassen 43A 233B C. Ju högre siffror desto högre effektivitet.

När det gäller färgen på släckare så säger standarden att den ska vara röd, men för hemmabruk så kan du välja en släckare som är designad och i annan färg, men vi rekommenderar att den i övrigt uppfyller minst effektivitetsklass 43A 233B C.

Kontroll av pulversläckare

 • tryckmätaren ska stå på grönt
 • slangen ska vara hel
 • plomberingen ska sitta kvar
 • läs bruksanvisningen.

Man kan bara använda en pulversläckare en gång. Sedan måste den lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara använt lite.

Så här använder du en handbrandsläckare

 1. Dra ur säkringen, rakt ut.
 2. Lossa slangen.
 3. Rikta munstycket mot lågornas bas.
 4. Närma dig branden och huka dig om det behövs.
 5. Tryck in handtaget.
 6. Rör dig om möjligt runt branden så att du kommer åt ordentligt.

En majoritet av alla handbrandsläckare aktiveras på det här sättet. Läs på etiketten på din brandsläckare för att se hur just den aktiveras.

Öva gärna utrymning

Oavsett om du bor i lägenhet eller småhus kan du förbereda dig och din familj på hur ni skulle ta er ut om det skulle börja brinna.

 • Kan ni använda den vanliga utgången?
 • Behövs nyckel för att öppna dörren från insidan eller finns andra hinder?
 • Hur ska man göra om man blir fast i en källare eller på övervåningen?
 • Om ni har en balkong, finns det en stege eller måste man hoppa?
 • Kom också överens om en återsamlingsplats, inte för nära huset.

Varje år startar ungefär 780 bränder i kaminer runt om i Sverige. Kontrollera din kamin, sota din skorsten och elda inte för hårt.

Checklista för att elda rätt i braskamin

 • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
 • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt.
 • Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
 • Låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.
 • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock.

Rätt vedeldningsteknik

 • Elda uteslutande med torr ved. Veden bör ha torkat minst ett år och ha förvaras under tak eller skyddas från fukt på annat sätt.
 • Avfall, behandlat virke eller virke med målarfärg samt stora mängder papper får ej eldas.
 • Elda med full effekt, det vill säga – håll tillufts- och rökgasspjäll öppna hela tiden.
 • Använd finhuggen torr ved för att skapa ett bra drag och en snabb upptändning av pannan/eldstaden.
 • Stryp inte draget. Det leder till ökade utsläpp, ökad risk för sotbrand och sämre verkningsgrad. Om det inte går att elda utan att strypa draget bör man överväga andra åtgärder som installation av motdragslucka, ackumulatortank och/eller pannbyte.

 

Bor du inom detaljplanelagt område (tätorter och fritidshusområden) får du elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall endast under veckorna 17 och 40. Denna bestämmelse har kommit till för att undvika olägenhet för människor. Observera att det bara är trädgårdsavfall som får eldas under eldningsveckorna. För att undvika besvärande eldningsrök ska trädgårdsavfallet i första hand komposteras på den egna tomten eller lämnas till Frutorps Återvinningscentral. I förekommande fall förutsätts du elda på ett sådant sätt att närboende inte besväras. Upplever omgivningen eldningen som störande kan den komma att förbjudas.

Varje år inträffar också allvarliga olyckor och bränder i samband med grillning. Nästan alltid beror det på slarv och ovarsamhet.

Gasolgrill - Har du en gasolgrill ska du säkerställa att slangar, kopplingar och anslutningar är täta i samband med första grillningen för säsongen.

Grill med kol eller briketter - Använd eventuell tändvätska på ett säkert sätt. Hantera kolrester och aska på ett sätt som säkerställer att brand inte kan uppstå - använd kol kan behålla värmen i flera dygn.

Engångsgrill - När du grillar med engångsgrill ska du placera grillen på ett brandsäkert och stadigt underlag. Altangolv av trä är inte något lämpligt underlag. Ställ inte engångsgrillen direkt på marken utan på ett stativ eller ett obrännbart underlag. Det stativ som medföljer engångsgrillen är inte tillräckligt högt för att användas på underlag som kan ta eld.

Släng inte engångsgrillen i en soptunna eller container! I parker och på badplatser finns det ofta avsedda kärl för engångsgrillar. Ha alltid tillgång till vatten för snabb släckning.

Vid långvarig torka kan räddningstjänsten i Flen utfärda eldningsförbud i Flens kommun. Du har själv ett ansvar för att hålla dig uppdaterad om eldningsförbud råder. Vi informerar alltid på kommunens hemsida och i sociala medier när detta inträffar. Är du osäker är du välkommen att ringa till Kontaktcenter på 015-43 00 00.

Det finns olika typer av eldningsförbud.

Eldningsförbud

 • Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse
  • Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
 • Tillåtet att grilla
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
  • Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Skärpt eldningsförbud

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen (som kol, ved, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Inom parker och allmänna ytor är det ej tillåtet att grilla med fasta bränslen.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Kontaktuppgifter

18 juli 2024