Hoppa till huvudinnehåll
Politiker på rad vid kommunfullmäktige

KF i korthet

Struktur på framtidens äldreomsorg, delårsrapport & försäljning av Flens Industrihus AB var några av punkterna på kvällens kommunfullmäktige.

Ledamöterna i kommunfullmäktige har 30 ärenden att fatta beslut om vid kvällens sammanträde.

Nedan finner du ett sammandrag där vi valt ut några av beslutsärendena. Du kan läsa mer om nedanstående och övriga ärenden som kommunfullmäktige beslutade om i protokollet som ska justeras den 31 oktober. Protokollet publiceras här under Kallelser och protokoll. Du kan även se webbsändningen i efterhand.

Kommunfullmäktige tog ikväll beslut om struktur för framtidens äldreomsorg. Flens kommun har en åldrande befolkning, vilket ställer krav på en god planering för att tillgodose framtida behov av boende och omsorg. Beslutet innehåller bland annat att med tidsperspektivet 2030, färdigställa cirka 120 lägenheter i särskilda boenden (SÄBO). Att senast år 2022, i en första etapp, färdigställa 40-90 lägenheter i särskilda boenden (SÄBO) lokaliserat i anslutning till Slottsängen i Flen eller vid Heden i Malmköping beroende på utfall i planprocessen. I det nya boendet med färdigställande senast år 2022 ska 22 lägenheter reserveras för flytt av befintlig verksamhet från Hemgården i Malmköping och Grönviken i Hälleforsnäs. Boendena i den första etappen inriktas huvudsakligen mot personer med demenssjukdomar.

 

Ekonomichef Jeanette Lijesnic redogör för delårsrapport 2 som omfattar 1 januari till 31 augusti 2017. Kommunens delårsresultat är positivt, 1 800 000 kronor. Helårsprognosen visar ett resultat för helåret som avviker mot budget med -3 000 000 kronor. Nämnderna visar sammantaget en negativ budgetavvikelse om -20 000 000 kronor. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och ger socialnämnden i uppdrag att redovisa analysen över nuläget och vilka åtgärder som vidtas särskilt med avseende på de kraftiga kostnadsökningarna inom individ- och familjeomsorgen under 2014 och framåt vid kommunstyrelsens sammanträde i november.

 

Försäljning av Flens Industrihus AB är ytterligare ett ärende som kommunfullmäktige har att ta ställning till. VD för Flens Industrihus AB, Arne Fältin och kommunjurist Niklas Witt redogör för ärendet.  Flens Industrihus AB äger fastigheten Flen Skiringe 1:52.

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta Flens Industrihus AB, org nr 556324-1693 till Pasa Invest AB, org nr 556519-6184 och New Oak AB, org nr 556757-4701, med 50 procent var enligt villkor i aktieöverlåtelseavtal daterat 2017-10-09.

Här kan du se webbsändningen 26 oktober 2017

Arkiv