Hoppa till huvudinnehåll
Vinterbild - Stadshuset från Stadshusparken i Flen.

Angående anställningsstopp och befarad övertalighet i socialförvaltningen

Till följd av socialförvaltningens stora budgetunderskott som vid årsskiftet var - 54,9 miljoner kronor har tillförordnad socialförvaltningschef Annika Larsson Maspers beslutat om anställningsstopp inom förvaltningen från och med 2019-01-28 och tills vidare.

De ekonomiska förutsättningarna gör att det finns ett oundvikligt behov av besparing under 2019 och det innebär att det föreligger en befarad övertalighet på, i dagsläget, 50 helårstjänster. För att få en ekonomi i balans krävs det struktur i ledning och styrning, vilket har brustit tidigare. Socialförvaltningens avdelningschefer kommer tillsammans med respektive enhetschef att redovisa ett preciserat underlag avseende övertaligheten senast 15 februari. Nästa fas kommer att innebära arbetsmiljöutredning och en konsekvensanalys.

30 januari onsdag hade socialnämnden möte. Annika Larsson Maspers har presenterat resultatet av genomlysningen och även ytterligare förslag på förändringar i organisationen som ämnas tas upp på facklig samverkan efter helgen.

Daniel Ljungkvist (S) är socialnämndens ordförande. Nämnden är överens med Larsson Maspers om att verksamheten måste effektiviseras och arbetet  kvalitetssäkras så att socialförvaltningen leds och styrs utifrån tydliga roller och ansvar.

-Vi måste bli tydligare och arbeta mer strukturerat. Vi har ett stort förbättringsarbete att utföra, inte minst under 2019 men även under 2020. Tyvärr har det funnits bristande rutiner i rapporteringen och i dialogen mellan tjänstemän och politiker som speglar det ekonomiska resultatet. Vårt uppdrag som politiker just nu är att säkerställa att socialförvaltningen kan arbeta med sitt uppdrag att få en säker och tydlig ledning och styrning så att alla brukare och medarbetare ska känna sig trygga i det här förbättringsarbetet, säger Daniel Ljungkvist (S).

Arkiv