Hoppa till huvudinnehåll

Angrepp av granbarkborre

Granbarkborren skapar problem i våra granskogar.

I Flens kommun identifierades efter sommaren 2018 ett antal angrepp av granbarkborre.

Som det ursprungligen såg ut var angreppen avgränsade och två områden för slutavverkning identifierades. Dessa områden är ett granskogsparti norr om Slottsängens äldreboenden upp mot Solstugan och ett parti med granskog i höjd med järnvägsbron på riksväg 55 och längs med denna samt längs med Västra stambanan.

Under vintern 2018/2019 konstaterades att angreppen längs med Västra Stambanan och riksväg 55 spridit sig in i granskogen mot bostadsområdet på Brogetorp och att ett betydligt större ingrepp måste göras för att minimera riskerna för ytterligare spridning.

Ett alternativ som framförts är separat utplockning av de angripna träden och att man fortsätter plocka ut varefter angreppen visar sig.

Den typen av insats skulle eventuellt kunna spara ett antal granar men risken är mycket stor att man bidrar till att sprida angreppet eftersom granbarkborren då får en möjlighet att sprida sig ytterligare inom biotopen.

Det bästa sättet att skydda de angränsande biotoperna är att slutavverka all granskog inom det berörda området och att spara de bestånd av lövträd och tallar som finns inom området nu. Det är också fullt möjligt att bevara ett antal mindre granar som ännu inte uppnått den storlek som granbarkborren angriper.

Genom att genomföra en slutavverkning finns också en möjlighet att rädda en del av skogens ekonomiska värde. En gran som angripits av barkborre men ännu inte dött kan under gynnsamma förhållanden generera cirka en tredjedel av virkesvärdet i samband med avverkningen. En död gran genererar inget virkesvärde och i sämsta fall inte heller något brännvedsvärde.

Genom en slutavverkning i detta skede finns en möjlighet att rädda hem en större del av skogens totala värde samtidigt som vi skyddar de kringliggande biotoperna och minimerar risken för spridning till andra fastighetsägares marker.

Arkiv