Hoppa till huvudinnehåll

Besluten som togs på fullmäktige

Här kommer en kort sammanställning över kommunfullmäktiges beslut som togs under sammanträdet den 28 november 2019. Fråntaget är anmälningsärenden och uppdragsärenden.

Mötet webbsändes och finns att se i efterhand på https://flen.se/om-flen/politik-paverkan/webbsandning/tidigare-sandningar/

Kommunfullmäktiges kallelser finner ni här: https://flen.se/om-flen/politik-paverkan/kallelser-protokoll/

Vill ni ha ytterligare information, kontakta kommunens kansli via växeln, 0157 – 43 00 00.

Nästa kommunfullmäktigesammanträde hålls 12 december.

 

KS/2019:15

Införande av klimatväxlingssystem

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialog med övriga nämnder införa ett klimatväxlingssystem där en intern avgift läggs på flygresor, användande av egen bil i tjänsten samt inköp av fossila drivmedel. Avgiften ska användas till åtgärder som minskar kommunens utsläpp av växthusgaser.
 • Att klimatväxlingssystemet ska fastställas av kommunstyrelsen.
 • Att utredningsuppdraget i strategisk plan 2019-2022: att utreda möjligheten till intern klimatkompensering därmed är slutfört.

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag.

 

KS/2019:33

Återrapportering av uppdrag att utreda möjligheten att arbeta proaktivt med att säkra skolvägarna till Bildningscentrum Stenhammar för att gynna fler barn att gå och cykla till skolan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Att godkänna den återrapportering av ett inlett proaktivt arbete för att säkra skolvägarna till Bildningscentrum Stenhammar som samhällsbyggnadsnämnden och barn-, utbildnings- och kulturnämnden lämnat.
 • Att uppdraget att utreda möjligheten att arbeta proaktiv med att säkra skolvägarna därmed är utfört.

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag.

 

KS/2013:166

Avslut av uppdraget att utarbeta bredbandsstrategi för hela kommunen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Att uppdraget att ta fram en bredbandsstrategi för Flens kommun är avslutat.

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag.

 

KS/2016:57

Avslut av uppdraget metoder och definitioner för medborgardialog

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Att uppdraget att utarbeta förslag till metod och definitioner för ett vidare arbete med medborgardialog i Flens kommun avslutas.

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag.

 

KS/2019:122

Revidering av avtal för den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen Gnesta och Vingåker

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Att anta det reviderade avtalet avseende den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåker.
 • Att det reviderade avtalet gäller från och med den 1 januari 2020.

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag.

 

KS/2019:34

Återrapportering av plan för upprustning av befintliga lekplatser i Flens kommun utifrån tillgänglighetsaspekter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Att godkänna samhällsbyggnadsnämndens återrapportering av planering för upprustning av befintliga lekplatser utifrån tillgänglighetsaspekter.
 • Att samhällsbyggnadsnämnden beaktar eventuella behov av investeringsmedel för att genomföra upprustningsplanen och prioriteringsordningen i kommande ordinarie budgetprocesser samt även preciserar planens tidshorisont.
 • Att samhällsbyggnadsnämnden anpassar planen efter eventuella förändringar i lokala förutsättningar och behov.
 • Att tillgänglighetsperspektivet även omfattar tillgängligheten till lekplatsen från omgivande miljö.
 • Att uppdraget därmed bedöms som avslutat.

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag.

 

KS/2018:171

Ersätta gruppbostad Orrögatan med annan gruppbostad på Vårlöken 2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Att uppdra till Flens kommunfastigheter AB (FKAB) att ersätta Orrögatans gruppbostad med nybyggd gruppbostad på fastigheten Vårlöken 2, där kommunen driver verksamheten i egen regi.
 • Att FKAB äger fastigheten, vilket ger en lägre årshyra än alternativet att extern entreprenör äger fastigheten.
 • Att uppdra till socialförvaltningen att avveckla Orrögatans gruppbostad när denna ersatts av ny gruppbostad.
 • Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att avyttra lägenheterna på Orrögatan efter att Orrögatans gruppbostad avvecklats, om inte socialförvaltningen längre har behov av lägenheterna i sin verksamhet.

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag.

 

KS/2019:117

Förvärv av fastighet eller del av fastighet – Bjurängsvägen 2 Malmköping

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Att bifalla Malmköping IF:s hemställan till kommunen att köpa hela fastigheten Malmköping 2:108 Bjurängsvägen 2, med befintlig konstgräsplan samt kringliggande byggnader och anläggningar på Malmköpings idrottsplats av Malmköpings IF och Malmahedens Arena AB.
 • Att kommunstyrelsen vid bifall av hemställan får i uppdrag att inleda och om möjligt slutföra förhandlingar om förvärv av fastigheten Malmköping 2:108 Bjurängsvägen 2.
 • Att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med Flens kommunfastigheter AB och samhällsbyggnadsnämnden att se över fastighetsbeståndet i Malmköping och återkomma med förslag på försäljning.
 • Att översyn av drift- och underhållskostnaderna genomförs vid ett övertagande av fastigheten och att samhällsbyggnadsnämnden tillförs medel för skötsel av konstgräsplan med tillhörande byggnader.
 • Att i en värdering inför ett eventuellt kommande förvärv av fastighet och konstgräsplan ta kommande investeringsbehov utifrån ett miljöperspektiv i beaktande.
 • Att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med budgetarbetet ta fram ett förslag om förstärkta driftstöd för idrottsföreningar som driver sina egna anläggningar i strategisk plan 2021 och framåt.

Info

Ärendet ledde till debatt i församlingen, här är lite av vad som sades.

Emma Dahlin (M)

Anförde emot kommunstyrelsens förslag. Kontentan av hennes ståndpunkt var att skattemedel ska gå till kommunens kärnverksamhet, det innefattar inte detta förvärv. Vill se annan prioritering av skattepengarna och ser inga sakliga skäl att gå emot likställighetsprincipen. Yrkade avslag.

Ann-Sofie Svedberg (KD)

Instämde med Emma Dahlins argument samt sa att det var för tunt underlag att fatta beslut på. Yrkade avslag.

Roger Tiefensee (C)

Ställde sig frågan: Om en föreningen som i detta fall själva anlagt en anläggning, kan då kommunen köpa den utan att bryta mot likställighetsprincipen? Ja var hans ställning. Gav exempel på hur verksamheten kan bidra till allmänhetens nytta trots att ett eventuellt förvärv inte finns med kommunens strategiska plan. Underströk att kommunen, vid ett bifall, inte tar ställning till ett köp utan bara att kommunen ska inleda en förhandling. Yrkade bifall.

Johan Hallinder (SD)

Instämde i Roger Tiefensees anförande i mångt och mycket. Menade att förvärv gynnar ungdomsidrotten och flera föreningar. Samt att det kommer lösa frågan om offentliga toaletter i Malmköping, en långdragen fråga. Yrkade bifall.

Jonas Thyrén (S)

Pratade om att detta är lokaler som kommunen kan använda som samlingslokaler och med flera ändamål. Menade att det är ett strategisk köp inför framtiden. Yrkade bifall.

Berit Hyllbrant (L)

Tycker inte att kommunen ska vara räddningsplanka för konkurshotade bolag. Yrkade avslag.

Lotta Finstorp (M)

Yrkade på att ärendet ska tillbaka till fullmäktige för beslut, då med en tydlig kostnadsbild, något som inte finns i dagsläget.

 

Efter debatten fick följande ändringsyrkande bifall:

Att ändra den andra att-satsen, ” Att kommunstyrelsen vid bifall av hemställan får i uppdrag att inleda och om möjligt slutföra förhandlingar om förvärv av fastigheten Malmköping 2:108 Bjurängsvägen 2. ”

Att göra följande tillägg på slutet: ”…och att återkomma till kommunfullmäktige om godkännande för förvärv av fastigheten.”

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande, efter votering.

JA röster: 33

NEJ röster: 11

Frånvarande: 1 (pga jäv)

Flera ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Arkiv